Frame Top

พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 6)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
3 มกราคม 2017
พัฒนาการในเด็ก

ด้านความปลอดภัยของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน

 • บอกให้เด็กรู้ว่าทำไมจึงต้องเล่นห่างจากถนนและไม่วิ่งตามเก็บลูกบอลในถนน
 • ตรวจสอบดูเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นว่าไม่ก่อให้เกิดอันตราย อุปกรณ์หละหลวมหรือมีขอบคม
 • สอนให้เด็กรู้จักว่ายน้ำ
 • ฝ้าดูเด็กเล่นตลอดเวลา โดยเฉพาะตอนเล่นนอกบ้าน
 • สอนให้เด็กรู้จักดูแลความปลอดภัยของตัวเองเมื่อเจอคนแปลกหน้า

การดูแลสุขภาพเด็กวัยก่อนเข้าเรียน

 • ให้เด็กกินอาหาร ผัก ผลไม้ หรืออาหารสุขภาพ ด้วยการกินให้เด็กดูอย่างเอร็ดอร่อย
 • จำกัดการอยู่หน้าจอภาพไม่เกินวันละ 1-2 ชั่วโมง
 • หาอุปกรณ์เครื่องเล่นที่เหมาะสมกับอายุของเด็ก เช่น ลูกบอล หุ่นยนต์ แต่ให้เขาเลือกของที่จะเล่นเอง

วัยเด็กตอนกลาง (Middle Childhood) อายุ 6-8 ปี

เด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย เด็กจะสามารถแต่งตัวได้เอง ผูกเชือกรองเท้าได้เอง อิสระจากครอบครัวมากขึ้น เด็กจะเริ่มไปโรงเรียนและมีโลกที่กว้างขึ้น มีการพัฒนาทักษะทางร่างกาย สังคม และจิตใจอย่างรวดเร็ว ผ่านทางเพื่อน โรงเรียน และการเล่นกีฬา โดยมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์/สังคมดังนี้

 • มีความเป็นอิสระจากพ่อแม่และครอบครัวมากขึ้น
 • เริ่มคิดถึงอนาคต
 • เข้าใจจุดของตัวเองในโลกมากขึ้น
 • ให้ความสำคัญกับมิตรภาพและทีมเวิร์ก
 • ต้องการเป็นที่รักและยอมรับจากเพื่อนฝูง

และมีการเปลี่ยนแปลงด้านการคิดและการเรียนรู้ ดังนี้

 • แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่รวดเร็วของทักษะทางจิตใจ
 • เรียนรู้ที่จะอธิบายประสบการณ์และพูดถึงความคิดและความรู้สึก
 • ให้ความสนใจเรื่องตัวตนและคำนึงถึงคนอื่นมากขึ้น

ในช่วงนี้พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีได้ดังนี้

 • แสดงความรักกับเด็ก ชื่นชมในความสำเร็จของเด็ก
 • ช่วยเด็กในการพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ ให้เด็กช่วยทำงานบ้าน เช่น จัดโต๊ะ
 • พูดกับเด็กเกี่ยวกับโรงเรียน เพื่อน และสิ่งที่คิดถึงในอนาคต

บรรณานุกรม

1. Facts About Child Development. https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/ [2017, January 2].

Blog
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom