Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องเฟ้อ  ท้องอืด 

ทั่วไป

มาเจสโต-เอฟ (Magesto-F) เป็นชื่อทางการค้าของกลุ่มยาที่นำมารักษาอาการปวดท้อง ปวดเสียดท้องหลังรับประทานอาหารมากเกินไป รวมถึงช่วยบรรเทาอาการท้องอืดเนื่องจากอาหารไม่ย่อย โดยมีส่วนประกอบของตัวยาต่างๆต่อเม็ดดังนี้

Mamylase 37.5 มิลลิกรัม + Diastase 25 มิลลิกรัม + Scopolia extr 2.5 มิลลิกรัม + Sodium bicarbonate 50 มิลลิกรัม + Calcium carbonate 200 มิลลิกรัม + Aluminium hydroxide gel 36.635 มิลลิกรัม + Cinnamon oil 0.3 มิลลิกรัม + Clove oil 0.3 มิลลิกรัม + Fennel oil 0.3 มิลลิกรัม + Ginger oil 0.4 มิลลิกรัม และ Menthol 1 มิลลิกรัม

มาเจสโต-เอฟถูกจัดเตรียมในรูปแบบของยาเม็ดชนิดรับประทาน และเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (ยาที่ไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ) มีจำหน่ายตามร้านขายยาและพบเห็นการใช้ในสถาน พยาบาลทั่วไป ผู้บริโภคสามารถขอคำแนะนำการใช้ยาเพิ่มเติมได้จากแพทย์หรือเภสัชกรใกล้บ้าน

มาเจสโต-เอฟมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

มาเจสโต-เอฟ

ยามาเจสโต-เอฟมีสรรพคุณดังนี้

มาเจสโต-เอฟมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ซึ่งจากกลไกที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้ยานี้มีฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

มาเจสโต-เอฟมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามาเจสโต-เอฟมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาผสมชนิดเม็ดสำหรับรับประทาน ขนาดบรรจุ 100 เม็ด/ขวด

มาเจสโต-เอฟมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยามาเจสโต-เอฟมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 2 - 4 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร
 • เด็กอายุ 12 - 14 ปี: รับประทาน 1 - 3 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร
 • เด็กอายุ 7 - 11 ปี: รับประทาน 1 - 2 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร
 • เด็กอายุ 4 - 6 ปี: รับประทาน 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร
 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี: ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการใช้ยานี้ที่รวมถึงขนาดยาที่แน่ชัดในเด็กกลุ่มอายุนี้ การใช้ยาในเด็กกลุ่มอายุนี้จึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยามาเจสโต-เอฟ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยามาเจสโต-เอฟสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการ รับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

มาเจสโต-เอฟมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ของยามาเจสโต-เอฟมักจะเกิดจากตัวยาที่เป็นส่วนประกอบ เช่น Aluminium hydroxide อาจก่อให้เกิดภาวะท้องผูกกับผู้ป่วยบางราย หรือผู้ป่วยบางคนอาจไม่ชอบรสชาติของยาที่รับประทาน

มีข้อควรระวังการใช้มาเจสโต-เอฟอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามาเจสโต-เอฟดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบในตัวยานี้
 • ห้ามรับประทานยานี้เกินขนาดที่กำหนดตามเกณฑ์อายุ
 • การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ยังไม่พบฐานข้อมูลสนับสนุนชัดเจน ควรต้องขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
 • ห้ามใช้ยากับผู้ป่วยโรคต้อหิน (Narrow-angle glaucoma)
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแมกนีเซียมไตรซิลิเกตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

มาเจสโต-เอฟมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากยามาเจสโต-เอฟใช้รับประทานตามอาการและมักใช้เป็นเวลาไม่นานมากนัก จึงไม่ค่อยพบการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่น อย่างไรก็ตามหากพบอาการผิดปกติหลังรับประทานยาให้รีบหยุดการใช้ยาและพาผู้ป่วยไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล ซึ่งถ้าอาการรุนแรงควรไปทันที

ควรเก็บรักษามาเจสโต-เอฟอย่างไร?

ควรเก็บยามาเจสโต-เอฟในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ ควรเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

มาเจสโต-เอฟมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามาเจสโต-เอฟที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Digestin (ไดเจสติน) Chew Brothers
Magesto-F (มาเจสโต-เอฟ) Takeda

บรรณานุกรม

1 http://www.ndrugs.com/?s=magesto [2015, Jan 24]
2 http://popnews60.blogspot.com/2011/02/magesto-f.html [2015, Jan 24]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Magesto-F/ [2015, Jan 24]
4 http://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/documents/Hospitalformulary2010/Chapter14s.pdf [2015, Jan 24]
5 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Digestin/ [2015, Jan 24]
6 http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=12363&gid=1 [2015, Jan 24]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน paifahnuttaya NBP
Frame Bottom