Frame Top

ไมเกรนอาจก่อโรคร้าย (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
24 มีนาคม 2013

เชื่อว่าจุดกำเนิดของการปวดไมเกรนอยู่ในสมอง ซึ่งเริ่มต้นด้วยเซลล์ประสาทที่เร้ามากเกินไป (Hyperactive nerve cells) ส่งแรงกระตุ้นไปยังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดรัดตัวหรือตีบ ตามด้วยการขยายตัวของหลอดเลือด และมีการปล่อยสารต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของความเจ็บปวด เช่น โพรสตาแกลนดินส์ (Prostaglandins) เซอโรโทนิน (Serotonin) และสารกระตุ้นให้เกิดการอักเสบต่อเนื้อเยื่อต่างๆ (Inflammatory substances) อื่นๆ

บางคนอาจมีอาการเตือนก่อนเป็นไมเกรนที่เรียกว่า “Aura” ซึ่งรวมถึง ความผิดปกติทางสายตา ที่เป็นสัญญาณเตือนว่าอาการปวดศีรษะที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้น

ไมเกรนส่วนใหญ่ถูกกระตุ้นโดยปัจจัยภายนอก เช่น

นอกจากนี้ก็อาจมีโรคบางชนิดที่มักเกิดร่วมกับไมเกรนด้วย เช่น

แหล่งข้อมูล

  1. Migraine. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001728/ [2013, March 23].
  2. Migraines and Headaches. http://www.webmd.com/migraines-headaches/guide/migraines-headaches-migraines [2013, March 23].
Blog
ไมเกรนอาจก่อโรคร้าย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom