Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หลากหลายอาการโรคทั่วร่างกาย 

บทนำ

ในร่างกายคนเรา จะมีสารสื่อประสาทหลายชนิดที่มีการแสดงฤทธิ์แบบจำเพาะเจาะจงในลักษณะต่างๆ สารสื่อประสาทดังกล่าวจะต้องเข้ารวมตัวกับโปรตีนที่อยู่บริเวณปลายเซลล์ประสาทที่เรียกว่า ตัวรับ(Receptor) จึงจะส่งสัญญาณประสาท/กระแสประสาทเพื่อสั่งการให้อวัยวะต่างๆทำงาน “แอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์(Alpha-2 adrenergic receptor หรือ Alpha 2 receptor)” เป็นตัวรับที่พบมากในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของสมอง ตลอดจนกระทั่งของเซลล์ประสาทที่อยู่ตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ทั้งนี้ สามารถสรุปหน้าที่ของตัวรับ แอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ ที่มีการตอบสนองต่อสารสื่อประสาทเป็นลำดับดังนี้

สำหรับยาประเภท “แอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์(Alpha-2 adrenergic blocker หรือ Alpha-2 blocker หรือ Alpha-2 adrenergic receptors antagonist หรือ Alpha-2 adrenergic antagonist )”จะส่งผลให้กระตุ้นแอลฟา-2 รีเซพเตอร์ในลักษณะสวนทางหรือตรงกันข้าม(Antagonist) เช่น ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยสารสื่อประสาทอย่าง Norepinephrine , Dopamine, และ Serotonin ได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนกระทั่งกระตุ้นการหลั่งอินซูลินซึ่งช่วยให้ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

ตัวอย่างยาประเภทแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีดังนี้

อนึ่ง การเลือกใช้ยาตัวใดในกลุ่มยาแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ ใช้ในระยะเวลานานแค่ไหน เมื่อไหร่จะหยุดยานี้ได้ จะขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วยเอง แพทย์เท่านั้นจึงเป็นผู้ที่จะคัดเลือกตัวยานี้ที่เหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุดสำหรับผู้ป่วย

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ยากลุ่มแอลฟา2แอดรีเนอร์จิกบล็อกเกอร์

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะสนับสนุนให้มีการหลั่งสารสื่อประสาท อย่างเช่น Norepinephrine , Dopamine, และ Serotonin ซึ่งสารสื่อประสาทดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเบาบางลง นอกจากนี้การได้รับยาแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ อย่างเหมาะสม ยังจะทำให้หลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศชายมีการคลายตัว ส่งผลทำให้เกิดการแข็งตัวตามมา จากกลไกที่กล่าวมาทั้งหมด จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเท่าที่พบเห็นในปัจจุบันเป็น ยาแบบรับประทาน

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค/ผู้ป่วย การใช้ยาใดๆซึ่งรวมยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิกบล็อกเกอร์ จะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ สามารถรับประทานยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานที่ขนาดปกติ

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

กลุ่มยาแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์
 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ
 • ห้ามใช้กับผู้ป่วย โรคตับ โรคไต
 • ห้ามรับประทานร่วมกับสุราด้วยจะส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงจากยานี้ที่รุนแรง
 • ห้ามใช้ยานี้เกินขนาดที่แพทย์แนะนำ
 • ห้ามใช้ยานี้นานเกินคำสั่งแพทย์
 • ด้วยยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์บางตัว ทำให้มีอาการวิงเวียนคล้ายเป็นลม จึงมี การแนะนำให้รับประทานยากลุ่มนี้ก่อนนอน
 • ไม่แนะนำการใช้ยากลุ่มนี้กับเด็ก
 • ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนผลเสียของการใช้ยานี้กับหญิงมีครรภ์ และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร การจะใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมเท่านั้น
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

 • การใช้ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิกบล็อกเกอร์ร่วมกับยารักษาอาการสมรรถภาพทางเพศเสื่อมในบุรุษ เช่นยา Sildenafil สามารถทำให้ผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ำจนถึงขั้นเป็นลมได้ จึงห้ามใช้ยาร่วมกัน
 • การใช้ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สามารถทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำอย่างมาก ผู้ป่วยจะรู้สึกวิงเวียนจนถึงขั้นเป็นลม จึงถือเป็นข้อห้ามรับประทานยากลุ่มนี้ร่วมกับสุราหรือเครื่องดื่ทประเภทแอลกอฮอล์

ควรเก็บรักษายากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์อย่างไร?

ควรเก็บยาแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ ภายใต้คำแนะนำในเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Yohimbine (โยฮิมไบน์)Aventis
Eredex (อีเรเดกซ์)Herbal and Nutraceuticals Ltd.

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-2_adrenergic_receptor#Effects [2018,Feb24]
 2. https://courses.washington.edu/conj/heart/arterioles2011.html [2018,Feb24]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-2_blocker [2018,Feb24]
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2342199 [2018,Feb24]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน paifahnuttaya NBP mochadiva
Frame Bottom