Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ชัก 

ทั่วไป

ยาเฟนิโทอิน

ยาเฟนิโทอิน (Phenytoin) หรือที่รู้จักทั่วไปในชื่อการค้า คือ ยาไดแลนติน (Dilantin) ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยนักเคมีชาวเยอรมัน และถูกนำมาใช้รักษาอาการชักชนิดเกิดจากสมองมีความผิดปกติเฉพาะบางส่วน (Partial Seizures) และชนิดการชักเกิดจากสมองมีความผิดปกติทั้งซีกซ้ายและซีกขวา (Generalized Tonic – Clonic Seizures) โดยยานี้ มีกลไกยับยั้งการทำ งานของเกลือโซเดียมในร่างกาย และส่งผลให้กลไกที่ทำให้ร่างกายมีอาการชักถูกยับยั้งในที่ สุด

ยาเฟนิโทอินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาเฟนิโทอินมีสรรพคุณดังนี้ คือ

ยาเฟนิโทอินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเฟนิโทอิน คือ หลังจากการรับประทาน ยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และจะมีระยะเวลากระจายตัวในกระแสเลือดอยู่ที่ 7 – 42 ชั่วโมง และสามารถถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะและทางน้ำดี ขณะที่ตัวยาผ่านเข้าไปในสมอง/ขมอง จะทำให้เกิดการชะลอการแลกเปลี่ยนเกลือโซเดียม และส่งผลให้สมองส่วน Motor Cortex (สมองส่วนควบ คุมการเคลื่อนไหว) ไม่สามารถสร้างกระแสประสาทไปกระตุ้นร่างกายให้เกิดการชักได้

ยาเฟนิโทอินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายในประเทศไทยของยาเฟนิโทอิน ได้แก่

  • ชนิดแคปซูลขนาด 100 มิลลิกรัม
  • ชนิดเม็ดขนาด 50 มิลลิกรัม
  • ชนิดฉีดขนาด 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ยาเฟนิโทอินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของ ยาเฟนิโทอิน คือ

  • สำหรับผู้ใหญ่ ในโรคลมชัก รับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัมวันละ 3ครั้ง หรือรับประทาน 300 มิลลิกรัมครั้งเดียว

    ขนาดสูงสุดไม่ควรรับประทานเกิน 600 มิลลิกรัมต่อวัน

  • สำหรับเด็ก รับประทานขนาด 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 2 – 3 ครั้งต่อวัน

*****อนึ่ง ขนาดรับประทานของยาทุกชนิด รวมถึง ยาเฟนิโทอิน อาจแตกต่างจากนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้สั่งยา

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาเฟนิโทอิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเฟนิโทอิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาเฟนิโทอินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียงของยาเฟนิโทอิน ได้แก่

มีข้อควรระวังการใช้ยาเฟนิโทอินอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาเฟนิโทอิน คือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาเฟนิโทอิน ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวม ทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาเฟนิโทอินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ด้วยยาเฟนิโทอิน สามารถเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา กับยาได้หลายชนิด จึงขอแบ่งปฏิกิริยาระหว่างยาของเฟนิโทอินกับยาอื่นๆ ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

ควรเก็บรักษายาเฟนิโทอินอย่างไร?

ควรเก็บยาเฟนิโทอิน ในอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้นแสง แดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ยาเฟนิโทอินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นและบริษัทที่ผลิตยาเฟนิโทอินในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Dantoin (แดนโทอิน)Pharmasant Lab
Dilantin (ไดแลนติน)Pfizer
Ditoin (ไดโทอิน)Atlantic Lab
Fenitoina Rubio (เฟนิโทอินา รูบิโอ)Lab Rubio
Pepsytoin-100 (เปปซีโทอิน-100)Pond’s Chemical
Utoin-250 (ยูโทอิน-250)Umeda

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Dilantin/?q=dilantin&type=brief [2013,Dec11].
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Phenytoin [2013,Dec11].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Mai Mayuree suksun tor tor Artited
Frame Bottom