Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับอ่อน  ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เบาหวาน 

บทนำ

ยาคานากลิโฟลซิน(Canagliflozin) เป็นยาในกลุ่ม Sodium-glucose Cotransporter inhibitor มีฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับเข้ากระแสเลือดของน้ำตาลกลูโคส(Glucose)ที่บริเวณไต ทางคลินิกจึงได้นำยานี้มาใช้รักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 การใช้ยานี้มักจะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแพทย์ สามารถใช้ยาคานากลิโฟลซินร่วมกับยารักษาเบาหวานกลุ่มอื่น อย่างเช่น Metformin, Sulfonylurea, และ Pioglitazone

ยาคานากลิโฟลซินมีรูปแบบของเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยานี้จะเข้าสู่กระแสเลือดและรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 99% ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 11.8 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

ระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับยาคานากลิโฟลซิน ควรหมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองตาม แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร แนะนำ และมารับการตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด(HbA1C, Hemoglobin A1C) เป็นระยะๆตามแพทย์สั่ง เพื่อดูความก้าวหน้าของการรักษา และผู้ป่วยควรมาโรงพยาบาลตามที่แพทย์นัดหมายทุกครั้ง

ทั้งนี้ มีข้อควรระวังบางประการที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบก่อนใช้ยาคานากลิโฟลซิน เช่น

สำหรับข้อมูลด้านอื่นที่ควรทราบเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยปรับตัวได้ดีเมื่อได้รับยาคานากลิโฟลซิน และเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยสูงสุด อาทิ เช่น

ในประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำหนดให้ยาคานากลิโฟลซิน อยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษ การสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยจะต้องมีใบสั่งจากแพทย์มากำกับเท่านั้น ผู้บริโภคไม่สามารถหาซื้อยานี้จากร้านขายยาได้โดยตรง

หากผู้ป่วยต้องการทราบข้อมูลของยาคานากลิโฟลซินเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ที่ทำการรักษาโรคเบาหวานหรือจากเภสัชกรได้โดยทั่วไป

คานากลิโฟลซินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

คานากลิโฟลซิน

ยาคานากลิโฟลซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

คานากลิโฟลซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาคานากลิโฟลซิน มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการดูดกลับเข้ากระแสเลือดของน้ำตาลที่บริเวณไต โดยไม่มีผลกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินของตับอ่อน ส่งผลลดระดับน้ำตาลในเลือด

คานากลิโฟลซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคานากลิโฟลซิน มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

คานากลิโฟลซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาคานากลิโฟลซินมีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: เริ่มต้นรับประทานยาครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง ตอนเช้า ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง
 • เด็กและผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในผู้ป่วยวัยนี้ การใช้ยานี้ใน จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคไตในระดับรุนแรง
 • ผู้ป่วยโรคตับในระดับที่ไม่รุนแรงหรือรุนแรงในระดับปานกลาง ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดรับประทานแต่อย่างใด
 • ควรรับประทานยานี้ตรงเวลาในแต่ละวัน

****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาคานากลิโฟลซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาคานากลิโฟลซิน สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นไดถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาขนาดปกติ

แต่เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาคานากลิโฟลซิน ตรงเวลาทุกวัน

คานากลิโฟลซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคานากลิโฟลซินสามารถก่อให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้คานากลิโฟลซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาคานากลิโฟลซิน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคไตระยะรุนแรง
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยานี้กับ เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และผู้สูงอายุ โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 • เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะยาตีกัน(ปฏิกิริยาระหว่างยา) ต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้งว่ามีการใช้ยาอื่นๆชนิดใดอยู่ก่อน
 • หยุดการใช้ยานี้ทันทีหากผู้ป่วยมีอาการแพ้ยานี้ เช่น ใบหน้าบวม หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก แล้วรีบไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ปฏิบัติตามคำสั่ง แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร อย่างเคร่งครัดและมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาคานากลิโฟลซินด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

คานากลิโฟลซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคานากลิโฟลซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาคานากลิโฟลซินอย่างไร

ควรเก็บยาคานากลิโฟลซินภายใต้อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

คานากลิโฟลซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคานากลิโฟลซิน ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Invokana (อินโวคานา) Janssen-Cilag

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Sulisent

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gliflozin[2017,June24]
 2. https://www.drugs.com/cdi/canagliflozin.html[2017,June24]
 3. https://www.drugs.com/drug-interactions/canagliflozin.html[2017,June24]
 4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/invokana/?type=brief[2017,June24]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Canagliflozin[2017,June24]
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Canagliflozin[2017,June24]
 7. http://www.medscape.com/viewarticle/850835[2017,June24]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mochadiva Tnj_2
Frame Bottom