Frame Top

ไมเกรนอาจก่อโรคร้าย (ตอนที่ 5)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
27 มีนาคม 2013

ส่วนใหญ่ร้อยละประมาณ 80 - 85 ของไมเกรนที่เกิด จะเป็นไมเกรนแบบไม่มีอาการนำ เป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะปวดศีรษะ มักจะมีอาการแปลกๆ ซึ่งรวมถึงอาการ

ไม่มีวิธีการวิเคราะห์ที่ชัดเจนว่าการปวดศีรษะนั้นเป็นไมเกรนจริงหรือไม่ อย่างไรก็ดีแพทย์สามารถสั่งให้ทำการตรวจเอมอาร์ไอ (Magnetic Resonance Imaging : MRI) หรือซีทีสแกน (Computed Tomography : CT Scan) กรณีที่มีอาการไมเกรนที่ผิดปกติ เช่น อ่อนเพลีย มีปัญหาเรื่องความจำ หรือขาดความรู้สึกตื่นตัว

สำหรับการรักษานั้น อาจกล่าวได้ว่าไม่มีวิธีรักษาอาการไมเกรนแบบชัดเจน อย่างไรก็ดีมียาหลายชนิดที่ใช้รักษาหรือป้องกันการเกิดไมเกรน บางคนอาจลดความถี่ของการเกิดไมเกรนโดยอาศัยการสังเกตและหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น (Triggers) ที่ทำให้เกิดไมเกรน เช่น การดื่มไวน์แดงหรือการนอนน้อยไป นอกจากนี้อาจมีการใช้ยา :

แหล่งข้อมูล

  1. Migraines and Headaches. http://www.webmd.com/migraines-headaches/guide/migraines-headaches-migraines [2013, March 26].
  2. Migraine. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001728/ [2013, March 26].
Blog
ไมเกรนอาจก่อโรคร้าย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Magpie
Frame Bottom