Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาฟูโรซีไมด์

ยาฟูโรซีไมด์ (Furosemide) เป็นยาขับปัสสาวะที่ถูกนำมาใช้รักษาโรคหัวใจล้มเหลว และอาการบวมของร่างกาย หลังจากที่ได้รับยาเข้าสู่ร่างกาย ฟูโรซีไมด์สามารถจับตัวกับโปรตีนในเลือดได้ 91-95% และบางส่วนจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่ ตับและไต ยานี้ถูกขับออกจากร่าง กายทางไต/ทางปัสสาวะ โดยมิได้ถูกเปลี่ยนโครงสร้างได้ถึง 80-90% การบริหารยาทางคลินิก /ทางการปฏิบัติ มี 2 ช่องทาง คือ การฉีด (เข้าเส้นเลือด, เข้ากล้าม) และการรับประทาน

ยาฟูโรซีไมด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

สรรพคุณของยาฟูโรซีไมด์ คือ ขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต ลดอาการบวมน้ำของร่าง กาย

ยาฟูโรซีไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาฟูโรซีไมด์ นี้จะยับยั้งการดูดกลับของเกลือโซเดียม และ เกลือคลอไรด์จากปัสสาวะกลับสู่ร่างกาย นอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณการขับออกทางปัสสาวะของเกลือโปแตสเซียมและสารแอมโมเนียออกจากร่างกาย ด้วยกลไกดังกล่าวจึงทำให้เกิดการขับปัสสาวะเพิ่มขึ้น

ทางการแพทย์ได้นำยาฟูโรซีไมด์ มาใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง และลดภาวะบวมน้ำของร่างกาย หลังการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย จะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ยาฟูโรซีไมด์จะออกฤทธิ์และจะถูกขับออกทางปัสสาวะ โดยมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับช่วงที่รับประทานยาเข้าไป สำหรับผู้ที่มีภาวะตับ-ไตทำหน้าที่บกพร่อง จะทำให้ยานี้อยู่ในร่างกายได้นานมากขึ้น ดังนั้นแพทย์จึงเป็นผู้ที่สามารถสั่งจ่ายยานี้ได้ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด

ยาฟูโรซีไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟูโรซีไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

  • ยาเม็ดขนาด 40 มิลลิกรัม
  • ยาฉีดขนาด 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ยาฟูโรซีไมด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาฟูโรซีไมด์ มีขนาดรับประทาน ดังนี้

  • ผู้ใหญ่รับประทาน 1–2เม็ด/วัน ปริมาณสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 1 กรัม/วัน สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ การปรับขนาดการรับประทาน หรือการให้ยาฉีด ขึ้น อยู่กับแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น
  • สำหรับในเด็ก ขนาดการใช้ยาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษา

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาฟูโรซีไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดัง นี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฟูโรซีไมด์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาฟูโรซีไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟูโรซีไมด์ นี้อาจทำให้รู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินอาหาร ก่อให้เกิดความดันโลหิตต่ำ การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน วิงเวียน และปวดศีรษะ

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟูโรซีไมด์อย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาฟูโรซีไมด์ ได้แก่

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยาฟูโรซีไมด์) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาฟูโรซีไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟูโรซีไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆ ดังนี้

ควรเก็บรักษายาฟูโรซีไมด์อย่างไร?

สามารถเก็บยาฟูโรซีไมด์ ในอุณหภูมิห้อง พ้นแสงแดดและความชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็กเสมอ

ยาฟูโรซีไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นทางการค้าของยาฟูโรซีไมด์ และบริษัทผู้ผลิตยานี้ในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Dema (ดีมา)T. Man Pharma
Dirine (ไดรีน)Atlantic Lab
Femide (ฟีไมด์)MacroPhar
Frusemide (ฟรูซีไมด์)Utopian
Frusil (ฟรูซิล)Suphong Bhaesaj
Fudirine (ฟูไดรีน)P P Lab
Furetic/Furetic-S (ฟูเรติก/ฟูเรติก-เอส)Siam Bheasach
Furide (ฟูไรด์)Polipharm
Furine 40 (ฟูรีน-40)Medicine Products
Furomed (ฟูโรเมด)Inpac Pharma
Furomide (ฟูโรไมด์)Medicpharma
Furosemide GPO (ฟูโรซีไมด์ จีพีโอ)GPO
Furozide (ฟูโรไซด์)A N H Products
Fuseride (ฟูซีไรด์)Pharmasant Lab
Fusesian (ฟูซีเซียน)Asian Pharm
Hawkmide (ฮอคไมด์)L. B. S.
H-Mide (เฮท-ไมด์)Macro Phar
Lasiven (เลซีเวน)Umeda
Lasix/Lasix High Dose (เลซิก/เลซิก ไฮท์ โดส)Sanofi-aventis
Prosix (โพรซิก)Inpac Pharma
T P Furosemide (ที พี ฟูโรซีไมด์)T P Drug

บรรณานุกรม

  1. http://www.drugs.com/drug-interactions/furosemide-index.html?filter=3&generic_only= [2014,Jan19].
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Furosemide [2014,Jan19].
  3. https://www.mims.com/Thailand/drug/search/furosemide [2014,Jan19].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom