Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยา อัลปราโซแลม (Alprazolam) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่อยู่ในกลุ่ม Benzodiazepine ถูกนำ มาใช้ในวงการแพทย์เพื่อรักษาอาการวิตกกังวลมากกว่า 30 ปีแล้ว ยานี้ออกฤทธิ์ภายใน 8-25 นาทีหลังรับประทาน และครอบคลุมประสิทธิผลไปจนกระทั่ง 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ รูปแบบของยาที่มีในสถานพยาบาลส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของยาเม็ด ได้มีการทดสอบการใช้ยากับสัตว์ ทดลองที่ตั้งครรภ์พบว่า ก่อให้เกิดความพิการของตัวอ่อน จึงห้ามใช้ยานี้กับหญิงมีครรภ์ อย่าง ไรก็ตาม การใช้ยาควรต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น

ยาอัลปราโซแลมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ยาอัลปราโซแลม รักษาอาการวิตกกังวล อาการซึมเศร้า นอนไม่หลับ เป็นยาร่วมรักษาในการเลิกเหล้า

ยาอัลปราโซแลมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอัลปราโซแลม ออกฤทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองมนุษย์ และเกิดฤทธิ์ตามสรรพคุณดังกล่าวข้างต้น

ยาอัลปราโซแลมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายยาอัลปราโซแลม ที่พบบ่อยๆในประเทศไทย ได้แก่ ยารับประ ทานที่เป็น ยาเม็ด ขนาด 0.25, 0.50, และ 1 มิลลิกรัม

ยาอัลปราโซแลมมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดของยาอัลปราโซแลมที่รับประทาน สั่งจ่ายตามอาการและชนิดของโรค ขนาดรับ ประทานสูงสุดในผู้ใหญ่คือ 4 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน แพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้ควบ คุมดูแล ระยะเวลาการใช้ยากับคนไข้ สำหรับการใช้ยากับผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ไม่ควรใช้ติด ต่อกันนานเกิน 6 เดือน และการใช้ยาในผู้ป่วยด้วยโรควิตกกังวล ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 8 เดือน

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาอัลปราโซแลม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาต่างๆ รวมถึง ยาอัลปราโซแลม สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ แต่ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาอัลปราโซแลมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พีงประสงค์ หรือ ผลขางเคียงของ ยาอัลปราโซแลม คือ

มีข้อควรระวังการใช้ยาอัลปราโซแลมอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาอัลปราโซแลม คือ

ยาอัลปราโซแลมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การรับประทานยาอัลปราโซแลมร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะเกิดการเสริมฤทธิ์ในการกดการทำงานของกระแสประสาทในสมอง ก่อให้เกิดภาวะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย ขาดการควบคุมสติ ดังนั้น จึงแนะนำว่า เมื่อรับประทานยานี้ ควรหลีกเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักร หรือเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะ โดยเฉพาะในขณะที่ได้รับยาอัลปราโซแลมร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การรับประทานยาอัลปราโซแลมร่วมกับยาที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับเชื้อราบางตัว ยาสามารถทำให้เกิดอาการง่วงนอนและการหายใจช้าลงได้ ยาที่รักษาโรคเชื้อราดังกล่าว เช่น คีโตโคนาโซล (Ketoconazole)

การรับประทานยาอัลปราโซแลมร่วมกับยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บปวดบางกลุ่ม สามารถก่อ ให้เกิดการกดการทำงานของกระแสประสาทในสมอง ก่อให้เกิดภาวะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย ขาดการควบคุมสติ ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักร หรือเลี่ยงการขับขี่ยวด ยานพาหนะ ยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บปวดที่กล่าวถึง เช่น ยาเฟนทานิล (Fentanyl)

ควรเก็บรักษายาอัลปราโซแลมอย่างไร?

ให้เก็บยาอัลปราโซแลม ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการเก็บในที่มีแสงแดดส่องถึง หรือมีความชื้นสูง

ยาอัลปราโซแลมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อการค้า ผู้ผลิต
Alcelam (อัลเซแลม) Pharmasant Lab
Allam (อัลแลม) HK Pharm
Alnax (อัลแน็ก) Masa Lab
Alpazam (อัลปาแซม) Thai Nakorn Panata
Alpralan (อัลปราแลน) Olan-Kemed
Alpramed (อัลปราเมด) Lerd Singh
Alprazolam Frx (อัลปราโซแลม เอฟอาร์เอ็กซ์) Olic
Anpress (แอนเพรส) Condrugs
Farzolam 0.25 mg (ฟาร์โซแลม 0.25 มก.) Medicpharma
Inzolam (อินโซแลม) Inpac Pharma
Inzolam (อินโซแลม) March Pharma
Mitranax (ไมตราแน็ก) Polipharm
Mitranax (ไมตราแน็ก) Modern Manu
Pharnax (ฟาร์แน็ก) Pharmaland
Prazol (ฟาร์ซอล) Kenyaku
Siampraxol (สยามพราซอล) Siam Bheasach
Siampraxol 1 mg (สยามพราซอล 1 มก.) Siam Bheasach
Sunax (ซูแน็ก) Suphong Bhaesaj
Xalam (ซาแลม) New Life Pharma
Xanacine (ซานาซิน) Medicine Products
Xanax XR 2 mg (ซาแน็ก เอ็กซ์อาร์ 2 มก.) Pfizer
Xanax/Xanax XR (ซาแน็ก/ซาแน็ก เอ็กซ์อาร์) Pfizer
Xiemed (ไซเมด) Medifive
Zolam (โซแลม) Medicpharma

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/THAILAND/drug/info/Alprazolam%20Frx/
  2. http://www.drugs.com/drug_interactions.php
  3. Drug Information Handbook 20th edition with Charles Flacy RPh. Ms, Pharm D FCSHP , Lora L.Armstrong RPh, PharmD BCPS , Morton P.Goldman, RPh, PharmD BCPS,FCCP , Leonard L. RPh. BSPharm


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Magpie baszaza001 kkodchaporn
Frame Bottom