Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาอีพลีรีโนน(Eplerenone) เป็นยากลุ่ม Aldosterone antagonist หรือAntimineralocorticoid ยานี้มีฤทธิ์ต่อต้านฮอร์โมนอัลดอสเตอโรน(Aldosterone) ที่สร้างจากต่อมหมวกไต ซึ่งหน้าที่หลักของฮอร์โมนอัลดอสเตอโรนคือ จะช่วยร่างกายรักษาระดับเกลือโซเดียมในเลือด โดยทำให้ไตดูดโซเดียมจากปัสสาวะ กลับเข้ากระแสเลือด แต่ส่งผลขับเกลือโปแตสเซียมทิ้งออกนอกร่างกายทางปัสสาวะ และด้วยกลไกการทำงานของยาอีพลีรีโนนนี้เอง จะทำให้ร่างกายขับเกลือโซเดียมและน้ำออกจากร่างกายได้มากยิ่งขึ้น ยานี้ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.2002(พ.ศ. 2545) ทางคลินิกได้นำยานี้มาใช้เป็นยารักษาภาวะ/โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension) โรคหัวใจล้มเหลวที่มีสาเหตุจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย(Congestive heart failure post-myocardial infarction) รวมถึงอาการของจอตาที่บวมน้ำ(Central serous retinopathy) ซึ่งรูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาอีพลีรีโนนเป็นยาชนิดรับประทาน หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยานี้สามารถอยู่ในร่างกายได้นาน 4-6 ชั่วโมง ก่อนที่จะถูกกำจัดออกจากกระเสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

สำหรับข้อจำกัดการใช้ยาอีพลีรีโนนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบมีดังนี้ เช่น

หากเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิผลของ ยาอีพลีรีโนน กับยาSpironolactone จะพบว่า ยาอีพลีรีโนนมีการออกฤทธิ์ได้ดีกว่า และเป็นเหตุผลให้ราคาจำหน่ายของยาชนิดนี้ในท้องตลาดแพงกว่ายา Spironolactone ยาอีพลีรีโนนถือเป็นยาทางเลือกในกลุ่มอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ อีกหนึ่งรายการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและความดันโลหิตสูง แต่การใช้ยาชนิดนี้ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย จะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์แต่ผู้เดียว

อีพลีรีโนนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อีพลีรีโนน

ยาอีพลีรีโนนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อีพลีรีโนนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอีพลีรีโนนมีกลไกการออกฤทธิ์ที่ไต โดยมีกลไกแข่งขันหรือยับยั้งการทำงานของฮอร์โมน อัลดอสเตอโรน ทำให้ไตเพิ่มการขับออกของโซเดียมและน้ำไปกับปัสสาวะ และยานี้ยังส่งผลดูดกลับของเกลือโปแตสเซียมจากปัสสาวะ คืนสู่ร่างกาย/กระแสเลือด หรือที่เรียกกันว่า โปแตสเซียม-สแปริ่ง ไดยูเรติก (Potassium-sparing diuretics) จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ยาอีพลีรีโนนมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะ ลดอาการบวมน้ำ ลดความดันโลหิต และช่วยบำบัดภาวะหัวใจล้มเหลว ได้ตามสรรพคุณ

อีพลีรีโนนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอีพลีรีโนน มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

อีพลีรีโนนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอีพลีรีโนนมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับโรคหัวใจล้มเหลวที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายร่วมด้วย:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาเริ่มต้น 25 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร ภายใน 4 สัปดาห์ แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดการใช้ยาเป็น 50 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับการตอบสนองต่อยานี้ของผู้ป่วย

ข. สำหรับโรคความดันโลหิตสูง:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 50 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร กรณีที่อาการความดันโลหิตสูงยังไม่บรรเทาลง แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดการใช้ยาเป็น 50 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอีพลีรีโนน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอีพลีรีโนน สามารถรับประทานยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี การลืมรับประทานยาอีพลีรีโนน อาจส่งผลให้อาการโรคกำเริบตามมา

อีพลีรีโนนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอีพลีรีโนนสามารถก่อให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อีพลีรีโนนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอีพลีรีโนน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยากับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะขับปัสสาวะไม่ออก/ปัสสาวะขัด ผู้ป่วยไตวาย
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอีพลีรีโนนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด)รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อีพลีรีโนนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

อีพลีรีโนนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอีพลีรีโนนอย่างไร?

ควรเก็บยาอีพลีรีโนนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

อีพลีรีโนนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอีพลีรีโนน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Inspra (อินสปรา)Fareva Amboise

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Planep, Epleran, Eplecard, Eptus

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Eplerenone[2017,Oct7]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/eplerenone?mtype=generic[2017,Oct7]
 3. https://www.drugs.com/cdi/eplerenone.html[2017,Oct7]
 4. https://www.drugs.com/dosage/eplerenone.html[2017,Oct7]
 5. https://www.drugs.com/uk/inspra-50mg-film-coated-tablets-leaflet.html[2017,Oct7]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom