Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนังขึ้นผื่น  น้ำมูกมาก 

บทนำ

ยามีควิทาซีน (Mequitazine) เป็นยาต้านสารฮีสตามีน (Antihistamine) และต้านสารสื่อประ สารทประเภทคลอริเนอจิก (Anticholinergic) จัดอยู่ในอนุพันธุ์ยาฟีโนไทอะซีน (Phenothiazine derivatives) สรรพคุณทางคลินิกคือใช้รักษาอาการแพ้ต่างๆเช่น เยื่อจมูกอักเสบ ไข้ละอองฟาง และลมพิษ ยานี้ดูดซึมได้ดีจากระบบทางเดินอาหาร จึงถูกวางจำหน่ายในรูปแบบของยาเม็ดชนิดรับประ ทานภายใต้ชื่อการค้าว่า Primalan มีขนาดความแรงอยู่ที่ 5 มิลลิกรัม ปกติแพทย์จะให้รับประทาน 2 ครั้งต่อวัน วัยของผู้ป่วยที่สามารถรับประทานยานี้ได้มีตั้งแต่ผู้ใหญ่ เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ตัวยามีควิทาซีนมีข้อมูลทางคลินิกสนับสนุนว่าไม่ทำให้ทารกในครรภ์วิกลรูป (เกิดความพิการ) อย่างไรก็ตายาที่จะใช้กับสตรีตั้งครรภ์ทุกชนิดต้องผ่านดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น ส่วนการใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรควรต้องเพิ่มความระมัดระวังหรือถ้าหลีกเลี่ยง ได้จะเป็นการดีด้วยยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมาสนับสนุนความปลอดภัยการใช้ยานี้กับสตรีที่เลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมของมารดา

ผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่มักพบเห็นเมื่อใช้ยาต้านสารฮีสตามีนรวมยามีควิทาซีนคือ ง่วงนอน ยามีควิทาซีนอาจทำให้มีอาการดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ หากเกิดอาการง่วงนอน วิงเวียน หลังใช้ยานี้ ผู้บริโภคต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะใดๆและ/หรือการทำงานกับเครื่องจักรด้วยอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

กรณีที่ได้รับยามีควิทาซีนเกินขนาดสามารถสังเกตได้จากมีอาการง่วงนอนมาก คลื่นไส้ อาเจียนมาก ความดันโลหิตต่ำ ไข้สูง มีภาวะกดการทำงานของประสาทส่วนกลาง บางกรณีอาจมีอาการลมชักและถึงขั้นโคม่า หากพบอาการเหล่านี้ควรรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วทันที/ฉุกเฉิน ซึ่งแพทย์จะช่วยเหลือโดยพิจารณาจากลักษณะอาการที่เกิดขึ้นแล้วใช้หัตถการทางการแพทย์ที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยเช่น ใช้เครื่องช่วยหายใจ ล้างท้องเพื่อลดการดูดซึมของยา กรณีเกิดไข้สูงต้องรีบทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลง หากเกิดอาการชักแพทย์อาจพิจารณาใช้ยา Diazepam เพื่อควบคุมอาการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาต่อต้านพิษ/ผลข้างเคียงที่เกิดจากยามีควิทาซีน การรักษาผู้ที่ได้รับพิษยานี้จึงยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้นด้วยการดูแลรักษาตามอาการผู้ป่วย

มีเงื่อนไขบางประการที่ผู้บริโภคควรทราบก่อนการใช้ยามีควิทาซีนอาทิเช่น

นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังปลีกย่อยอีกมากมายเมื่อใช้ยามีควิทาซีน เพื่อความปลอดภัยของการใช้ยามีควิทาซีนผู้ป่วย/ผู้บริโภคจึงต้องใช้ยานี้ตามคำสั่งของแพทย์แต่เพียงผู้เดียว

มีควิทาซีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

มีควิทาซีน

ยามีควิทาซีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ รักษาอาการแพ้ที่มีสาเหตุจากสารฮีสตามีน (Histamine) เช่น ไข้ละอองฟาง เยื่อจมูกอักเสบ ผื่นคัน ลมพิษ การแพ้จากแมลงกัดต่อย เป็นต้น

มีควิทาซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยามีควิทาซีนคือ ตัวยาจะยับยั้งการเข้าจับของสารฮีสตามีน(Histamine)กับตัวรับ (Receptor)ของสารนี้ ที่อยู่ตาเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย มีผลให้อาการแพ้ที่ถูกกระตุ้นจากสารฮีสตามีนสงบลง และเป็นที่มาของสรรพคุณ

มีควิทาซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามีควิทาซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 5 มิลลิกรัม/เม็ด

มีควิทาซีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยามีควิทาซีนมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป: รับประทานครั้งละ 5 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ทางคลินิกยังไม่มีข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มนี้อย่างชัดเจน การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*อนึ่ง

 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • ควรเพิ่มความระมัดระวังหากจะใช้ยานี้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่า นั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยามีควิทาซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยามีควิทาซีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยามีควิทาซีนตรงเวลา

มีควิทาซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยามีควิทาซีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้มีควิทาซีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามีควิทาซีนเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ยาในกลุ่มฟีโนไทอะซีน
 • ห้ามปรับขนาดการรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมกับสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับ โรคหัวใจ โรคลมชัก ผู้ป่วยภาวะต่อมลูกหมากโต
 • หลังรับประทานยานี้แล้วเกิดอาการวิงเวียนให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะใดๆและ/หรือการทำงานกับเครื่องจักร
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยามีควิทาซีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

มีควิทาซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามีควิทาซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษามีควิทาซีนอย่างไร?

ควรเก็บยามีควิทาซีนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือ ในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาหมดอายุ

*อนึ่ง โดยทั่วไปอายุของยา (รวมยามีควิทาซีน) ในภาชนะบรรจุของบริษัทหลังจากผลิต คือ 3 ปี

มีควิทาซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามีควิทาซีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Primalan (พรีมาแลน) Pierre Fabre Medicament Production

บรรณานุกรม

 1. http://www.mhra.gov.uk/home/groups/par/documents/websiteresources/con126029.pdf [2016,Feb27]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Mequitazine [2016,Feb27]
 3. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Mequitazine [2016,Feb27]
 4. http://www.drugbank.ca/drugs/DB01071 [2016,Feb27]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom