Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจเต้นผิดปกติ 

บทนำ

ยาเม็กซิลีทีน(Maxiletine หรือ Maxiletine hydrochloride หรือ Maxiletine HCl) เป็นยาในกลุ่มโซเดียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Sodium channel blocker) ทางคลินิกได้นำยาเม็กซิลีทีนมาบำบัดรักษาอาการ หัวใจเต้นเร็ว และหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยยานี้จะออกฤทธิ์ยับยั้งและรบกวนการขนส่งเกลือโซเดียมในบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้ศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจมีความสมดุลได้มากขึ้น จึงส่งผลต่อการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติ

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเม็กซิลีทีน มีทั้งยาฉีดและยาชนิดรับประทาน ตัวยามีการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารอย่างรวดเร็ว ยาเม็กซิลีทีนในกระแสเลือดยังสามารถผ่านรกหรือผ่านน้ำนมของมารดาได้เป็นอย่างดี ยานี้จะถูกทำลายโดยตับ และร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาเม็กซิลีทีนทิ้งผ่านไปกับปัสสาวะ ซึ่งขนาดการใช้ยาเม็กซิลีทีนจะมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการผู้ป่วย กรณีใช้ยาเม็กซิลีทีนแบบรับประทาน ผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาทุก 8 ชั่วโมง เมื่ออาการดีขึ้นแพทย์จึงจะค่อยๆปรับลดขนาดการใช้ยานี้ลงมา และสั่งหยุดยานี้ในที่สุด

การใช้ยาเม็กซิลีทีนมีข้อควรระวังและข้อกำหนดบางประการที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบดังนี้ เช่น

จะเห็นว่าเม็กซิลีทีนเป็นยาที่มีอันตราย และมีข้อควรระวังมากมาย การใช้ยานี้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยในการรักษาโรค จึงต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์แต่เพียงผู้เดียว

เม็กซิลีทีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เม็กซิลีทีน

ยาเม็กซิลีทีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เม็กซิลีทีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเม็กซิลีทีนเป็นยาในกลุ่ม Sodium channel blocker มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการขนส่งเกลือแร่ โซเดียมในกล้ามเนื้อหัวใจ จนทำให้เกิดมีการปรับสมดุลประจุไฟฟ้าต่างๆของเกลือแร่ในกล้ามเนื้อหัวใจอย่างเหมาะสมมากขึ้น สมดุลไฟฟ้าดังกล่าว สามารถส่งผลกระตุ้นการเต้นและการบีบตัวของหัวใจให้กลับมาเป็นปกติและก่อให้เกิดที่มาของสรรพคุณ

เม็กซิลีทีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเม็กซิลีทีน มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วยตัวยา Mexiletine HCl ขนาด 150, 200, และ 250 มิลลิกรัม/แคปซูล

เม็กซิลีทีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเม็กซิลีทีนมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับรักษาหัวใจเต้นเร็วโดยเฉพาะห้องล่างซ้าย:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานยา 200 มิลลิกรัม ทุกๆ 8 ชั่วโมง แพทย์อาจต้องใช้เวลา 2–3 วัน เพื่อทบทวนอาการและมีคำสั่งปรับขนาดรับประทานลดหรือเพิ่มขนาดการใช้ยาในช่วง 50–100 มิลลิกรัมตามความเหมาะสมของผู้ป่วย
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกของขนาดยานี้ในเด็ก

ข. สำหรับรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ:

 • เด็ก: รับประทานยาขนาด 1.4–5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ครั้ง ทุก 8 ชั่วโมง
 • ผู้ใหญ่: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกของขนาดยานี้ในผู้ใหญ่

อนึ่ง:

 • ผู้ป่วยต้องรับประทานยานี้ตรงตามขนาดและเวลาตามคำสั่งแพทย์

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเม็กซิลีทีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเม็กซิลีทีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติเดิม

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา ควรรับประทานยาเม็กซิลีทีน ตรงตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรลืมรับประทานบ่อยครั้ง

เม็กซิลีทีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเม็กซิลีทีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เม็กซิลีทีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเม็กซิลีทีน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยากับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร
 • ห้ามปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก สีเม็ดยาเปลี่ยนไป
 • หากมีอาการแพ้ยานี้ ให้หยุดการใช้ยานี้ทันที และรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเม็กซิลีทีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เม็กซิลีทีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเม็กซิลีทีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเม็กซิลีทีนอย่างไร?

ควรเก็บยาเม็กซิลีทีน ตามคำแนะนำที่ระบุในเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อน และความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เม็กซิลีทีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเม็กซิลีทีนมียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Mexitil (เม็กซิทิล)Boehringer Ingelheim

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/mexiletine/?type=brief&mtype=generic[2017,Nov18]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Mexiletine[2017,Nov18]
 3. http://docs.boehringer-ingelheim.com/Prescr[2017,Nov18]ibing%20Information/PIs/Mexitil%20Caps/Mexitil.pdf[2017,Nov18]
 4. https://www.drugs.com/cdi/mexiletine.html[2017,Nov18]
 5. https://www.drugs.com/dosage/mexiletine.html#Usual_Adult_Dose_for_Ventricular_Tachycardia[2017,Nov18]
 6. https://www.drugs.com/sfx/mexiletine-side-effects.html[2017,Nov18]
 7. https://www.drugs.com/drug-interactions/mexiletine.html[2017,Nov18]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom