Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาแก้ปวดข้อ 

บทนำ

ยาเอซาโพรพาโซน(Azapropazone) เป็นยาที่จัดอยู่ในยากลุ่มเอ็นเสด (NSAID) ทางคลินิกนำยานี้มาบำบัดอาการของโรคเกาต์ (Acute gout) โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) ยานี้ถูกวางจำหน่ายครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษโดยใช้ชื่อการค้าว่า “Rheumox” รูปแบบผลิตภัณฑ์ยานี้เป็นยาชนิดรับประทาน ตัวยานี้อยู่ในร่างกาย/ในกระแสเลือดได้นานประมาณ 4–16.5 ชั่วโมง ก่อนที่จะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะ ทั้งนี้ยาเอซาโพรพาโซนต้องรับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีเพื่อลดอาการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้

ข้อจำกัดของการใช้ยาเอซาโพรพาโซนที่ผู้บริโภคควรทราบ เช่น

ที่สำคัญที่สุด การใช้ยาเอซาโพรพาโซนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น และโดยทั่วไป ผู้ป่วยต้องรับประทานยานี้ต่อเนื่องจนกว่าอาการอักเสบจากโรคเกาต์ หรือโรคข้อรูมาตอยด์กลับมาเป็นปกติตามแพทย์แนะนำ และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ อย่างไรก็ตามระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับยานี้ จะต้องมาพบ แพทย์/มาโรงพยาบาลเป็นระยะๆตามแพทย์นัดหมาย ทั้งนี้เพื่อแพทย์ได้ประเมินอาการป่วย ประเมินผลกระทบหรืออาการข้างเคียง(ผลข้างเดคียง)จากยานี้ รวมถึงประเมินการทำงานของหัวใจและของไต ผู้ป่วยควรต้องให้ความร่วมมือมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดหมายทุกครั้ง

อนึ่งหากใช้ยาเอซาโพรพาโซนผิดวิธีตามที่ แพทย์ และ/หรือเภสัชกรแนะนำ อาจก่อให้เกิดผลเสีย/ผลข้างเคียงจากยานี้ต่อร่างกายผู้ป่วยอย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ก่อนการใช้ยาใดๆรวมถึงยาเอซาโพรพาโซน ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือจากเภสัชกรจนเข้าใจก่อนการใช้ยาเสมอ

เอซาโพรพาโซนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เอซาโพรพาโซน

ยาเอซาโพรพาโซนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น บำบัดอาการอักเสบจากโรคเกาทต์ โรคข้อรูมาตอยด์ โรคข้อ และโรคกระดูก

เอซาโพรพาโซนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเอซาโพรพาโซนเป็นอนุพันธ์ของกลุ่มยาไพราโซล (Pyrazole derivative, สารเคมีที่นำมาใช้ผลิตยาได้หลายชนิด เช่น ยาแก้ปวด ยาต้านเชื้อรา) โดยยานี้มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ยับยั้งการทำงานของสารที่กระตุ้นการอักเสบของร่างกาย ทำให้บรรเทาอาการปวดและการอักเสบของข้อกระดูกต่างๆ นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์ ขับกรดยูริค ออกจากกระแสเลือดได้อีกด้วย จากกลไกดังกล่าวจึงส่งผลลดการอักเสบของเนื้อเยื่อของข้อกระดูก และเกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

เอซาโพรพาโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเอซาโพรพาโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น ยาแคปซูลชนิดรับประทานที่มีตัวยา Azapropazone ขนาด 300 มิลลิกรัม/แคปซูล (0.3 กรัม/แคปซูล)

เอซาโพรพาโซนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเอซาโพรพาโซนมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับรักษาโรคเกาต์(Acute gout):

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 1.8 กรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานตามแพทย์สั่ง จนกระทั่งอาการเริ่มดีขึ้น จากนั้นแพทย์อาจปรับขนาดรับประทาน ลดลงมาเป็น 1.2 กรัม/วัน จนอาการหายเป็นปกติ
 • ผู้สูงอายุ: รับประทานยาวันแรก 1.8 กรัม/วัน แล้วแพทย์อาจปรับลดขนาดรับประทานในวันต่อๆมาลงเป็น 1.2 กรัม/วัน เมื่ออาการเริ่มทุเลา แพทย์อาจปรับลดขนาดลงมาเป็น 600 มิลลิกรัม/วัน และใช้ขนาดรับประทานนี้ต่อจนกระทั่งอาการดีขึ้น

ข.สำหรับรักษาโรคข้อรูมาตอยด์(Rheumatoid arthritis):

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 1.2 กรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานเป็น 2 – 4 ครั้ง/วัน หรือตามแพทย์สั่ง
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเอซาโพรพาโซน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเอซาโพรพาโซน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2เท่า

เอซาโพรพาโซนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเอซาโพรพาโซนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เอซาโพรพาโซนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเอซาโพรพาโซน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น แคปซูลแตกหัก หรือเปียกชื้น
 • ห้ามรับประทานยาเอซาโพรพาโซนพร้อมกับสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • รับประทานยานี้ต่อเนื่องตรงตามขนาดและเวลาในแต่ละวันจนกว่าอาการจะดีขึ้น
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้ง เพื่อรับการตรวจร่างกายและดูความก้าวหน้าของการรักษาจากแพทย์
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเอซาโพรพาโซนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ สมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เอซาโพรพาโซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเอซาโพรพาโซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเอซาโพรพาโซนอย่างไร?

ควรเก็บยาเอซาโพรพาโซน ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์ และเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น

เอซาโพรพาโซนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเอซาโพรพาโซนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Rheumox (รูมอกซ์)Goldshield

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Azapropazone [2017,Jan7]
 2. http://home.intekom.com/pharm/cont_eth/rheumox.html#DOSAGE [2017,Jan7]
 3. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2125.1982.tb04947.x/pdf [2017,Jan7]
 4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/azapropazone/?type=brief&mtype=generic [2017,Jan7]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrazole#Occurrence_and_uses [2017,Jan7]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun Rchd r9r99r999
Frame Bottom