Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตในปอดสูง 

บทนำ

ยาอีโพพรอสทีนอล(Epoprostenol หรือ Epoprostenol sodium หรือ Epoprostenol Na) เป็นยาสังเคราะห์เลียนแบบสารโพรสตาแกลนดิน(Prostaglandin)ที่มีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำยายตัว รวมถึงยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดที่ทำให้เกิดลิ่มเลือด ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ใช้ยาอีโพพรอสทีนอลเป็นยาลดความดันโลหิตสูงภายในปอด โดยตัวยาจะช่วยขยาหลอดเลือดภายในปอดนั่นเอง

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาอีโพพรอสทีนอลถูกออกแบบให้เป็นยาฉีดที่มีฤทธิ์แรง ซึ่งการให้ยาอีโพพรอสทีนอลกับผู้ป่วย ต้องหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ และการเตรียมยาฉีดชนิดนี้ ต้องผสมตัวยากับน้ำกลั่นที่ปราศจากเชื้อหรือสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) ที่มีความเข้มข้น 0.9% ขนาดการใช้ยานี้เริ่มต้นอยู่ที่ 2 นาโนกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที โดยแพทย์สามารถให้ยา 2 นาโนกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาทีได้ ทุก 15 นาที ผู้ป่วยที่ได้รับยาอีโพพรอสทีนอลอย่างถูกต้องเหมาะ สม จะทำให้ความดันโลหิตในปอดลดลง นอกจากนี้ยังทำให้การสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจมีปริมาณมากขึ้นด้วย

ยาอีโพพรอสทีนอลเป็นสารที่มีความคงตัวต่ำ ด้วยมีความไวกับอุณหภูมิสูงจึงถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วภายในกระแสเลือด ร่างกายใช้เวลาเพียงประมาณ 6 นาที ตัวยานี้ก็โดนกำจัดออกจากกระแสเลือดได้แล้วโดยไต/ทางปัสสาวะ

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ยาอีโพพรอสทีนอลที่ควรทราบมีดังนี้ เช่น

โดยทั่วไป การใช้อีโพพรอสทีนอลมีอยู่แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น และสามารถพบเห็นยานี้ถูกจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า “Veletri”

อีโพพรอสทีนอลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อีโพพรอสทีนอล

ยาอีโพพรอสทีนอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อีโพพรอสทีนอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอีโพพรอสทีนอลมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะทำให้หลอดเลือดในปอดเกิดการขยายตัว และยังช่วยยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด จึงทำให้เลือดในปอดและหัวใจไหลเวียนได้สะดวก ตลอดจนเพิ่มปริมาตรการไหลของเลือดที่ออกจากหัวใจ จากกลไกดังกล่าว จึงส่งผลลดความดันโลหิตภายในปอดได้ตามสรรพคุณ

อีโพพรอสทีนอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอีโพพรอสทีนอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาฉีดที่มีส่วนประกอบของ Epoprostenol sodium ขนาด 0.5 มิลลิกรัม(500,000 นาโนกรัม/Nanogram)/ขวด (Vial) และ ขนาด 1.5 มิลลิกรัม(1,500,000 นาโนกรัม)/ขวด (Vial)

อีโพพรอสทีนอลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอีโพพรอสทีนอล มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

  • ผู้ใหญ่: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 2 นาโนกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที หากจำเป็น ในทุกๆ 15 นาที แพทย์สามารถปรับเพิ่มขนาดการให้ยากับผู้ป่วยอีก 2 นาโนกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอีโพพรอสทีนอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากไม่ได้รับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับการฉีดยาอีโพพรอสทีนอลตรงตามเวลา การไม่ได้รับการให้ยานี้อาจทำให้อาการของโรคกำเริบมากขึ้น ดังนั้นหากลืมมารับการฉีดยานี้ผู้ป่วยควรรีบติดต่อแพทย์/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายการฉีดยาโดยเร็ว

อีโพพรอสทีนอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอีโพพรอสทีนอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อีโพพรอสทีนอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอีโพพรอสทีนอล เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอีโพพรอสทีนอลด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อีโพพรอสทีนอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอีโพพรอสทีนอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอีโพพรอสทีนอลอย่างไร?

ควรเก็บยาอีโพพรอสทีนอล ในช่วงอุณหภูมิ 15–25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อีโพพรอสทีนอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

อีโพพรอสทีนอล มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
VELETRI (เวเลทรี)Patheon S.p.A

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Flolan

บรรณานุกรม

  1. https://www.veletri.com/pdf/veletri_full_prescribing_information_2nd_gen.pdf[2017,July22]
  2. https://www.drugs.com/cdi/epoprostenol.html[2017,July22]
  3. https://www.drugs.com/drug-interactions/epoprostenol-index.html?filter=2&generic_only=[2017,July22]
  4. http://www.mims.com/philippines/drug/info/epoprostenol?mtype=generic[2017,July22]
  5. https://www.drugbank.ca/drugs/DB01240[2017,July22]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom