Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หู  ระบบหูคอจมูก  ระบบมะเร็งวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

หู (Ear) เป็นอวัยวะมีหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน และช่วยในการทรงตัวของร่างกาย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน

หูชั้นนอก ประกอบด้วย ใบหู ช่องหูชั้นนอก และแก้วหู ซึ่งทั้งหมดมีหน้าที่นำคลื่นเสียงเพื่อผ่านไปยังหูชั้นกลาง และหูชั้นใน ตามลำดับ

ใบหูประกอบด้วย เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelium) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเนื้อเยื่อผิวหนัง และกระดูกอ่อน ท่อหูชั้นนอกประกอบด้วย เนื้อเยื่อบุผิวชนิดเดียวกับผิวหนังเช่นกัน กระดูก และแก้วหูซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดเดียวกับผิวหนังเช่นกัน เป็นเนื้อเยื่อบางๆที่มีหน้าที่แบ่งระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลาง ช่วยรับ และขยายคลื่นเสียง เพื่อส่งต่อไปยังกระดูกหูชั้นกลาง

หูชั้นกลางประกอบด้วยกระดูกหูเล็กๆ 3 ท่อน มีหน้าที่นำส่ง และขยายคลื่นเสียงจากหูชั้นนอกเข้าสู่หูชั้นใน

หูชั้นใน ประกอบด้วยเนื้อเยื่อประสาท 2 ชนิด ชนิดหนึ่งรับคลื่นเสียงจากหูชั้นกลาง นำส่งสมองใหญ่ส่วนขมับ (Temporal lobe) เพื่อแปลงเป็นเสียงให้เราได้ยิน อีกส่วนซึ่งเป็นของ เหลวอยู่ในอวัยวะมีรูปเป็นท่อครึ่งวงกลมเล็กๆ 3 ท่อ มีหน้าที่เพื่อการทรงตัวของร่างกาย

โรคมะเร็งหู (Ear cancer) เป็นโรคพบได้น้อยมากๆไม่ถึง 1%ของโรคมะเร็งทั้งหมด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น มักเกิดกับเนื้อเยื่อหูชั้นนอก ไม่ค่อยพบโรคมะเร็งของหูชั้นกลาง หรือหูชั้นใน ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงโรคมะเร็งของหู จึง หมายถึง “โรคมะเร็งของหูชั้นนอก” ซึ่งรวมทั้งในบทความนี้ด้วย

เนื้อเยื่อสำคัญของหูชั้นนอกที่เกิดโรคมะเร็ง เกือบทั้งหมดเกิดจากเนื้อเยื่อ บุผิว ซึ่งเนื้อ เยื่อบุผิวของหูชั้นนอก คือเนื้อเยื่อชนิดเดียวกับเนื้อเยื่อผิวหนัง ดังนั้นโรคมะเร็งของหูชั้นนอกจึงมีธรรมชาติของโรค สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง ชนิดของเซลล์มะเร็ง วิธีวินิจฉัย และระยะโรค เช่น เดียวกับโรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งของหูชั้นนอกเกิดได้ทั้งกับใบหู และเนื้อเยื่อบุผิวในท่อหู เป็นโรคมะเร็งของผู้ ใหญ่ มักพบในอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป แต่พบในอายุน้อยกว่านี้ได้ โดยผู้หญิงและผู้ชายพบเกิดโรคได้ใกล้เคียงกัน รวมทั้งการเกิดในหูด้านซ้ายและหูด้านขวาก็ใกล้เคียงกัน และมักพบเกิดกับหูเพียงช้างเดียว

ทั้งนี้จากที่เป็นโรคพบได้น้อยมาก จึงยังไม่มีสถิติการเกิดโรคที่ชัดเจนทั้งทั่วโลก และทั้งในประเทศไทย

โรคมะเร็งหูมีกี่ชนิด?

มะเร็งหู

ดังกล่าวแล้วว่า โรคมะเร็งของหูชั้นนอกเป็นโรคมะเร็งชนิดเดียวกับโรคมะเร็งผิวหนัง ดัง นั้นชนิดของโรคมะเร็งจึงเช่นเดียวกับของโรคมะเร็งผิวหนัง ซึ่งมีได้หลากหลายชนิด แต่ที่พบบ่อย คือชนิดคาร์ซิโนมา (Carcinoma) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ โรคมะเร็งหูชั้นนอกชนิดไม่ใช่เมลาโนมา (Non melanoma skin cancer) และโรคมะเร็งหูชั้นนอกชนิดเมลาโนมา (Melanoma หรือ Malignant melanoma)

 

โรคมะเร็งหูเกิดจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของโรคมะเร็งหูชั้นนอก แต่อาจมีบางสาเหตุเป็นปัจ จัยเสี่ยงได้ คือ

 

โรคมะเร็งหูมีอาการอย่างไร?

อาการของโรคมะเร็งหูชั้นนอก คือ

 

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งหูได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งหูชั้นนอกได้จาก ประวัติอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจหู การคลำต่อมน้ำเหลืองหน้าใบหูและลำคอ แต่ที่ให้ผลแน่นอน คือ การตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อ/แผล เพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา และอาจมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมตามอาการผู้ป่วย และดุลพินิจของแพทย์ เช่น การตรวจภาพหูด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือคลื่นแม่เหล็กเอ็มอาร์ไอ

นอกจากนั้น คือ การตรวจเพื่อจัดระยะโรค และประเมินสุขภาพผู้ป่วย เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด เพื่อดูโรคของปอด หัวใจ และดูการแพร่กระจายของโรคมะเร็งสู่ปอด และการตรวจเลือดต่างๆ เพื่อดูการทำงานของ ไขกระดูก (ตรวจซีบีซี/CBC) ไต และของตับ

โรคมะเร็งหูมีกี่ระยะ?

ดังกล่าวแล้วว่าโรคมะเร็งหูชั้นนอก เป็นโรคมะเร็งชนิดเดียวกับโรคมะเร็งผิวหนัง ดังนั้นระยะโรคมะเร็งจึงเช่นเดียวกับของโรคมะเร็งผิวหนัง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ และยังขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งด้วยเช่นกัน ซึ่งได้แก่

 

โรคมะเร็งหูรักษาอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งหูชั้นนอก เช่นเดียวกับในการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังเพราะเป็นโรคมะเร็งชนิดเดียวกัน กล่าวคือ การรักษาหลัก ได้แก่ การผ่าตัดก้อนเนื้อมะเร็ง และผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่มีโรคลุกลามแล้ว หลังจากนั้นจะมีการประเมินระยะโรค และการลุกลามของเซลล์มะเร็งจากก้อนเนื้อและต่อมน้ำเหลืองจากการผ่าตัดโดยการตรวจทางพยาธิวิทยา ซ้ำอีกครั้ง เพื่อประเมินความรุนแรงของโรค ซึ่งถ้าพบว่าโรคเป็นชนิดรุนแรง เช่น ลุกลามเข้าเส้นประ สาท แพทย์มักพิจารณาให้การรักษาต่อเนื่องด้วย การฉายรังสีรักษา และ/หรือยาเคมีบำบัด ส่วนยารักษาตรงเป้า ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา

มีผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งหูอย่างไร?

ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งหู ขึ้นกับวิธีรักษา

 

โรคมะเร็งหูรุนแรงไหม?

โรคมะเร็งหู เป็นโรคมะเร็งมีความรุนแรงปานกลาง มีโอกาสรักษาได้หาย ทั้งนี้โอกาสรักษาหายขึ้นกับ ระยะโรค ชนิดเซลล์มะเร็ง การสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด อายุ และสุขภาพของผู้ป่วย แต่เนื่องจากเป็นโรคที่พบได้น้อยมาก จึงไม่มีสถิติโดยรวมในอัตรารอดที่ 5 ปีของโรคในแต่ละระยะ ทั้งนี้แพทย์จะพูดคุยกับผู้ป่วยและกับครอบครัวผู้ป่วยเป็นรายๆไป

มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งหูไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งหูชั้นนอกให้พบตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ดัง นั้นที่ดีที่สุด คือ หมั่นสังเกตอาการผิดปกติต่างๆของตนเอง เมื่อมีอาการดังกล่าวแล้ว ควรรีบพบแพทย์ภายใน 1-2 สัปดาห์ เพื่อการวินิจฉัยโรค และการรักษาแต่เนิ่นๆ

ป้องกันโรคมะเร็งหูอย่างไร?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งหูชั้นนอก แต่อาจลดปัจจัยเสี่ยงได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้วที่หลีกเลี่ยงได้ เช่น การหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัดต่อเนื่อง และการป้องกันหูติดเชื้อเรื้อรัง

ดูแลตนเองอย่างไร? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง อ่านเพิ่มเติมใน บทความเรื่อง การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเรื่อง การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด

บรรณานุกรม

  1. DeVita, V., Hellman, S., and Rosenberg, S. (2005). Cancer: principles& practice of oncology (7th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
  2. Edge, S. et al. (2010). AJCC: Cancer staging handbook. New York: Springer
  3. Khuhaprema, T. et al. (2010). Cancer in Thailand. Volume. V, 2001-2003. Thai National Cancer Institute.
  4. Perez,C., Brady, L., Halperin, E., and Schmidt-Ullrich, R. (2004). Principles and practice of radiation oncology. (4th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
  5. The ear http://webschoolsolutions.com/patts/systems/ear.htm [2013,July17].
Updated 2013, July 17


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom