Frame Top

เป็นลม อย่าละเลย (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
26 สิงหาคม 2015
โมยาโมยา

1) ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system = ANS) ทำงานผิดปกติชั่วคราว หรือที่เรียกว่า Neurally mediated syncope

[ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทที่ควบคุมอวัยวะที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ (Involuntary nervous system) เช่น กล้ามเนื้อเรียบและอวัยวะต่างๆ กล้ามเนื้อหัวใจ และต่อมต่างๆ ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ร่างกายดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ]

หากมีสิ่งภายนอกมากระตุ้น เช่น เห็นภาพที่ไม่ชอบ เศร้าเสียใจอย่างรุนแรง (Emotional distress) กลัว (Fear) ได้รับความร้อน หรือการเจ็บปวดอย่างฉับพลัน อาจเป็นเหตุให้ระบบประสาทอัตโนมัติหยุดการทำงานชั่วคราว เป็นผลให้ระดับความดันโลหิตต่ำและเป็นลม หรืออาจเป็นสาเหตุให้หัวใจเต้นช้าลงหรือหยุดเต้นเล็กน้อย หรือที่เรียกว่า Vasovagal syncope

การไอ การจาม หรือ หัวเราะ บางครั้งก็ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติตึงอย่างฉับพลัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเป็นลม ที่เรียกว่า Situational syncope

2) ความดันโลหิตต่ำสามารถเป็นสาเหตุของการเป็นลมได้ เมื่อลุกยืนหลังจากที่นั่งหรือนอน แรงโน้มถ่วงจะดึงเลือดให้ไหลลงไปทางขา ซึ่งจะทำให้ความดันโลหิตลดลง ระบบประสาทจะสนองตอบปฏิกริยานี้ด้วยการที่หัวใจเต้นเร็วขึ้นและหลอดเลือดหดตัวเพื่อคงระดับความดันโลหิตให้ปกติ

หากปรับไม่ทันก็จะเกิดกรณีความดันตกเนื่องจากเปลี่ยนอิริยาบถ (Orthostatic hypotension) ซึ่งเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอและเป็นสาเหตุให้เป็นลม โดยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดความดันตกเนื่องจากเปลี่ยนอิริยาบถอาจมาจาก

3) ปัญหาโรคหัวใจ ก็สามารถทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองชะงักและเป็นสาเหตุให้เป็นลม อาการเป็นลมชนิดนี้เรียกว่า Cardiac syncope

ความเสี่ยงในการเป็นลมชนิดนี้ขึ้นกับอายุ และความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้น หากมีภาวะดังต่อไปนี้

แหล่งข้อมูล

  1. Fainting. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003092.htm [2015, August 25].
  2. Understanding Fainting -- the Basics. http://www.webmd.com/brain/understanding-fainting-basics [2015, August 25].
  3. Fainting. http://www.nhs.uk/Conditions/Fainting/Pages/Introduction.aspx [2015, August 25].
Blog
เป็นลม อย่าละเลย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom