Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บวมน้ำ 

บทนำ

ยาบูมีทาไนด์(Bumetanide) เป็นยาขับปัสสาวะประเภท ลูปไดยูเรติก (Loop diuretics) โดยมีการออกฤทธิ์กับไตในบริเวณที่เรียกว่า ลูปออฟเฮนเล่ (Loop of Henle,ส่วนที่ดูดกลับเข้ากระแสเลือดของน้ำและเกลือโซเดียมจากปัสสาวะ) ทางคลินิก ใช้ยานี้ลดอาการบวมน้ำของร่างกายที่มีสาเหตุมาจาก โรคหัวใจ โรคตับ และโรคไต นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่า ยาบูมีทาไนด์มีความแรงมากกว่ายาขับปัสสาวะ Furosemide ถึง 40 เท่า จึงเหมาะที่จะใช้กับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาขับปัสสาวะ Furosemide เป็นปริมาณมากๆ

ลักษณะเภสัชภัณฑ์ของยาบูมีทาไนด์ มีทั้งยาชนิดรับประทานและยาฉีด โดยเฉพาะยานี้ชนิดยาฉีดจะถูกนำมาใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการดูดซึมยาต่างๆจากระบบทางเดินอาหาร โดยทั่วไป ยาบูมีทาไนด์จะอยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วยได้นานเพียงประมาณ 1 – 1.5 ชั่วโมง ก็จะถูกขับทิ้งมากับปัสสาวะและบางส่วนออกมากับอุจจาระ

นอกจากมีฤทธิ์ขับปัสสาวะแล้ว ยาบูมีทาไนด์ยังแสดงฤทธิ์เพิ่มการขับเกลือโปแตสเซียม/โพแทสเซียมออกจากกระแสเลือด และยังส่งผลให้ไตขับกรดยูริก/กรดยูริคทิ้งได้น้อยลงเช่นกัน ดังนั้นข้อระวังประการหนึ่งเมื่อใช้ยานี้คือ ต้องคอยตรวจสอบระดับโพแตทเซียมและกรดยูริกในเลือดให้เป็นปกติอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ยังมี ข้อห้าม ข้อจำกัด ข้อควรระวัง ของการใช้ยาบูมีทาไนด์ที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบดังนี้ เช่น

การใช้ยาบูมีทาไนด์ผิดวิธี สามารถก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้ การใช้ยาชนิดนี้ควรเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ ไม่ควรไปซื้อหาเพื่อนำมาใช้ด้วยตนเอง และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมของการใช้ยาบูมีทาไนด์ สามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ที่ทำการรักษา หรือจากเภสัชกรได้ทั่วไป

บูมีทาไนด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

บูมีทาไนด์

ยาบูมีทาไนด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ ลดอาการบวมน้ำของร่างกายที่มีสาเหตุจาก โรคหัวใจล้มเหลว โรคตับ หรือ จากโรคไต

บูมีทาไนด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาบูมีทาไนด์มีกลไกการออกฤทธ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการดูดคืนกลับของเกลือโซเดียมและเกลือคลอไรด์(Chloride)ที่หน่วยไต จึงก่อให้เกิดแรงในการผลักดันน้ำออกมาเป็นปัสสาวะได้ตามสรรพคุณ

บูมีทาไนด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาบูมีทาไนด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็น

  • ยาเม็ดชนิดรับประทานที่ประกอบด้วยตัวยาBumetanide ขนาด 0.5 1และ2 มิลลิกรัม/เม็ด
  • ยาฉีดที่ประกอบด้วยตัวยา Bumetanide ขนาด 0.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

บูมีทาไนด์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาบูมีทาไนด์มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

  • ผู้อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป: รับประทานยาครั้งละ 0.5–2 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง หรือฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 0.5–1 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง
  • เด็กและผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ การใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง: ยานี้ ทั้งยาชนิดรับประทาน และยาฉีด อาจต้องมีการให้ยาซ้ำ ทั้งนี้ขึ้นกับอาการบวมน้ำของผู้ป่วยโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการใช้ยานี้

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาบูมีทาไนด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาบูมีทาไนด์ สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ดี การลืมหรือหยุดรับประทานยาบูมีทาไนด์เองโดยไม่มีคำสั่งแพทย์ จะทำให้อาการบวมน้ำของร่างกายทุเลาได้ช้าลง

บูมีทาไนด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาบูมีทาไนด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้บูมีทาไนด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาบูมีทาไนด์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาบูมีทาไนด์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

บูมีทาไนด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาบูมีทาไนด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาบูมีทาไนด์อย่างไร?

ควรเก็บยายาบูมีทาไนด์ภายใต้อุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

บูมีทาไนด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาบูมีทาไนด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Bumex (บูเม็กซ์)F. Hoffmann-La Roche Ltd
Burinex (บูริเน็กซ์)F. Hoffmann-La Roche Ltd

บรรณานุกรม

  1. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/018225s024lbl.pdf [2017,Feb25]
  2. https://www.drugs.com/drug-interactions/bumetanide-with-droperidol-fentanyl-433-0-945-0.html [2017,Feb25]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Bumetanide [2017,Feb25]
  4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/bumetanide/?type=brief&mtype=generic [2017,Feb25]
  5. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00887 [2017,Feb25]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Whatyoudo r9r99r999 Puengjaru
Frame Bottom