Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อาการปวดทั่วไป  อาการเจ็บทั่วไป  ไม่มีอาการเฉพาะ 

บทนำ

หลอดเลือดโป่งพอง(Aneurysm)คือภาวะ/โรคที่เกิดจากมีความผิดปกติที่ผนังหลอดเลือด พบเกิดได้กับหลอดเลือดทุกหลอดเลือดในร่างกาย ทั้งกับหลอดเลือดแดง หรือกับหลอดเลือดดำ แต่ทั่วไปมักเกิดกับหลอดเลือดแดง โดยเนื้อเยื่อทุกชั้นของผนังหลอดเลือดจะเกิดการอ่อนแอจนเกิดการโป่งพอง/ขยายถ่างกว้างออก จนมีลักษณะเป็นกระเปาะหรือเป็นรูปกระสวย ซึ่งในกรณีที่การโป่งพองเป็นมากจะส่งผลให้ผนังหลอดเลือดนั้นๆบางจนเกิดการแตกของหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดการตกเลือดทันที ซึ่งถ้าเกิดกับหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ เช่น ท่อเลือดแดงในช่องท้อง(Abdominal aortic aneurysm) หรือท่อเลือดแดงในช่องอก(Thoracic aortic aneurysm) จะส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ทันที

หลอดเลือดโป่งพอง เป็นภาวะพบน้อย ซี่งถ้าผนังหลอดเลือดไม่ปริ/หรือแตก ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ และโรค/ภาวะนี้ก็มักไม่สามารถตรวจได้จากการตรวจร่างกาย หรือจากการตรวจด้วยเอกซเรย์ธรรมดาก็มักตรวจไม่พบ จึงส่งผลให้การวินิจฉัยโรคนี้เป็นไปได้ยากมาก ทั่วโลกจึงยังไม่มีสถิติการเกิดโรคนี้ที่แน่นอน

โรคหลอดเลือดโป่งพองพบได้ในทุกอายุ แต่ส่วนใหญ่มักพบในผู้ใหญ่วัยกลางคนขี้นไป พบในผู้ชายสูงกว่าในผู้หญิงประมาณ 2-3เท่า ในเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาวมักมีสาเหตุจากผนังหลอดเลือดบาง/อ่อนแอจากสาเหตุทางพันธุกรรม เช่น ในโรค Marfan syndrome (โรคทางพันธุกรรมพบยาก ที่ทำให้มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอ่อนแอ) ซึ่งทั่วไป ประมาณ 95%ของโรคหลอดเลือดโป่งพองจะพบในผู้ใหญ่

หลอดเลือดโป่งพองส่วนใหญ่ มักเกิดกับหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะท่อเลือดแดงในช่องอก หรือท่อเลือดแดงในช่องท้อง แต่พบได้กับหลอดเลือดแดงในอวัยวะต่างๆ(พบได้น้อยมาก)ทุกอวัยวะ ที่พบได้บ่อย คือ หลอดเลือดแดงใน สมอง ไต ผนังหัวใจ ม้าม ขา หลอดเลือดแดงของเนื้อเยื่อในช่องท้อง(Mesenteric artery aneurysm)

ส่วนหลอดเลือดดำโป่งพอง พบได้น้อย น้อยกว่าหลอดเลือดแดงโป่งพองมาก จนทั่วไป เมื่อกล่าวถึง “หลอดเลือดโปงพอง” จะหมายถึง “หลอดเลือดแดงโป่งพอง” โดยหลอดเลือดดำโป่งพอง มักเกิดกับหลอดเลือดเลือดดำของเนื้อเยื่อที่อยู่ในส่วนลึกๆของร่างกาย เช่น เนื้อเยื่อส่วนลึกของขา หรือ เนื้อเยื่อ /อวัยวะในอุ้งเชิงกราน แต่ก็มีรายงานประปรายที่พบเกิดกับหลอดเลือดดำที่อยู่ตื้นๆใต้ผิวหนัง

อนึ่ง หลอดเลือดโป่งพอง แบ่งได้เป็น 2 ชนิดหลัก

หลอดเลือดโป่งพองมีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงจากอะไร?

หลอดเลือดโป่งพอง

สาเหตุเกิดหลอดเลือดโป่งพองที่แท้จริงยังไม่ทราบ แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดหลอดเลือดโป่งพอง ได้แก่

ก. ปัจจัยเสี่ยงเกิดผนังหลอดเลือดแดงอ่อนแอ ได้แก่

ข. ปัจจัยเสี่ยงเกิดผนังหลอดเลือดดำอ่อนแอ ได้แก่ ภาวะความดันในหลอดเลือดดำสูง เช่น จากการตั้งครรภ์ที่ครรภ์กดทับหลอดเลือดดำใหญ่ในช่องท้องอย่างเรื้อรัง โรคอ้วน

หลอดเลือดโป่งพองมีอาการอย่างไร?

อาการของหลอดเลือดโป่งพอง ได้แก่

ก. อาการหลอดเลือดแดงโป่งพอง โดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองไม่มีอาการเฉพาะโรค และมักไม่มีอาการผิดปกติ

ข. อาการหลอดเลือดดำโป่งพอง ทั่วไปไม่พบอาการผิดปกติ ยกเว้นคลำได้เป็นก้อนกรณีเกิดจากหลอดเลือดดำที่อยู่ตื้นๆโป่งพอง เช่น ที่ข้อพับเข่า เป็นต้น แต่กรณีของหลอดเลือดดำโป่งพอง มักมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นในหลอดดำด้วย ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจึงมักมีอาการจากภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดปอด(อ่านเพิ่มเติมอาการโรคนี้ได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง “ลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดปอด”)

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์

เมื่อมีอาการดังกล่าวในหัวข้อ “อาการฯ”

แพทย์วินิจฉัยโรคหลอดเลือดโป่งพองได้อย่างไร?

หลอดเลือดโป่งพองเป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยากที่สุดโรคหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แพทย์วินิจฉัยโรคนี้ได้ ดังนี้ เช่น

รักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองอย่างไร?

การรักษาภาวะ/โรคหลอดเลือดโป่งพอง เป็นการรักษาทางศัลยกรรมหลอดเลือดที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางหลอดเลือดที่มีหลายวิธีผ่าตัด ขึ้นกับ

ทั้งนี้ การรักษาต้องทำในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมสำหรับการผ่าตัดรักษาโรคนี้ เช่น โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์

แต่ในบางกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการ อายุมาก และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการผ่าตัด แพทย์จะปรึกษาผู้ป่วยและญาติเพื่อการเฝ้าติดตามอาการโรคเป็นระยะๆ

หลอดเลือดโป่งพองมีผลข้างเคียงอย่างไร?

ผลข้างเคียงจากหลอดเลือดโป่งพอง คือ

หลอดเลือดโป่งพองมีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

การพยากรณ์โรคในหลอดเลือดโป่งพอง พบว่าหลอดเลือดดำโป่งพองจะมีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่าหลอดเลือดแดงโป่งพอง แต่ทั้งนี้ แพทย์ต้องให้การพยากรณ์โรคเป็นกรณีๆไป โดยขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น

ซึ่งดังกล่าวในหัวข้อต้นๆว่า ถ้าเป็นการแตกของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ ผู้ป่วยมักเสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา และถึงแม้ผู้ป่วยจะถึงแพทย์/โรงพยาบาลแล้ว อัตราการเสียชีวิตก็ยังสูงมากจากการรักษาที่มักได้ผลต่ำ

ดูแลตนเองอย่างไร?

เมื่อทราบว่ามีโรคหลอดเลือดโป่งพอง การดูแลตนเอง เช่น

  • ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นกับหลายปัจจัย ที่สำคัญ ได้แก่
  • พบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดเสมอ

พบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไร?

เมื่อทราบว่ามีหลอดเลือดโป่งพอง ควรรีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัด เมื่อ

*และต้องรีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน เมื่อ

  • มีอาการรุนแรงขึ้น โดยต้องแจ้งแพทย์/พยาบาล/บุคคลากรทางการแพทย์เสมอว่า ตนเป็นโรคหลอดเลือดโป่งพอง

ป้องกันหลอดเลือดโป่งพองได้อย่างไร?

เนื่องจากสาเหตุหลอดเลือดโป่งพองยังไม่ทราบแน่ชัด จึงไม่สามารถป้องกันโรคนี้ได้100% แต่โรคนี้มีปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการหลีกเลี่ยง/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวในหัวข้อ”ปัจจัยเสี่ยงฯ”จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคนี้ลงได้ เช่น

บรรณานุกรม

  1. https://www.heart.org/en/health-topics/aortic-aneurysm/what-is-an-aneurysm [2019,Feb16]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Aneurysm [2019,Feb16]
  3. https://medlineplus.gov/ency/article/001122.htm [2019,Feb16]
  4. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/aneurysm [2019,Feb16]
  5. https://www.hindawi.com/journals/tswj/2012/386478/ [2019,Feb16]
  6. https://radiopaedia.org/articles/false-aneurysm [2019,Feb16]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom