Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: โรคถุงผนังลำไส้ใหญ่กับโอกาสเกิดมะเร็ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
2 กุมภาพันธ์ 2015
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

โรคถุงผนังลำไส้ใหญ่ (Diverticulosis) คือ โรคอะไร อ่านได้ในเว็บ haamor.com ทั้งนี้ เป็นโรคลำไส้ใหญ่ที่พบได้ไม่บ่อยนักในวัยหนุ่มสาว หรือวัยฉกรรจ์ แต่โอกาสจะพบได้สูงขึ้นเรื่อยๆในผู้สูงอายุ จากการเสื่อมของเซลล์ผนังลำไส้ ดังนั้นในยุคที่ทุกประเทศกำลังมีประชากรสูงอายุทะยอยเพิ่มขึ้น เราจึงน่าพบโรคนี้ได้บ่อยขึ้น โรคนี้อาจก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของลำไส้ใหญ่ได้ ดังนั้น จึงมีคนตั้งข้อสงสัยว่า โรคนี้จะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ไหม เพราะการอักเสบเรื้อรังส่งผลให้เซลล์กลายพันธ์เป็นมะเร็งได้

ในประเทศตะวันตกที่มีประชากรสูงอายุจำนวนมาก และพบโรคนี้ได้บ่อยกว่า ได้มีการศึกษาถึงโอกาสของโรคนี้ที่จะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ทั้งนี้เพื่อจะได้ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดโรคนี้ตั้งแต่แรกตรวจพบ (ปัจจุบันการรักษา คือ การติดตาโรค ไม่มีการรักษาจนกว่า โรคจะก่ออาการ และเมื่อมีอาการ การรักษา คือ การรักษาทางอายุรกรรม จะผ่าตัดก็ต่อเมื่อ การรักษาทางอายุรกรรมไม่ได้ผล)

การศึกษาที่เผยแพร่เมื่อ สิงหาคม ค.ศ. 2014 ในวารสารการแพทย์ Clinical Gastroenterology and Hepatology โดยเป็นการศึกษา จาก นพ. Wen-Yen Huang และคณะ จากประเทศไต้หวัน เป็นการศึกษาในช่วงปี ค.ศ. 2000-2009 และติดตามผลจนถึง 31 ธันวาคม 2010 ซึ่งมีผู้ป่วยโรคถุงผนังลำไส้ใหญ่ทั้งหมด 41,359 ราย เปรียบเทียบกับประชากรทั่วไป 165,436 ราย ที่มีอายุ และ เพศใกล้เคียงกับผู้ป่วย

การศึกษาให้ผลว่า โรคถุงผนังลำไส้ ไม่เป็นปัจจัยเสี่ยง และไม่ก่อให้เกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

การศึกษาครั้งนี้ ให้ผลตรงการศึกษาหลายการศึกษา จากประเทศในตะวันตก ที่เคยศึกษาและเคยรายงานไว้แล้วในปีที่ผ่านๆมา เช่น การศึกษาของ J. Granlund และคณะ จากประเทศสวีเดน ที่รายงานในวารสารการแพทย์ Aliment Pharmacol Ther ใน กันยายน ปีค.ศ. 2011

ดังนั้น จึงน่าจะสรุปได้ว่า การศึกษาในปัจจุบัน โรคถุงผนังลำไส้ใหญ่ ไม่กลายเป็นมะเร็ง และไม่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิด มะเร็งลำไส้ใหญ่

บรรณานุกรม

  1. Kushi, L. et al. (2012). CA Cancer J Clin. 62, 30-67 [2014,Dec20]
  2. Wen-Yen Huang,. et al. (2014). Clinical Gastroenterology and Hepatology. 12, 1228-1294(Abstract) [2014,Dec20]
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: กาแฟกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul mmkkjung Imcher games3069
Frame Bottom