Frame Top

หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 4)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
24 กันยายน 2016
หลอดเลือดแดงโป่งพอง

การฉีกเซาะของผนังหลอดเลือดเอออร์ตา (Aortic dissection) มักเป็นภาวะแทรกซ้อนหลักของโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองในช่องท้อง ที่อาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตกรณีที่มีการตกเลือดอยู่ข้างใน ยิ่งมีการโป่งพองเร็วเท่าไร ก็ยิ่งมีความเสี่ยงในการแตกมากขึ้นเท่านั้น

อาการโดยทั่วไปของโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองในช่องท้องที่แตกอาจรวมถึง

ประมาณร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองในช่องท้องที่แตก มักเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล

ส่วนใหญ่การค้นพบว่ามีภาวะโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองในช่องท้อง มักเป็นแบบบังเอิญระหว่างที่ทำการตรวจอย่างอื่น เช่น การตรวจประจำปี การเอ็กซเรย์ปอด หรือการอัลตราซาวด์หัวใจหรือช่องท้อง

แพทย์จะวินิจฉัยโรคด้วยการสอบถามถึงประวัติสุขภาพ ประวัติครอบครัว ทำการตรวจร่างกาย และหากสงสัยว่าเป็นโรคนี้ ก็จะให้ทำการตรวจเฉพาะด้วยการ

แหล่งข้อมูล

1. Abdominal aortic aneurysm. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/abdominal-aortic-aneurysm/home/ovc-20197858 [2016, September 23].

2. Abdominal aortic aneurysm. http://www.nhs.uk/conditions/Repairofabdominalaneurysm/Pages/Introduction.aspx [2016, September 23].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Nat natta12 t0uch007 tanapat3900
Frame Bottom