Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปอด  หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจหยุดเต้น 

บทนำ

ยาไอโซพรีนาลีน(Isoprenaline หรืออีกชื่อคือ Isoproterenol)เป็นยาประเภท Beta 2-adrenergic agonist หรือ Sympathomimetics และมีโครงสร้างโมเลกุลใกล้เคียงกับยา Epinephrine ทางคลินิกได้นำยาไอโซพรีนาลีนมารักษา ภาวะหัวใจเต้นช้า ภาวะหัวใจหยุดเต้น และบางกรณีก็นำไปรักษาอาการหอบหืดอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่ายาไอโซพรีนาลีนเป็นยาช่วยชีวิตประเภทหนึ่งก็ได้ เราจะพบเห็นการใช้ยานี้ในห้องฉุกเฉิน และห้องไอซียู(ICU, Intensive care unit)ของโรงพยาบาล

ยาไอโซพรีนาลีนมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด ผู้ป่วยที่ได้รับยานี้จะทำให้หัวใจมีแรงบีบตัวได้มากขึ้นจึงส่งผลให้ปริมาณเลือดออกจากหัวใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนั้น ตัวยานี้ยังสามารถออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณผนังหลอดลมคลายตัว มีผลให้หลอดลมยายตัวและเปิดกว้าง ข้อดีประการหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิผลของยาไอโซพรีนาลีนเหนือกว่า ยาEpinephrine คือ ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเหมือนยา Epinephrine

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังสำหรับการใช้ไอโซ พรีนาลีนที่ควรทราบมีดังนี้ เช่น

การให้ยาไอโซพรีนาลีนกับผู้ป่วย สามารถฉีดเข้าหลอดเลือดดำโดยตรง หรือหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ การให้ยาด้วยวิธีดังกล่าวต้องเจือจางยาด้วยสารละลาย Sodium chloride หรือ 5% Dextrose ตามคู่มือหรือคำแนะนำในเอกสารกำกับยา ส่วนการฉีดไอโซพรีนาลีนเข้าใต้ผิวหนัง หรือเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าหัวใจโดยตรง ไม่จำเป็นต้องเจือจางตัวยาด้วยสารละลายใดๆ

สำหรับประเทศไทยเราจะพบเห็นยาไอโซพรีนาลีนถูกจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า “Isuprel” และมีการใช้ยานี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น ขนาดและวิธีการบริหารยานี้จะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์แต่ผู้เดียว

ไอโซพรีนาลีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไอโซพรีนาลีน

ยาไอโซพรีนาลีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ไอโซพรีนาลีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไอโซพรีนาลีนเป็นยาประเภท Sympathomimetics มีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะกระตุ้นสมองและหัวใจ ส่งผลให้หัวใจมีแรงบีบตัวได้มากขึ้น รวมถึงทำให้หลอดลมเกิดการขยายตัว ด้วยกลไกเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของสรรพคุณ

ไอโซพรีนาลีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไอโซพรีนาลีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็น

  • ยาฉีดที่มีส่วนประกอบของ Isoprenaline ขนาด 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ไอโซพรีนาลีนมีขนาดบริหารยาอย่างไร?

ยาไอโซพรีนาลีน มีขนาดบริหารยา/ใช้ยา เช่น กรณีสำหรับบำบัดอาการหัวใจหยุดเต้น:

ก.กรณีฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ:

  • ผู้ใหญ่: ฉีดยา 0.02–0.06 มิลลิกรัม โดยเจือจางตัวยาขนาด 0.2 มิลลิกรัมด้วยสารละลาย Sodium chloride 9 มิลลิลตร กรณีที่จำเป็น แพทย์อาจต้องให้ยาเพิ่มภายหลังอีก 0.01–0.2 มิลลิกรัม

ข. กรณีฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ:

  • ผู้ใหญ่: ไม่ต้องเจือจางตัวยา ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อโดยตรงขนาด 0.2 มิลลิกรัม หากจำเป็น แพทย์อาจต้องให้ยาเพิ่มอีก 0.02– 1 มิลลิกรัม

ค. กรณีฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง:

  • ผู้ใหญ่: ไม่ต้องเจือจางตัวยา ให้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยตรงขนาด 0.2 มิลลิกรัม หากจำเป็น แพทย์อาจต้องให้ยาเพิ่มอีก 0.15–0.2 มิลลิกรัม

ง. กรณีฉีดยาเข้าหัวใจ:

  • ผู้ใหญ่: ไม่ต้องเจือจางตัวยา ให้ฉีดเข้าหัวใจโดยตรงขนาด 0.02 มิลลิกรัม

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไอโซพรีนาลีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร?

ยาไอโซพรีนาลีนเป็นยาที่ใช้ในสถานพยาบาล/โรงพยาบาล และต้องใช้ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น โอกาสที่จะลืมฉีดยาให้ผู้ป่วยจึงเป็นไปได้น้อยมาก

ไอโซพรีนาลีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไอโซพรีนาลีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไอโซพรีนาลีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไอโซพรีนาลีน เช่น

***** อนึ่งทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไอโซพรีนาลีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไอโซพรีนาลีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไอโซพรีนาลีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาไอโซพรีนาลีนอย่างไร?

สามารถเก็บยาไอโซพรีนาลีนภายใต้อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไอโซพรีนาลีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไอโซพรีนาลีน ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Isuprel (ไอซูเพรล)Hospira, Inc.

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Aleudrina, Asthpul, Iludrin , Isomenyl, Isoprenalin, Isoprenalina, Isoprenalina, Isoprenaline, Isoprenaline hydrochloride , Isoprenaline sulfate , Isoprenaline sulfaat, Isoprenalinsulfat , Isoprenalinum, Isopropydine, Isopropylnoradrenaline, Isoproterenol, Isoproterenol hydrochloride, Isoproterenol sulfate , Isuprel Neo-Epinine, Neodrenal , Proternol, Saventrine, Win 5162

บรรณานุกรม

  1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/010515s031lbl.pdf[2017,July22]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Isoprenaline[2017,July22]
  3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/isoprenaline/?type=brief&mtype=generic[2017,July22]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom