Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจเต้นผิดปกติ 

บทนำ

ยาไอบูทิไลด์ (Ibutilide) เป็นหนึ่งในกลุ่มยารักษาอาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ (Class III antiarrhythmic agent) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะหรือเต้นถี่จนเกินไป รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาฉีดเท่านั้น ขณะที่ยานี้เข้าสู่กระแสเลือดจะมีการจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 40% ตับจะคอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของยานี้อย่างต่อเนื่อง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อกำจัดยานี้ออกจากร่างกายโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

กลไกการออกฤทธิ์โดยรวมของยาไอบูทิไลด์คือ ปรับการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กลับมาเป็นปกติ ส่งผลต่อการเต้นของหัวใจให้ทำงานได้ดีขึ้น ยานี้จะออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นสภาพการดำรงชีวิตของผู้ป่วย หากปล่อยให้อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นเป็นเวลานานๆหลายวันแล้วค่อยนำผู้ป่วยมาพบแพทย์ อาจพบว่าหัวใจของผู้ป่วยจะไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยานี้แล้ว

อาจแบ่งสภาพอาการผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาไอบูทิไลด์ในการรักษาได้เป็นข้อๆดังต่อไปนี้

ยาไอบูทิไลด์สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ที่อาจพบเห็นได้บ่อยเช่น มีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ชีพจรเต้นเร็ว อาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อหมดฤทธิ์ของยานี้

เราจะพบเห็นการใช้ยาไอบูทิไลด์แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น การให้ยากับผู้ป่วยจะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแพทย์จะทำการหยุดใช้ยานี้ จากนั้นจึงจะบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยหัตถการอื่นๆต่อไป

ไอบูทิไลด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไอบูทิไลด์

ยาไอบูทิไลด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ/ชนิด Atrial fibrillation และ Atrial flutter

ไอบูทิไลด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไอบูทิไลด์คือ ตัวยาจะมีผลต่อการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยควบคุมการส่งถ่ายประจุเกลือแร่อย่างเช่น โซเดียม โพแทสเซียม ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ด้วยกลไกดังกล่าวทำให้การเต้นและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจกลับมาเป็นปกติ และเกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ไอบูทิไลด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไอบูทิไลด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดขนาด 0.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ไอบูทิไลด์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไอบูทิไลด์มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น

 • ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 60 กิโลกรัมขึ้นไป: ให้หยดยาขนาด 1 มิลลิกรัมเข้าหลอดเลือดดำโดยใช้เวลาในการหยดยามากกว่า 10 นาทีขึ้นไป หลังการใช้ยาแล้วอาการของหัวใจยังไม่กลับมาเป็นปกติภายใน 10 นาทีแพทย์สามารถให้ยาซ้ำได้อีก 1 ครั้ง
 • ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า 60 กิโลกรัม: ใช้คำนวณการให้ยา 0.01 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม กรณีที่อาการยังไม่ดีขึ้นหลังได้รับยาครั้งแรกแพทย์สามารถให้ยาซ้ำได้อีก 1 ครั้ง
 • เด็ก: ทางคลินิกยังไม่มีข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มนี้อย่างชัดเจน การใช้ยานี้ใน เด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*อนึ่ง

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไอบูทิไลด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมให้ยาควรทำอย่างไร?

การใช้ยาไอบูทิไลด์จะกระทำแต่ในสถานพยาบาลและให้ยาทางหลอดเลือดดำโดยเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ ก่อน-ระหว่าง-หลังการให้ยา บุคลากรทางการแพทย์ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ดังนั้นโอกาสการลืมให้ยากับผู้ป่วยจึงเป็นไปได้น้อยมาก

ไอบูทิไลด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไอบูทิไลด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไอบูทิไลด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไอบูทิไลด์เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบในสูตรตำรับยาชนิดนี้
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก
 • การใช้ยานี้กับผู้สูงอายุต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ระหว่างการให้ยานี้ต้องคอยตรวจสอบการเต้นของหัวใจอยู่ตลอดเวลา ถ้าหัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติแล้วแพทย์อาจพิจารณาหยุดให้ยานี้ได้
 • ระหว่างการให้ยานี้มีโอกาสที่จะเกิดอาการหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็วขึ้น หากเกิดภาวะดังกล่าวต้องรีบแจ้งแพทย์โดยเร็ว ด้วยเคยมีรายงานทางคลินิกอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์และมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไอบูทิไลด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไอบูทิไลด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไอบูทิไลด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น การใช้ยาไอบูทิไลด์ร่วมกับยารักษาโรคอื่นหลายตัวสามารถก่อให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยในระดับรุนแรง ยากลุ่มดังกล่าวเช่น Idarubicin (ยารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว), Ketoconazole, Lopinavir, Lithium, Lomefloxacin (ยาปฏิชีวนะ), Probucol (ยาลดไขมันในเลือด), Metaproterenol (ยาขยายหลอดลม)ฯลฯ หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาไอบูทิไลด์ร่วมกับยาดังกล่าว

ควรเก็บรักษาไอบูทิไลด์อย่างไร?

ควรเก็บยาไอบูทิไลด์ในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) หรือตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไอบูทิไลด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไอบูทิไลด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Corvert (คอร์เวอร์ท) Pfizer

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Antiarrhythmic_agent [2016,March5]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Ibutilide [2016,March5]
 3. http://www.drugs.com/dosage/corvert.html [2016,March5]
 4. http://www.drugs.com/dosage/ibutilide.html#Usual_Adult_Dose_for_Atrial_Fibrillation [2016,March5]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/ibutilide,corvert-index.html?filter=3&generic_only=#I [2016,March5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Tabelog Tapanut Pick69
Frame Bottom