Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้  ระบบทางเดินอาหาร 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องเสียเรื้อรัง 

บทนำ

ลำไส้อักเสบ (Enterocolitis) คือ โรคที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่บุภายในลำไส้ (เนื้อเยื่อบุผิว) เกิดมีการอักเสบ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการอักเสบจากติดเชื้อ แต่ส่วนน้อยเกิดจากการอักเสบโดยไม่มีการติดเชื้อ

ลำไส้อักเสบ เป็นคำรวมที่เรียก ‘การอักเสบที่เกิดขึ้นกับทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่

ทั้งนี้ลำไส้อักเสบ อาจเกิดร่วมกับ มีการอักเสบของกระเพาะอาหาร (กระเพาะอาหารอักเสบ, Gastritis) และ/หรือของทวารหนัก(ทวารหนักอักเสบ, Proctitis) ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้

อนึ่ง:

ลำไส้อักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ เป็นโรคพบบ่อยโดยเฉพาะในประเทศที่การสาธารณ สุขยังไม่ดีพอ พบในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยจัดรวมอยู่ในกลุ่ม”โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร

แต่ลำไส้อักเสบสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากติดเชื้อ เป็นโรคพบน้อย โดยพบได้ในทุกอายุเช่นกัน

ลำไส้อักเสบเกิดจากอะไร?

ลำไส้อักเสบ

ลำไส้อักเสบมีสาเหตุแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ จากการติดเชื้อโรค และจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่การติดเชื้อโรค

ก. ลำไส้อักเสบสาเหตุจากการติดเชื้อโรค เกิดได้จากเชื้อโรคทุกชนิด ทั้งแบคทีเรีย (พบบ่อยที่สุด) ไวรัส ปรสิต และเชื้อรา

ข. ลำไส้อักเสบสาเหตุไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เป็นโรคที่พบได้ประปราย เช่น

ใครมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดลำไส้อักเสบ?

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงเกิดลำไส้อักเสบ ได้แก่

ก. ผู้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดลำไส้อักเสบสาเหตุจากติดเชื้อโรค ได้แก่

 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่การสาธารณสุขยังไม่เจริญ
 • นักท่องเที่ยว
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่แออัด เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร ค่ายอพยพ
 • ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร

ข. ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดลำไส้อักเสบสาเหตุไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ จะขึ้นกับแต่ละสาเหตุ เช่น มีประวัติโรคนี้ในครอบครัว (พันธุกรรม) เช่น ในโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง, หรือ เด็กคลอดก่อนกำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดลำไส้อักเสบที่เรียกว่า โรคNecrotizing enterocolitis เป็นต้น

ลำไส้อักเสบมีอาการอย่างไร? เมื่อไรควรพบแพทย์?

อาการที่พบได้บ่อยในโรคลำไส้อักเสบ คือ ท้องเสียหรือท้องร่วงร่วมกับปวดท้อง โดยการปวดจะมีลักษณะแบบปวดบีบ นอกจากนั้นที่อาจพบร่วมด้วยได้ เช่น

อนึ่ง เมื่อมีอาการดังกล่าวที่รุนแรง หรือ อาการไม่ดีขึ้นหลังดูแลตนเอง หรือ อาการเลวลงใน 24 ชั่วโมง ควรต้องรีบไปโรงพยาบาล แต่ถ้ามี ไข้สูง ปวดท้องมาก และ/หรืออาการจากภาวะขาดน้ำ (เช่น ตาโหล ปากแห้ง วิงเวียน เป็นลม ใจสั่น) ต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉิน

แพทย์วินิจฉัยลำไส้อักเสบได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยหาสาเหตุลำไส้อักเสบได้จาก

รักษาลำไส้อักเสบได้อย่างไร?

การรักษาลำไส้อักเสบ มีหลัก 2 ประการ คือ การรักษาประคับประตองตามอาการ และการรักษาสาเหตุ

1. การรักษาประคับประคองตามอาการ ที่สำคัญ คือ

2. การรักษาสาเหตุ ซึ่งจะแตกต่างกันตามแต่สาเหตุ เช่น

ลำไส้อักเสบรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงอย่างไร?

ลำไส้อักเสบ โดยทั่วไปเป็นโรคไม่รุนแรง แพทย์มักรักษาควบคุมโรคได้ แต่กรณีที่พบแพทย์ล่าช้า หรือมีโรคประจำตัวอื่น สุขภาพไม่ดี โรคลำไส้อักเสบอาจรุนแรงลุกลามจนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ และผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจพบได้ ได้แก่

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไร?

การดูแลตนเองเมื่อมีลำไส้อักเสบ ได้แก่

ป้องกันลำไส้อักเสบได้อย่างไร?

การป้องกันโรคลำไส้อักเสบที่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ โรคลำไส้อัก เสบที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ ส่วนที่สาเหตุไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อมักเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้

การป้องกันโรคลำไส้อักเสบสาเหตุจากติดเชื้อ ได้แก่

 • รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ) เสมอ
 • รักษาความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม โดยเฉพาะน้ำแข็ง ห้องครัว เครื่องใช้ในการปรุง อาหาร และในการกิน/ดื่ม
 • กินอาหารปรุงสุกทั่วถึงเสมอ
 • ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ และทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ
 • ไม่ใช้ ช้อน ซ่อม แก้วน้ำ ร่วมกับผู้อื่น และใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารทุก ครั้ง
 • ใช้ส้วมเสมอในการขับถ่าย เพื่อลดโอกาสเกิดโรคระบาดติดต่อทางอุจจาระ
 • ศึกษาสุขอนามัยของประเทศที่จะไปท่องเที่ยวก่อนเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องน้ำดื่ม

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Colitis [2019,March9]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Enterocolitis [2019,March9]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Enteritis [2019,March9]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Necrotizing_enterocolitis [2019,March9]
 5. https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/viral-gastroenteritis [2019,March9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Tabelog Tapanut Pick69
Frame Bottom