Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย  ทั่วร่างกาย  

บทนำ

ยาไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติก หรือยาปฏิชีวนะกลุ่มไลโปไกลโคเปปไทด์ หรือเรียกสั้นๆว่า ยาไลโปไกลโคเปปไทด์ (Lipoglycopeptide antibiotic หรือ Lipoglycopeptide) เป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่มีโครงสร้างเคมีเป็นสายยาว สามารถละลายและกระจายตัวได้ดีในไขมัน จึงทำให้ยากลุ่มนี้สามารถแทรกซึมเข้าชั้นไขมันใต้ผิวหนังและกระจายตัวไปยังเซลล์หรือโครงสร้างของผิวหนังที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่ายาปฏิชีวนะกลุ่มอื่นๆ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกเป็นยาชนิดฉีด ในปัจจุบันเท่าที่พบเห็นการใช้ทางคลินิกมีอยู่ 3 ตัวยา ดังนี้

1. Telavancin: ใช้ต่อต้านแบคทีเรียจำพวกสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส(Staphylococcus aureus)ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลิน (Methicillin-resistant staphylococcus aureus/MRSA) หรือแบคทีเรียชนิดแกรมบวกชนิดอื่นๆ โดยมีกลไกออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย แพทย์จะให้ยานี้กับผู้ป่วยวันละ1ครั้ง ส่วนระยะเวลาของการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการป่วย ยานี้ได้ผ่านการรับรองเมื่อปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) เพื่อใช้รักษาการติดเชื้อทางผิวหนังในระดับซับซ้อนและมีความรุนแรง เราสามารถพบเห็นยาTelavancin จัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า Vibativ

2. Dalbavancin: ใช้ต่อต้านแบคทีเรียกลุ่ม MRSA เช่นกัน รวมถึงแบคทีเรียชนิดแกรมบวกชนิดอื่นๆ มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียเช่นเดียวกับยา Telavancin ทางคลินิกใช้ยา Dalbavancin รักษาการติดเชื้อทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน ยานี้ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนในปี ค.ศ.2014 (พ.ศ.2557) และวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า Dalvance และ Xydalba

3. Oritavancin: มีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียชนิดแกรมบวก รวมถึงแบคทีเรียจำพวก MRSA เช่นเดียวกัน ใช้รักษาการติดเชื้อทางผิวหนังเช่นเดียวกับยา Telavancin และยา Dalbavancin โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์และรบกวนการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์ในแบคทีเรีย การให้ยานี้เพียงวันละ1ครั้งเป็นเวลา 5 วันอย่างต่ำก็สามารถทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นเป็นลำดับ ยานี้ผ่านการขึ้นทะเบียนต่อจาก Dalvance ในปี ค.ศ.2014(พ.ศ.2557) และมีวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า Orbactiv

ยาทั้ง 3 ตัวดังกล่าว มีโครงสร้างใกล้เคียงกับยา Vancomycin จึงทำให้มีสรรพคุณและมีกลไกการออกฤทธิ์ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตายากลุ่มนี้ก็มีข้อควรระวังการใช้อยู่หลายประการ แพทย์จะต้องติดตามอาการต่างๆขณะที่ผู้ป่วยได้รับยากลุ่มนี้ เช่น มีอาการแพ้ยาเกิดขึ้นหรือไม่ อัตราการเต้นของหัวใจยังเป็นปกติดีหรือเกิดความผิดปกติ ตลอดจนอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหลังจากผู้ป่วยได้รับยานี้

นอกจากนี้กฎเกณฑ์สำคัญของการใช้ยาปฏิชีวนะทุกชนิดที่รวมถึงยากลุ่มไลโปไกลโคเปปไทด์ คือ ผู้ป่วยต้องได้รับยาต่อเนื่องจนกระทั่งครบเทอมการรักษาเพื่อมิให้เกิดการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย

เราจะพบเห็นการใช้ยากลุ่มไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกได้ในสถานพยาบาลเท่านั้น กรณีที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับยากลุ่มนี้เพิ่มเติม สามารถ สอบถามได้จากแพทย์หรือจากเภสัชกรในสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาได้

ไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไลโปไกลโคเปปไทด์แอนติไบโอติก

ยาไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติก มีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ และออกฤทธิ์รบกวนการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย ส่งผลให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต สิ้นสภาพในการขยายพันธุ์ และตายลงในที่สุด

ไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ขนาดการใช้ยาไลโปไกลโคเปปไทด์ จะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวยาแต่ละตัว ประกอบกับความรุนแรงของโรค กรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตร่วมด้วย หากได้รับยาDalbavancin และ Telavancin แพทย์จะปรับขนาดการใช้ยาลดลงตามค่า Creatinine clearance ในขณะที่ Oritavancin ไม่ได้ระบุให้ปรับลดขนาดการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไลโปไกลโคเปปไทด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกสามารถก่อให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติก เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยากลุ่มไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติก มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกอย่างไร?

ควรเก็บยาไลโปไกลโคเปปไทด์ ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดในเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติกมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไลโปไกลโคเปปไทด์ แอนติไบโอติก มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
ORBACTIV (ออแบคทีพ)The Medicine Company
Dalvance (ดาลแวน)Durata
VIBATIV (ไวบาทีฟ)Theravance Biopharma

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Lipoglycopeptide [2018,March17]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Telavancin [2018,March17]
  3. https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM183838.pdf [2018,March17]
  4. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-Product_Information/human/002840/WC500183869.pdf [2018,March17]
  5. https://www.drugs.com/drug-interactions/accesspak-for-hiv-pep-expanded-with-kaletra-with-telavancin-3222-14423-3173-0.html [2018,March17]
  6. https://www.allergan.com/assets/pdf/dalvance_pi [2018,March17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom