Frame Top
User

การจัดการภาวะแทรกซ้อนยาต้านรีโทรไวรัส ตอน 8

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์
1 ตุลาคม 2018
การจัดการภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านรีโทรไวรัส-8

      

การจัดการภาวะแทรกซ้อนยาต้านรีโทรไวรัส

ตอนที่ 8 ภาวะเลือดออกจากยาต้านรีโทรไวรัส

สาเหตุ

      ยาต้านรีโทรไวรัสกลุ่มโปรติเอส อินฮิบิเตอร์ (Protease inhibitors (PIs)) ทุกชนิดมีผลทำให้เกิดเลือดออกได้เอง (spontaneous) โดยจะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นในผู้ป่วยฮีโมฟีเรีย โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยใช้ยากลุ่มโปรติเอส อินฮิบิเตอร์ หรือ กลุ่ม PIs ร่วมกับยายาริโทรนาเวียร์ (ritonavir) ซึ่งมีผลเพิ่มระดับยากลุ่ม PIs ได้ ซึ่งภาวะเลือดออกมักจะเกิดขึ้นในช่วง 2 – 3 สัปดาห์แรกภายหลังเริ่มใช้ยา กลุ่มนี้ ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีประวัติเดิมเป็นโรคฮีโมฟิเรีย ควรระมัดระวังการใช้ยากลุ่ม PIs เพื่อหลีกเลี่ยงจากภาวะเลือดออกเอง

      อาการเลือดออกในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีรายงาน ได้แก่ อาการเลือดออกในข้อ ซึ่งสามารถพบได้ทั้งเลือดออกในข้อใหญ่ที่พบบ่อยอยู่แล้วในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย หรือเลือดออกในข้อเล็ก เช่น ข้อนิ้ว หรือที่พบไม่บ่อย เช่น ในกล้ามเนื้อ หรือมีปัสสาวะเป็นเลือด (hematuria) มีรายงานพบว่ายาทิพล่านาเวียร์ (tipranavir; TPV) ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม PIs อาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกในกระโหลกศีรษะ (Intracranial hemorrhage) ซึ่งสัมพันธ์กัรอยโรคในระบบประสาทและสมอง การกิดอุบัติเหตุ การดื่มแอลกฮอล์ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ (coagulopathy) การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด/เกร็ดเลือด และ วิตามินอี

      กลไกการเกิดที่แท้จริงยังไม่ทราบ แต่สันนิษฐานว่ายากลุ่ม PIs อาจมีผลโดยตรงต่อเส้นเลือด มากกว่ามีผลต่อการแข็งตัวของเลือดหรือเกร็ดเลือด

การป้องกัน

      ใช้ยาต้านรีโทรไวรัสกลุ่มเอ็นเอ็นอาร์ทีไอ (NNRTIs) แทนยากลุ่ม PIs ในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องได้ยากลุ่ม PIs แพทย์ผู้รักษาควรเฝ้าระวังการเกิดภาวะเลือดออก อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกหลังจากเริ่มใช้ยากลุ่ม PIs

      สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือด หรือเคยมีประวัติเลือดออกง่าย ควรแจ้งแพทย์ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา กรณีมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับเลือดออกมากผิดปกติควรไปพบแพทย์ทันที ภายหลังทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว

การรักษา

      กรณีเลือดออกแล้วให้การรักษาภาวะเลือดออกเหมือนในผู้ป่วยฮีโมฟีเลียทั่วไป คือ การนอนพัก และลดการขยับบริเวณที่มีเลือดออก พิจารณาให้ยาแก้ปวด และส่วนประกอบของเลือด เช่น พลาสมา หรือ โปรตียแฟกเตอร์เข้มข้นเพื่อรักษาและลดภาวะเลือดออก และอาจพิจารณาเปลี่ยนยาต้านรีโทรไวรัสกลุ่ม PIs ไปเป็นยากลุ่มอื่นๆ ถ้าไม่มีข้อจำกัดที่เป็นข้อห้ามการใช้ยา

      

บรรณานุกรม:

