Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ชัก 

บทนำ

ยาไฮแดนโทอิน (Hydantoin) หรือยาไกลโคลิลยูเรีย (Glycolylurea) เป็นสารประกอบอินทรีย์ ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1861 (พ.ศ. 2404) และได้ถูกจัดแบ่งหมวดหมู่ตามประโยชน์ดังนี้

ก. กลุ่มที่ใช้เป็นยารักษาโรคลมชัก: เช่น

ข. กลุ่มที่ใช้เป็นยาคลายกล้ามเนื้อ: เช่น

ค. กลุ่มที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา:เช่น

*อนึ่ง สำหรับในบทความนี้ขอกล่าวถึงไฮแดนโทอินที่ใช้ฉพาะทางยารักษาโรคเท่านั้น

ไฮแดนโทอินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไฮแดนโทอิน

ยาไฮแดนโทอินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ไฮแดนโทอินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไฮแดนโทอินมีกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

ก. กลุ่มยารักษาอาการลมชัก: ตัวยาจะออกฤทธิ์โดยกดการนำกระแสประสาทที่กระตุ้นการชักจากสมอง โดยมีการปรับสมดุลของประจุไฟฟ้า รวมถึงเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ คือ Sodium-potassium ATPase (Sodium-potassium adenosine triphosphatase) ด้วยกลไกดังกล่าวจึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ข. กลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อ: ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่บริเวณกล้ามเนื้อ/กล้ามเนื้อลายโดยเข้าจับกับตัวรับ (Receptor) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีชื่อว่า Ryanodine receptor ทำให้ลดปริมาณแคลเซียมในเซลล์กล้ามเนื้อส่งผลให้กล้ามเนื้อคลายตัว

ไฮแดนโทอินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไฮแดนโทอินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น

*อนึ่ง ขนาดยาในแต่ละรูปแบบการจัดจำหน่ายจะขึ้นกับแต่ละชนิดของยาที่แตกต่างกันออกไป

ไฮแดนโทอินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

การรับประทานยาในกลุ่มไฮแดนโทอินต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ด้วยมีขนาดความจำเพาะเจาะจงต่อโรคที่แตกต่างกันไป

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาไฮแดนโทอิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไฮแดนโทอินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับ การรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาไฮแดนโทอินให้ตรงเวลา

ไฮแดนโทอินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

อาจกล่าวถึงผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ในภาพรวมของยากลุ่มไฮแดนโทอินได้ดังนี้เช่น มีอาการสับสน วิงเวียน พูดจาไม่ชัด ตาพร่า เดินเซ ตากระตุก เหงือกบวม ผมงอกช้า อาจพบอาการผื่นคัน และส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ได้

มีข้อควรระวังการใช้ไฮแดนโทอินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไฮแดนโทอินเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไฮแดนโทอินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไฮแดนโทอินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไฮแดนโทอินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาไฮแดนโทอินอย่างไร

ควรเก็บยาไฮแดนโทอินตามเงื่อนไขที่ระบุมากับเอกสารกำกับยา เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ไฮแดนโทอินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไฮแดนโทอินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Cerebyx (ซีรีเบ็กซ์) pfizer
Cereneu (ซีรีนิว) Pfizer
Dilantin (ไดแลนติน) Pfizer
Ditoin (ดิโทอิน) Atlantic Lab
Utoin-250 (ยูโทอิน-250) Umeda

บรรณานุกรม

 1. http://www.drugs.com/drug-class/hydantoin-anticonvulsants.html?condition_id=&generic=1&sort=rating&order=desc [2015,Nov28]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydantoin [2015,Nov28]
 3. http://www.drugs.com/drug-class/hydantoin-anticonvulsants.html [2015,Nov28]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Dantrolene [2015,Nov28]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Mephenytoin [2015,Nov28]
 6. https://quizlet.com/9664506/hydantoin-side-effects-flash-cards/ [2015,Nov28]
 7. http://www.answers.com/Q/What_are_contraindications_for_taking_hydantoins [2015,Nov28]
 8. http://www.drugs.com/drug-interactions/a-cof-dh-with-phenytoin-1201-8107-1863-0.html?professional=1 [2015,Nov28]
 9. http://www.drugs.com/drug-interactions/acetaminophen-propoxyphene-with-ethotoin-81-0-1050-0.html [2015,Nov28]
 10. http://www.drugs.com/drug-interactions/a-phedrin-with-dantrolene-1966-7245-779-0.html [2015,Nov28]
 11. http://www.mims.com/Thailand/drug/search?q=phenytoin [2015,Nov28]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน suksun r9r99r999
Frame Bottom