Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  สูตินรีเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ตกเลือดก่อนคลอด 

ภาวะตกเลือดก่อนคลอดหมายถึงอะไร?

ภาวะ/การตกเลือดก่อนคลอด (Antepartum hemorrhage) หมายถึง การมีเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ คือ อายุครรภ์เกิน 20 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องแยกจากเลือดที่ออกทางก้น เช่น เป็นริดสีดวงทวาร หรือเลือดออกทางท่อปัสสาวะ (ปัสสาวะเป็นเลือด)

ภาวะตกเลือดก่อนคลอดมีความสำคัญอย่างไร?

ตกเลือดก่อนคลอด

อุบัติการณ์ของการตกเลือดก่อนคลอดมีประมาณ 4-5% ในรายที่มีเลือดออกมาก มักจำ เป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ครบกำหนด เพื่อความปลอดภัยของมารดาและทารก เป็นผลให้ทารกมีโอกาสคลอดก่อนกำหนด และได้รับผลกระทบมากมายจากการคลอดก่อนกำหนด ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด ส่วนมารดาก็ได้รับผลกระทบจากการทำสูติศาสตร์หัตถการ เช่น การช่วยคลอดด้วยคีม การช่วยคลอดด้วยเครื่องที่เรียกว่าถ้วยสุญญา กาศ (Vaccuum extraction) หรือการผ่าท้องคลอด

สาเหตุของภาวะตกเลือดก่อนคลอดมีอะไรบ้าง?

สาเหตุของภาวะตกเลือดก่อนคลอด ได้แก่

แพทย์วินิจฉัยสาเหตุภาวะตกเลือดก่อนคลอดอย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยหาสาเหตุภาวะตกเลือดก่อนคลอดโดย

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะตกเลือดก่อนคลอดมีอะไรบ้าง?

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะตกเลือดก่อนคลอด ได้แก่

ดูแลตนเองเมื่อมีการตกเลือดก่อนคลอดอย่างไร?

เมื่อมีตั้งครรภ์แล้วมีเลือดออกทางช่องคลอด ต้องสังเกตว่าไม่ใช่ออกจากทางก้นที่เป็นริดสีดวงทวาร หรือจากแผลในบริเวณก้น หรือรอบๆก้น ต่อไปสังเกตอาการเจ็บครรภ์ว่ามีร่วมด้วยหรือไม่ มีถุงน้ำคร่ำแตกหรือไม่ สังเกตทารกในครรภ์ดิ้นเป็นปกติหรือไม่ ต้องงดทำงานหนัก และรีบไปพบแพทย์/รีบไปโรงพยาบาล สิ่งสำคัญคือ ควรต้องงดน้ำและอาหารไว้ก่อน เผื่อว่าต้องทำสูติศาสตร์หัตถการ (เช่น การใช้ยาสลบ หรือยาระงับปวด ในการตรวจ หรือรักษา เช่น การช่วยการคลอดด้วยวิธีต่างๆ)

ผลข้างเคียงจากภาวะตกเลือดก่อนคลอดมีอะไรบ้าง?

ผลข้างเคียง หรือ ผลแทรกซ้อน หรือ ภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดก่อนคลอด ขึ้น กับความรุนแรงของเลือดที่ออก และการช่วยเหลือที่ทันท่วงที หากเลือดที่ออกมีปริมาณน้อยมักไม่มีผลกระทบมากนัก แต่การที่เสียเลือดเป็นเวลานานๆ ทีละน้อย ก็ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีภา วะซีดได้ อ่อนเพลียง่าย หากมีเลือดที่ออกจำนวนมาก จะมีผลต่อมารดาและทารก ความดันโล หิตมารดาเปลี่ยนแปลง คือ ความดันโลหิตต่ำ ซีด ต้องมีการให้เลือดเพื่อช่วยชีวิตมารดา นอก จากนั้นเลือดแม่ที่ไปยังทารกอาจไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอันตรายต่อทารกได้ อาจรุนแรงจนเสีย ชีวิต หรือทำให้การเต้นของหัวใจทารกผิดปกติ ต้องรีบช่วยผ่าท้องคลอด เพื่อช่วยเหลือทารก ทำให้ทารกอาจจำเป็นต้องคลอดก่อนกำหนด ซึ่งจะมีผลในด้านสุขภาพต่างๆต่อทารกในระยะยาวได้

การพยากรณ์โรคของภาวะตกเลือดก่อนคลอดเป็นอย่างไร?

การพยากรณ์ของโรคของภาวะนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและสาเหตุ เช่นในกรณีที่รกลอกตัวก่อนกำหนด หากมีการลอกตัวไม่มาก การพยากรณ์โรคดี สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้ แต่หากรกลอกตัวทั้งหมด ทารกในครรภ์มักเสียชีวิต และผลแทรกซ้อนต่อมารดาจะมาก เลือดจะแข็งตัวช้า เลือดออกไม่หยุด บางรายอาจถึงกับเสียชีวิต หากช่วยเหลือไม่ทัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ เมื่อเคยเกิดขึ้นในครรภ์แรกแล้ว มีโอกาส หรือแนวโน้มที่จะเกิดซ้ำในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป และมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป เช่น ครรภ์แรกมีรกลอกตัวก่อนกำหนด ครรภ์ต่อมาจะมีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ไม่ใช่ 100% ดังนั้นสตรีตั้งครรภ์ ควรบอกแพทย์ที่ดูแลถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการตั้งครรภ์ครั้งก่อนๆ เพื่อแพทย์จะได้ช่วยมารดาในการเตรียมตัวป้องกัน และเฝ้าระวัง

ส่วนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป ควรเว้นไปนานเท่าไหร่ ไม่มีตัวเลขกำหนดตายตัว แต่โดย ทั่วไป แพทย์มักแนะนำ อย่างน้อยควรเว้นระยะการมีบุตรไปประมาณ 2 ปี เพื่อที่จะได้เลี้ยงดูบุตรคนแรกได้เต็มที่

ควรไปพบแพทย์เมื่อไหร่?

ตลอดการตั้งครรภ์ก่อนที่จะครบกำหนดคลอด และเจ็บครรภ์คลอด ไม่ควรจะมีเลือดออกทางช่องคลอด ไม่นับรวมการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ดังนั้นหากมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ควรต้องรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล เพื่อหาสาเหตุ และรับการดูแลรักษาที่ถูก ต้อง เพราะบางครั้งเลือดที่ออกครั้งแรก อาจไม่มากและหยุดไปเอง เช่น รกเกาะต่ำ หลังจากนั้นไปหากทำงานหนัก ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง หรือมีเพศสัมพันธ์ ทำให้เลือดที่ออกครั้งต่อๆมา อาจมากจนเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้

รักษาภาวะตกเลือดก่อนคลอดอย่างไร?

การรักษาภาวะตกเลือดก่อนคลอดขึ้นกับ สาเหตุ อายุครรภ์ ความรุนแรงของเลือดที่ออก และสุขภาพของทารกในครรภ์ แบ่งเป็น 2 หลักวิธี คือ

ภาวะตกเลือดก่อนคลอดสามารถป้องกันได้หรือไม่?

เป็นการยากเหมือนกันที่จะป้องกันภาวะตกเลือดก่อนคลอด สิ่งที่พอจะช่วยได้ คือ ลดปัจจัยเสี่ยงดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อปัจจัยเสี่ยง และรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล เมื่อมีอา การผิดปกติต่างๆ

บรรณานุกรม

  1. http://www.emedicinehealth.com/pregnancy_bleeding/article_em.htm [2013,June10].
  2. http://www.uptodate.com [2013,June10].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tor tor Artited
Frame Bottom