 1. Department of disease control, Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017. availavle from http://www.thaiaidssociety.org/images/PDF/ hiv_thai_guideline _2560.pdf.
 2. Cohen DE, Mayer KH. Primary care issues for HIV-infected patients. Infect Dis Clin N Am 21 (2007): 49–70.
 3. วีรวัฒน์ มโนสุทธิ. Current management of complication of antiretroviral therapy. ใน: ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์, ณัฏฐดา อารีเปี่ยม, แสง อุษยาพร, บรรณาธิการ. Pharmacotherapy in infectious disease VII. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558, หน้า 198-201.
 4. Group TISS. Initiation of Antiretroviral Therapy in Early Asymptomatic HIV Infection. New England Journal of Medicine. 2015;373(9):795-807.
 5. Group TTAS. A Trial of Early Antiretrovirals and Isoniazid Preventive Therapy in Africa. New England Journal of Medicine. 2015;373(9):808-22.
 6. Ayoko R. Bossou SC, Karen K. O’Brien, Catherine A. Opere, Christopher J. Destache. Preventive HIV Vaccines: Progress and Challenges. US Pharmacist. 2015 OCTOBER 16, 2015:46-50.
 7. รัชนู เจริญพักตร์ และ ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์. Current update on HIV/AIDs treatment guideline in 2017. ใน: ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์, โชติรัตน์ นครานุรักษ์, และ แสง อุษยาพร, บรรณาธิการ. Pharmacotherapy in infectious disease IX. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560, หน้า 342-364.
 8. Wada N JL, Cohen M, French A, Phair J, Munoz A. Cause-specific life expectancies after 35 years of age for human immunodeficiency syndrome-infected and human immunodeficiency syndrome-negative individuals followed simultaneously in long-term cohort studies, 1984-2008. Am J Epidermol. 2013; 177: 116-125.
 9. Department of Health and Human Services. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents Living with HIV Available from: https://aidsinfo.nih.gov/guidelines.
 10. O'Brien ME, Clark RA, Besch CL, Myers L, Kissinger P. Patterns and correlates of discontinuation of the initial HAART regimen in an urban outpatient cohort. Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999). 2003;34(4):407-14.
 11. Kiertiburanakul S, Luengroongroj P, Sungkanuparph S. Clinical characteristics of HIV-infected patients who survive after the diagnosis of HIV infection for more than 10 years in a resource-limited setting. Journal of the International Association of Physicians in AIDS Care (Chicago, Ill : 2002). 2012;11(6):361-5.
 12. Wiboonchutikul S, Sungkanuparph S, Kiertiburanakul S, Chailurkit LO, Charoenyingwattana A, Wangsomboonsiri W, et al. Vitamin D insufficiency and deficiency among HIV-1-infected patients in a tropical setting. Journal of the International Association of Physicians in AIDS Care (Chicago, Ill : 2002). 2012;11(5):305-10.
 13. Wilde JT, Lee CA, Collins P, Giangrande PL, Winter M, Shiach CR. Increased bleeding associated with protease inhibitor therapy in HIV-positive patients with bleeding disorders. British journal of haematology. 1999;107(3):556-9.
 14. European AIDS Clinical Society. EACS Guidelines version 8.1-October 2016. Available from http://www.eacsociety.org/files/guidelines_8.1-english.pdf.
 15. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล. การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบผู้ป่วยนอก.กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
 16. Morse CG, Mican JM, Jones EC, Joe GO, Rick ME, Formentini E, et al. The incidence and natural history of osteonecrosis in HIV-infected adults. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2007;44(5):739-48.
 17. Woodward CL, Hall AM, Williams IG, Madge S, Copas A, Nair D, et al. Tenofovir-associated renal and bone toxicity. HIV medicine. 2009;10(8):482-7.
 18. Wang H, Lu X, Yang X, Xu N. The efficacy and safety of tenofovir alafenamide versus tenofovir disoproxil fumarate in antiretroviral regimens for HIV-1 therapy: Meta-analysis. Medicine. 2016;95(41):e5146.
 19. Redig AJ, Berliner N. Pathogenesis and clinical implications of HIV-related anemia in 2013. Hematology American Society of Hematology Education Program. 2013;2013:377-81.
