Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบโรคไต
โรคไตอักเสบในเด็ก (Pediatric nephritis)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน
... ar heart disease) ปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ไต เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว มีอยู่ 2 ข้างบริเวณเอวของร ...
โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease)
โดย ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย
... านุกรม {% endblock toc %} {% block related %} โรคไต (Kidney disease) นิ่วในไต (Kidney stone) เบาหวาน (Diabetes mellitus) โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) โรคภูมิต้าน ...
ระบบโรคไต (Nephrology)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ำงานและกับโรคไตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยศัลยกรรมเช่น โรคไตอักเสบเฉียบ พลัน โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง และภาวะไตวาย เป็นต้น Updated 2015, Dec 26 {% endlinkify %}{% endblock ...
มะเร็งไต (Kidney cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (Carcinoma) ซาร์โคมา มะเร็งซาร์โคมา (Sarcoma) ...
กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เสบ (Nephritis) โรคไตอักเสบในเด็ก (Pediatric nephritis) นิ่วในไต (Kidney stone) โรคไต (Kidney disease) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ กรวยไตอ ...
ไต (Kidney)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... ิตอยู่ไม่ได้ ทางแพทย์ใช้คำว่า Renal ซึ่งเป็นภาษาลาตินแทนคำว่า Kidney เช่น หลอดเลือดแดงของ ไตคือ Renal artery และเมื่อจะใช้เป็นคำนำหน้าศัพท์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับไตจะใช้คำว่า Nephro ซึ่งเป็นภาษา ...
การล้างไต การบำบัดทดแทนไต (Renal replacement therapy)
โดย พญ. ปิยรัตน์ ไพรัชเวทย์
... (Chronic kidney disease/CKD) เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขโรคหนึ่ง ซึ่งจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา โรคไตเรื้อรัง แบ่งเป็น 5 ระยะตามระดับอัตราการก ...
โรคไต (Kidney disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ในไต (Kidney stone) กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคไต (Kidney disease) คือ โรคที่เกิดจากไตทำงานผิดปกติจึงส่งผลให ...
โรคไต โรคทางไต (Kidney disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เกิดขึ้นกับเซลล์ของไตโดยมีสาเหตุเกิดได้หลากหลายเช่น การอักเสบติดชื้อ การอักเสบโดยไม่ติดเชื้อ (เช่น จากโรคออโตอิมมูน/โรคภูมิต้านตนเอง และจากโรคเบาหวาน) โรคนิ่วในไต อุบัติเหตุต่อไต (เช่น อุบัติเหตุรถยนต ...
ไตอักเสบ (Nephritis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ในโรคไต (Kidney disease diet) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ไตอักเสบ (Nephritis) หมายถึง โรคของไตที่เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อไตที่ประกอบด้วยเ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom