Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวด 

บทนำ

ยาบิวทอลบิทอล(Butalbital) เป็นยาในกลุ่มยาบาร์บิทูเรต (Barbiturate) ที่มีการออกฤทธิ์ในระยะเวลาสั้นๆถึงระยะเวลาระดับกลางๆ ยานี้สามารถดูดซึมได้ดีจากระบบทางเดินอาหาร และจะกระจายตัวจากกระแสเลือด เข้าสู่เนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกาย และซึมผ่านเข้าในน้ำนมมารดาได้ ตัวยาจะอยู่ในกระแสเลือดได้นานถึงประมาณ 35 ชั่วโมง ก่อนที่จะถูกขับออกไปกับปัสสาวะ

ทางเภสัชกรรม รูปแบบการใช้ยาบิวทอลบิทอลมักอยู่ในรูปแบบตัวยาที่ผสมร่วมกับยาแก้ปวดชนิดอื่น เช่น

ยาบิวทอลบิทอล มีกลไกการออกฤทธิ์ที่กดการทำงานของสมอง ส่งผลใก้เกิดฤทธิ์สงบประสาท/ยาคลายเครียด ช่วยให้นอนหลับ บางครั้งก็นำมาใช้รักษาโรคลมชัก โรคไมเกรน และบรรเทาอาการโรควิตกกังวล เป็นต้น อย่างไรก็ตายากลุ่มบิวทอลบิทอลจะไม่ถูกเลือกใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะเป็นทางเลือกแรกๆ ด้วยตัวยาจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกกระตือรือร้นของร่างกาย และอาจเกิดภาวะติดยาตามมา

การรับประทานยาบิวทอลบิทอลร่วมกับสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ จะก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย เช่น กดการทำงานของระบบหายใจ(หายใจช้า หายใจตื้นๆ เบา อาจถึงหยุดหายใจ) หรือกรณีสูตรตำรับที่มีส่วนผสมของยา Acetaminophen ก็อาจทำให้เกิดพิษต่อตับ/ตับอักเสบได้

จากกลไกการออกฤทธิ์หลักๆของยาบิวทอลบิทอลที่เช่นเดียวกับของยาบาร์บิทูเรตโดยตัวยาจะออกฤทธิ์ที่ตัวรับ(Receptor)ที่ชื่อ GABA receptors ในสมอง ทำให้ผู้ที่ได้รับยานี้จะมีอาการถูกกดความรู้สึกรับรู้ของสมอง ในขณะที่ยาอื่นๆที่ถูกนำมาผสมร่วมกัน ก็จะออกฤทธิ์ตามธรรมชาติของตัวมันเอง เช่น Aspirin, Acetaminophen, ที่ช่วยเสริมฤทธิ์ของการบรรเทาอาการปวด เป็นต้น

ในด้านข้อห้ามใช้อื่นๆของยาบิวทอลบิทอล จะเป็นเรื่องของการห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ยานี้ หรือแพ้ตัวยาที่เป็นส่วนผสมในสูตรตำรับของยานี้ รวมถึงผู้ป่วยด้วยโรค Porphyria (โรคพบยาก ที่เป็นโรคทางพันธุกรรม จากมีการผิดปกติในการทำงานของเม็ดเลือดแดง) ก็ไม่เหมาะที่จะใช้ยาบิวทอลบิทอล

ดังนั้น การจะใช้ยาบิวทอลบิทอลสูตรตำรับใด จะต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์แต่เพียงผู้เดียวที่จะเป็นผู้สั่งการใช้ยา โดยผู้ที่ได้รับยานี้ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

บิวทอลบิทอลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

บิวทอลบิทอล

ยาบิวทอลบิทอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

บิวทอลบิทอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาบิวทอลบิทอลคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อตัวรับในสมองที่ชื่อ GABA receptors และส่งผลกดการทำงานของกระแสประสาท ซึ่งการใช้ยานี้ที่ถูกขนาดยา ถูกอาการโรค จะก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

บิวทอลบิทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาบิวทอลบิทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ก. ยาแคปซูลชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบ เช่น

  • Butalbital 50 มิลลิกรัม + Acetaminophen 325 มิลลิกรัม+ Caffeine 40 มิลลิกรัม+ Codeine phosphate 30 มิลลิกรัม/แคปซูล

ข. ยาเม็ดชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบ เช่น

บิวทอลบิทอลมีขนาดการใช้ยาอย่างไร?

ยาในกลุ่มบิวทอลบิทอลมีหลายสูตรตำรับยา ขนาดรับประทานและวิธีใช้ยานี้ ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นกับความรุนแรงของอาการผู้ป่วย สาเหตุของอาการปวด อายุผู้ป่วย โรคประจำตัว รวมถึงมีการใช้ยาอื่นๆร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ และห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับเพิ่ม–ลดขนาดรับประทานยานี้เอง ดังนั้นในบทความนี้จึงขอไม่กล่าวถึงขนาดการใช้ยานี้

อนึ่ง ผู้ป่วยสามารถหาข้อมูลรายละเอียดของการใช้ยาบิวทอลบิทอล เช่น ข้อห้าม ข้อควรระวัง การเก็บรักษา ฯลฯ ได้จากเอกสารกำกับยาที่แนบมากับภาชนะบรรจุ หรือจากเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาบิวทอลบิทอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

โดยทั่วไป หากลืมรับประทานยาบิวทอลบิทอล สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับ การรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า แต่การลืมรับประทานยานี้บ่อยๆ สามารถทำให้อาการป่วยไม่ทุเลา และยังอาจเพิ่มความรุนแรงของอาการปวดได้มากยิ่งขึ้น

บิวทอลบิทอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากลุ่มบิวทอลบิทอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้บิวทอลบิทอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาบิวทอลบิทอล เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มบิวทอลบิทอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

บิวทอลบิทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาบิวทอลบิทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาบิวทอลบิทอลอย่างไร?

สามารถเก็บยาบิวทอลบิทอลที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

บิวทอลบิทอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาบิวทอลบิทอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Bupap (บูแพบ)ECR Pharmaceuticals
Fioricet (ไฟออริเซท) Watson Pharmaceuticals, Inc

อนึ่ง ยาชื่อการค้าของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Cephadyn, Marten-Tab, Orbivan CF, Phrenilin, Phrenilin Forte, Promacet, Sedapap

บรรณานุกรม

  1. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/020232s021lbl.pdf [2016,Oct8]
  2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020232s033lbl.pdf [2016,Oct8]
  3. http://davisplus.fadavis.com/3976/meddeck/pdf/butalbitalacetaminophencaffeine.pdf [2016,Oct8]
  4. https://www.drugs.com/cdi/aspirin-butalbital-caffeine.html [2016,Oct8]
  5. https://www.drugs.com/pro/butalbital-acetaminophen-and-caffeine.html [2016,Oct8]
  6. https://www.drugs.com/drug-interactions/acetaminophen-butalbital-caffeine-codeine.html [2016,Oct8]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom