Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บวมน้ำ 

บทนำ

ยาอะมิโลไรด์ (Amiloride) เป็นยาขับปัสสาวะชนิดที่ทำให้ร่างกายลดปริมาณน้ำและเกลือโซเดียมออกจากกระแสเลือด โดยผ่านกระบวนการกรองที่ไตและขับออกมากับปัสสาวะ แต่ไม่เร่งการขับออกของเกลือโพแทสเซียม (Potassium - sparing diuretics) วงการแพทย์นำยาอะมิโลไรด์มาใช้รักษาอาการบวมน้ำ โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคหัวใจล้มเหลว

หลังการรับประทาน ยาอะมิโลไรด์จะมีการดูดซึมของยาเข้าสู่กระแสเลือด และยาจะไม่ถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีแต่อย่างใด ร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 6 - 9 ชั่วโมงในการกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะ

องค์การอนามัยโลกจัดให้อะมิโลไรด์เป็นหนึ่งในรายการยาจำเป็นขั้นพื้นฐานของระดับชุมชน คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาอะมิโลไรด์อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุมีส่วนผสมร่วมกับยาขับปัสสาวะอีกตัวชื่อ ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์/Hydrochlorothiazide (Amiloride hydrochloride 5 มิลลิกรัม + Hydrochlorothiazide/HCTZ 50 มิลลิกรัม)

ความเสี่ยงในการใช้ยาตัวนี้มีอยู่ประการหนึ่งที่ควรระวังคือ เกิดภาวะเกลือโพแทสเซียมในร่างกายเกิน (Hyperkalemia) โดยจะแสดงออกทางอาการเช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชีพจรเต้นผิดปกติ เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นผิดจังหวะ ตลอดจนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ ดังนั้นการใช้ยาอะมิโลไรด์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยจึงควรต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

อะมิโลไรด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อะมิโลไรด์

ยาอะมิโลไรด์มีสรรพคุณดังนี้เช่น

อะมิโลไรด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอะมิโลไรด์เป็นยาขับปัสสาวะที่มีฤทธิ์ต่ำโดยมีกลไกการออกฤทธิ์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ผ่านทางไต โดยเพิ่มการขับน้ำและเกลือโซเดียมออกจากกระแสเลือด แต่ลดการขับออกของเกลือโพ แทสเซียม ด้วยกลไกดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

อะมิโลไรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร

ยาอะมิโลไรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

อะมิโลไรด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะมิโลไรด์มีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

ก. สำหรับอาการบวมน้ำ (Oedema):

  • ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานเพื่อคงระดับการรักษาอยู่ในช่วง 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับโรคท้องมาน (Ascites):

  • ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานเพื่อคงระดับการรักษาอยู่ในช่วง 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน

ค. สำหรับโรคหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure):

  • ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานเพื่อคงระดับการรักษาอยู่ในช่วง 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน

ง. สำหรับโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension):

  • ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานเพื่อคงระดับการรักษาอยู่ในช่วง 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน

จ. ขนาดการใช้ยาในเด็ก:

ทั่วไปคำนวณขนาดการใช้ยากับเด็กโดยใช้เกณฑ์น้ำหนักตัวเด็กเช่น น้ำหนักตัวประมาณ 6 - 20 กิโลกรัมรับประทาน 0.625 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน อย่างไรก็ตามแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาขนาดการใช้ยาในเด็กตามความเหมาะสมกับอาการโรค อายุ และน้ำหนักตัวของเด็กเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหารเพื่อให้ตัวยาได้รับการดูดซึมที่ดี
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอะมิโลไรด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะมิโลไรด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อะมิโลไรด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

การใช้ยาอะมิโลไรด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีภาวะเกลือโพแทสเซียมในร่างกายสูงเกินปกติ (ดังกล่าวแล้วใน บทนำ) มีภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำกว่าปกติ ระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร หิวกระหายน้ำ วิงเวียน ผื่นคัน อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ปวดศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ

มีข้อควรระวังการใช้อะมิโลไรด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะมิโลไรด์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอะมิโลไรด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อะมิโลไรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะมิโลไรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาอะมิโลไรด์อย่างไร?

ควรเก็บยาอะมิโลไรด์ในที่เย็นหรือในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อะมิโลไรด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะมิโลไรด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Amilozide (อะมิโลไซด์)T.O. Chemicals
Amiloride hydrochloride Actavis (อะมิโลไรด์ ไฮโดรคลอไรด์ แอคทาวิส)Actavis
Bilduretic (บิลดูเรติค)Bangkok Lab & Cosmetic
Buretic (บูเรติค)BJ Benjaosoth
Hydrozide Plus (ไฮโดรไซด์ พลัส)Medicine Products
Hyperretic (ไฮเปอร์เรติค)Central Poly Trading
Meditic (เมดิติค)Medicpharma
Miduret (มิดูเรท)P P Lab
Minitic (มินิติค)T. Man Pharma
Miretic (มิเรติค)Utopian
Modupac (โมดูแพ็ค)Inpac Pharma
Moduretic (โมดูเรติค)M & H Manufacturing
Mourinate (โมยูริเนท)Charoon Bhesaj
MIDAMOR (ไมดามอร์)Paddock Laboratories Inc
Poli-Uretic (โพลี-ยูเรติค)Polipharm

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Amiloride#Formulations_and_trade_names [2014,Dec20]
2. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=Amiloride [2014,Dec20]
3. http://www.mims.com/USA/drug/info/amiloride/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Dec20]
4. http://www.mims.com/USA/Drug/info/Amiloride%20And%20Hydrochlorothiazide/Amiloride%20And%20Hydrochlorothiazide%20Tablet?type=full [2014,Dec20]
5. http://www.mims.com/Singapore/Drug/info/Amiloride%20hydrochloride%20Actavis/ [2014,Dec20]
6. http://www.mims.com/USA/drug/info/Midamor/Midamor%20Tablet?type=full [2014,Dec20]
7. http://www.drugs.com/dosage/amiloride.html#Usual_Adult_Dose_for_Edema [2014,Dec20]
8. http://www.drugs.com/monograph/amiloride-hydrochloride.html [2014,Dec20]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom