Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควิน (Iodochlorhydroxyquin) เป็นหนึ่งในสารเคมีประเภทไฮ ดรอกซีควิโนลีน (Hydroxyquinolines, สารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลง) อาจเรียกยานี้อีกชื่อหนึ่งว่า “ไคลโอควินอล (Clioquinol)” สามารถนำมาใช้เป็นยาต้านเชื้อรา แบคที เรีย เชื้อโปโตซัว (Protozoa) และไวรัส ซึ่งหากร่างกายได้รับยานี้เป็นปริมาณมากอาจทำให้เกิดพิษต่อระบบประสาทได้

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินส่วนมากจะเป็นยาทาเฉพาะที่และยาใช้ภายนอก มีบางสูตรตำรับเท่านั้นที่เตรียมเป็นยาสำหรับรับประทานเพื่อรักษาอาการท้องเสีย

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควิน

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีสรรพคุณดังนี้

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินคือ ตัวยาจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการจำลองสารพันธุกรรม (DNA) ของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคดังกล่าวหยุดการเจริญเติบโตและตายลงในที่สุด

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

 • ยาเม็ดสำหรับเหน็บช่องคลอดที่ผสมยาอื่นเช่น Nystatin 100,000 ยูนิต + Di-iodohy droxyquin 100 มิลลิกรัม + Benzalkonium Cl 7 มิลลิกรัม/เม็ด, Nystatin 100,000 ยูนิต + Di-iodohydroxyquin 100 มิลลิกรัม + Benzalkonium Cl 7 มิลลิกรัม + Tea tree oil 0.01 มิลลิลิตร/เม็ด
 • ยาเม็ดชนิดรับประทานเช่น Iodochlorhydroxyquin 125 มิลลิกรัม + Catechu 120 มิลลิกรัม + Thymol 3 มิลลิกรัม/เม็ด, Iodochlorhydroxyquinoline 0.25 มิลลิกรัม + Phthalylsulphathiazole 0.5 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาขี้ผึ้งที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Neomycin sulfate 0.5 มิลลิกรัม + Polymyxin B sulfate 500,000 ยูนิต + Bacitracin Zn 40,000 ยูนิต
 • ยาครีม ขนาดความเข้มข้น 3 กรัม/เนื้อครีม 100 กรัม
 • ยาครีมที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Betamethasone valerate 0.1% + Clioquinol 3%, Betamethasone valerate 0.05% + Gentamicin sulfate 0.1% + Tolnaftate 1% + Iodochlorhydroxyquin 1%
 • ยาผงที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Clioquinol 3 กรัม + Bacitracin 7,500 ไอยู + Neomy cin sulfate 0.25 กรัม + Zinc stearate 20 กรัม, Gentamicin sulfate 1 มิลลิกรัม + Bacitra cin 500 ยูนิต + Clioquinol 15 มิลลิกรัม + Aminoacetic acid 10 มิลลิกรัม + Threonine 1 มิลลิกรัม + Cystine 2 มิลลิกรัม

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีขนาดการบริหารยาดังนี้

ก. สำหรับโรคน้ำกัดเท้า (Tinea pedis):

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป: ใช้ยาครีมขนาดความเข้มข้น 3 กรัม/เนื้อครีม 100 กรัม ทายาวันละ 2 - 4 ครั้งในบริเวณที่มีการติดเชื้อรา ห้ามใช้ยาเกิน 7 วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี: การใช้ยานี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

ข. สำหรับโรคสังคัง (Tinea crusis):

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป: ใช้ยาครีมขนาดความเข้มข้น 3 กรัม/เนื้อครีม 100 กรัม ทายาวันละ 2 - 4 ครั้ง ห้ามใช้ยาเกิน 7 วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี: การใช้ยานี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

ค. สำหรับยาเม็ดชนิดรับประทานและยาเหน็บช่องคลอด:

ให้ใช้ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาได้จากเอกสารกำกับยาที่แนบมากับภาชนะบรรจุ

*****หมายเหตุ:

ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยา บาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินสามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นยาใช้ภายนอก ดังนั้นผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) จึงน้อยกว่ายารับประทานมาก และมักเกิดเฉพาะที่ตรงตำแน่งที่ทายา ซึ่งผลข้างเคียงที่พบได้เช่น มีอาการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อผิวหนังและต่อเยื่อเมือก หรืออาการแพ้ทางผิวหนัง และอาจเป็นพิษต่อระบบประสาทได้

มีข้อควรระวังการใช้ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปีหรือต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์
 • ห้ามใช้ในบริเวณผิวหนังที่มีรอยแผลหรือฉีกขาด
 • หลังทายานี้ห้ามใช้ผ้าพันแผลหรือพลาสเตอร์ปิดทับบริเวณที่ทายา
 • หลีกเลี่ยงและระวังมิให้ยานี้เข้าตา ปาก และจมูก เป็นอันขาด
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้เป็นเวลานานกว่าที่ระบุในขนาดการบริหารยา/การใช้ยา
 • หากใช้ทาที่เล็บและหนังศีรษะที่มีเส้นผมมาก จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพของการรักษา
 • หยุดการใช้ยานี้ทันทีหากพบอาการระคายเคือง ผื่นคัน หรือมีอาการแพ้ในบริเวณที่ทายา
 • การใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ควรต้องเป็นไปตามดุลยพิ นิจของแพทย์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยไปหาซื้อยามาใช้เอง
 • ระวังยานี้เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น การใช้ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินชนิดทาร่วมกับยารับประทานแก้โรคลมชักชื่อ Vigabatrin เป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นของสายตา หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน

ควรเก็บรักษาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินอย่างไร?

ควรเก็บยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินทีจำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Gynecon (ไกนีคอน)Continental-Pharm
Gyracon (ไกราคอน)Pond’s Chemical
Banocin oint (บาโนซิน ออยท์)Nakornpatana
Beta-C (เบต้า-ซี)Chew Brothers
Betosone-CE (เบโตโซน-ซีอี)T. O. Chemicals
Clioquinol (ไคลโอควินอล)ZAFA PHARMACEUTICAL LABORATORIES (PVT) LTD.
Dermaheu (เดอร์มาฮิว)Thai Nakorn Patana
Dertec (เดอร์เทค)Millimed
Endothalyl (เอ็นโดทาไลล์)T.C. Pharma- Chem
Genquin (เจนควิน)Seng Thai
Patarvate-C (พาตาร์เวท-ซี)Patar Lab
Quadriderm (ควอดริเดอร์ม)MSD
Spectroderm (สเป็คโทรเดอร์ม)Meiji
Vioform (ไวโอฟอร์ม)Novartis

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Clioquinol [2014,Dec27]
2. http://www.mims.com/USA/drug/info/clioquinol/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Dec27]
3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Gynecon/gynecon-gynecon%20-t [2014,Dec27]
4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Banocin/ [2014,Dec27]
5. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Betosone-CE/?type=brief[2014,Dec27]
6. http://www.drugs.com/dosage/clioquinol-topical.html[2014,Dec27]
7. http://www.drugs.com/drug-interactions/clioquinol-topical-with-sabril-693-0-3169-13990.html[2014,Dec27]
8. http://druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=860&drugName=Clioquinol&type=6 [2014,Dec27]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน kkodchaporn
Frame Bottom