Frame Top

หวัดไปหน่อย (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
4 กุมภาพันธ์ 2015
หวัดไปหน่อย

ไข้หวัดใหญ่ (Flu / Influenza) เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้หลายชนิด บางชนิดก็ทำให้ป่วยมาก บางชนิดก็มีอาการปานกลาง

เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อเมือก (Mucus membranes) ของจมูก ตา หรือปาก ทุกครั้งที่เอามือสัมผัสกับบริเวณดังกล่าวก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรักษามือให้สะอาดด้วยการล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ

่ ในแต่ละปี มีชาวอเมริกันเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่เป็นเหตุประมาณ 3,000 - 49,000 คน โดยร้อยละ 90 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และมีประมาณ 200,000 คน ที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

เชื้อไวรัสหวัดแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ไวรัสเอ ไวรัสบี และไวรัสซี โดยไวรัสเอและไวรัสบีเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดการระบาดของหวัดในแต่ละปีถึงร้อยละ 20 ของคนที่คัดจมูก ไอ และเป็นไข้สูง ในขณะที่ไวรัสซีนั้นมีอาการป่วยน้อยกว่า

ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (Type A flu) สามารถติดต่อได้จากสัตว์อย่างนกป่า (Wild birds) และทำให้เกิดการแพร่ระบาด

ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอยังแบ่งออกได้เป็นชนิดย่อยอีก โดยขึ้นกับโปรตีนที่อยู่บนผิวของไวรัส คือ Hemagglutinin (H) และ Neuraminidase (N) ซึ่ง Hemagglutinin ยังสามารถแยกย่อยได้อีก 18 ชนิด ได้แก่ H1 ถึง H18 ในขณะที่ Neuraminidase สามารถแยกย่อยได้อีก 11 ชนิด ได้แก่ N1 ถึง N11

โดยปัจจุบันไวรัสเอที่พบในมนุษย์เป็น ไวรัสเอ H1N1 และ H3N2 และที่รู้จักกันดี คือ ไวรัส 2009 H1N1

สำหรับไข้หวัดนก (Bird flu) เกิดจากเชื้อไข้ไวรัสหวัดนก (Avian influenza virus) ซึ่งเกิดจากการที่นกติดเชื้อไวรัสเอและสายพันธุ์ย่อยของไวรัสเอเท่านั้น เพราะนกไม่สามารถแพร่เชื้อไวรัสบีและซีได้

ทั้งนี้สายพันธุ์ย่อยของไข้หวัดนก ได้แก่ H5, H7 และ H9 โดยส่วนใหญ่ H5 และ H7 จะทำให้คนติดเชื้อเสียชีวิตได้ ในขณะที่ H9 มีความรุนแรงน้อยกว่า

ส่วนไข้หวัดนกที่เป็นข่าวนั้นเป็นชนิด H5N1โดยเป็นการติดต่อจากนกป่า มาสู่สัตว์ปีกและคนไปสัมผัสเข้า จึงทำให้คนติดเชื้อและส่วนใหญ่จะเสียชีวิตมากเกินครึ่ง

อย่างไรก็ดีสำหรับการติดเชื้อไข้หวัดนกจากคนมาสู่คนนั้นไม่ค่อยพบ และปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกได้ เพราะวัคซีนสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วไปก็ไม่สามารถป้องกันไข้หวัดนกได้

แหล่งข้อมูล

  1. Types of Flu. http://www.webmd.com/cold-and-flu/flu-guide/advanced-reading-types-of-flu-viruses [2015, February 3].
  2. Types of Influenza Viruses. http://www.cdc.gov/flu/about/viruses/types.htm [2015, February 3].
Blog
หวัดไปหน่อย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน santirat_ AnxietyMan Humnoi
Frame Bottom