 20. Assefa M, Abegaz WE, Shewamare A, Medhin G, Belay M. Prevalence and correlates of anemia among HIV infected patients on highly active anti-retroviral therapy at Zewditu Memorial Hospital, Ethiopia. BMC Hematology. 2015;15:6.
 21. de Gaetano Donati K, Cauda R, Iacoviello L. HIV Infection, Antiretroviral Therapy and Cardiovascular Risk. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases. 2010;2(3):e2010034.
 22. Group TDS. Class of Antiretroviral Drugs and the Risk of Myocardial Infarction. New England Journal of Medicine. 2007;356(17):1723-35.
 23. Tsiodras S, Mantzoros C, Hammer S, Samore M. Effects of protease inhibitors on hyperglycemia, hyperlipidemia, and lipodystrophy: a 5-year cohort study. Archives of internal medicine. 2000;160(13):2050-6.
 24. วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์. Diagnosis and classification of Diabetes Mellitus. ใน: ธิติ สนับบุญ, บรรณาธิการ. แนวทางเวชปฏิบัติทางต่อมไร้ท่อ. กรุงเทพมหานคร.โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560, หน้า 1-9.
 25. ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์. Clinical management for dyslipidemia in HIV-infected patients. ใน: ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ และ ณัฏฐดา อารีเปี่ยม, บรรณาธิการ. Pharmacotherapy in infectious disease VI. กรุงเทพมหานคร. คอนเซ็พท์พริ้นท์. 2557, หน้า 198-201.
 26. Dube MP, Stein JH, Aberg JA, Fichtenbaum CJ, Gerber JG, Tashima KT, et al. Guidelines for the evaluation and management of dyslipidemia in human immunodeficiency virus (HIV)-infected adults receiving antiretroviral therapy: recommendations of the HIV Medical Association of the Infectious Disease Society of America and the Adult AIDS Clinical Trials Group. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2003;37(5):613-27.
 27. Hoffman RM, Currier JS. Management of antiretroviral treatment-related complications. Infectious disease clinics of North America. 2007;21(1):103-32, ix.
 28. Husain NEOS, Ahmed MH. Managing dyslipidemia in HIV/AIDS patients: challenges and solutions. HIV/AIDS (Auckland, NZ). 2015;7:1-10.
 29. Kiertiburanakul S, Sungkanuparph S, Charoenyingwattana A, Mahasirimongkol S, Sura T, Chantratita W. Risk factors for nevirapine-associated rash among HIV-infected patients with low CD4 cell counts in resource-limited settings. Current HIV research. 2008;6(1):65-9.
 30. Murphy RL. Defining the toxicity profile of nevirapine and other antiretroviral drugs. Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999). 2003;34 Suppl 1:S15-20.
 31. Department of Health and Human Services. HIV and Lactic Acidosis. Available from: https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/22/68/hiv-and-lactic-acidosis.
 32. Grinspoon S, Carr A. Cardiovascular Risk and Body-Fat Abnormalities in HIV-Infected Adults. New England Journal of Medicine. 2005;352(1):48-62.
 33. Simpson D, Estanislao L, Evans S , McArthur J, Marcusd K, Truffa M et,al. HIV-associated neuromuscular weakness syndrome. AIDS (London, England). 2004;18(10):1403-12.
 34. Hall AM, Hendry BM, Nitsch D, Connolly JO. Tenofovir-associated kidney toxicity in HIV-infected patients: a review of the evidence. American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation. 2011;57(5):773-80.
 35. Chaisiri K, Bowonwatanuwong C, Kasettratat N, Kiertiburanakul S. Incidence and risk factors for tenofovir-associated renal function decline among Thai HIV-infected patients with low-body weight. Current HIV research. 2010;8(7):504-9.
 36. Schwarzwald H, Gillespie S. Management of Antiretroviral-Associated Complications. Available from: https://bipai.org/sites/bipai/files/5-Mgt-assoc-complications.pdf
 37. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล. Practical management of complication-associated with ARVใน: นารัต เกษตรทัต, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ และ ณัฏฐดา อารีเปี่ยม, บรรณาธิการ. Pharmacotherapy in infectious disease VI. กรุงเทพมหานคร. คอนเซ็พท์พริ้นท์. 2554, หน้า 317-346.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน kampanar
Frame Bottom