Frame Top
User

ระบบการแพทย์ในฝัน

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
4 มกราคม 2019
drsomsaktalk-27


      

      การแพทย์ไทยในอนาคตเป็นอย่างไรนั้นเราคงคาดการณ์ยาก เพราะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการแพทย์ไทยในอนาคต เช่น เทคโนโลยีที่พัฒนาไปมาก นโยบายทางการแพทย์ของรัฐบาล การกำกับติดตามนโยบาย การศึกษาของวงการแพทย์ไทย ความต้องการ ความคาดหวังของประชาชน และสังคมไทย ผมเองทำงานเป็นหมอมาเกือบ 30 ปี เห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอด ผมเองมีความฝันอยากเห็นระบบการแพทย์ไทยที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชานและสังคมไทย ดังนี้

      1. คนไทยมีความรู้ที่ดีด้านดูแลสุขภาพ มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและต่อเนื่องจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และการเข้าใจระบบสุขภาพของประเทศ

      2. ระบบการแพทย์ใกล้บ้านใกล้ใจเป็นจริงและมีประสิทธิภาพสูง การแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงๆ ใครเจ็บป่วยก็เข้ารับการรักษากับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นอันดับแรก

      3. ระบบการส่งต่อมีประสิทธิภาพ มีการส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์ที่ดี มีการประสานงานอย่างดี ทำให้การรักษามีการต่อเนื่อง และระยะเวลารอคอยไม่นาน

      4. แพทย์มีความสามารถด้านการรักษาพยาบาลดีขึ้น รวมทั้งระบบการแพทย์มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า

      5. แพทย์มีความสามารถด้านการสื่อสาร และจริยธรรม สามารถลดปัญหาการฟ้องร้องลงได้

      6. ระบบการกระจายตัวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และระบบการกระจายยา เทคโนโลยีด้านการตรวจเพิ่มเติม ให้มีความพร้อมมากขึ้น ไม่กระจุกอยู่เฉพาะในเมืองขนาดใหญ่ๆ เท่านั้น

      7. ค่ารักษาพยาบาลมีราคาไม่แพง ควรมีการควบคุมราคาอย่างจริงจัง

      8. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาลชุมชน และการสนับสนุนจากภาคประชาชนเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาโรงพยาบาล

      ความฝันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยาก แต่ถ้าทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ สิ่งที่ยากก็สามารถเกิดขึ้นได้จริง

Blog
User ยิ่งเร็ว ยิ่งดี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน kanokpan.nartjamnong p111
Frame Bottom