Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย  ทั่วร่างกาย  

บทนำ

ยาไบอะเพเนม(Biapenem)เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาคาร์บาเพเนม (Carbapenem) ยานี้ถูกนำมาใช้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียประเภทแอนแอโรบิคแบคทีเรีย (Against anaerobes,แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อการเจริญเติบโต) ยาไบอะเพเนมถูกนำมา ใช้ครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ.2001 (พ.ศ.2544) รูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด โดยต้องหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ และตัวยาในกระแสเลือดจะถูกขับออกจากร่างกายโดยผ่านไปกับปัสสาวะ ตัวยาในกระแสเลือดจะออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อยานี้ เช่นแบคทีเรียชนิด P.aeruginosa(Pseudomonas aeruginosa) ,B.fragilis(Bacteroides fragilis) , K.pneumoniae (Klebsiella pneumonia), S.pneumoniae (Streptococcus pneumonia) , E.coli (Escherichia coli ) และอื่นๆ

สำหรับข้อบ่งใช้ทางคลินิกของยาไบอะเพเนม มีอยู่หลายประการ อาทิเช่น ใช้รักษาการติดเชื้อในกระแสเลือด (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ) ปอดบวม ฝีในปอด โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ รวมถึงเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ซึ่งโดยทั่วไป แพทย์ต้องให้ยานี้กับผู้ป่วยวันละ 2 ครั้งจนครบเทอมการรักษา

ยังมี ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง รวมถึงข้อมูลความปลอดภัย บางประการของยาไบอะเพเนมที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบ ดังนี้ เช่น

ในประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยา ได้ระบุให้ยาไบอะเพเนมเป็นยาควบคุมพิเศษ การบริหารยา/ใช้ยานี้กับผู้ป่วยต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น และเราจะพบเห็นการใช้ยานี้อยู่แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

ไบอะเพเนมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไบอะเพเนม

ยาไบอะเพเนมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เพื่อบำบัดรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อยานี้ เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดบวม ฝีในปอด โรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจ การติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ/กระเพาะปัสสาวะอักเสบ การติดเชื้อในไต/ไตอักเสบ และการติดเชื้อในช่องท้อง/เยื่อบุช่องท้องอักเสบ

ไบอะเพเนมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไบอะเพเนม มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต หมดความสามารถที่จะการกระจายพันธุ์และตายลงในที่สุด

ไบอะเพเนมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไบอะเพเนม มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดชนิดผง ที่ประกอบด้วยตัวยา Biapenem ขนาด 300 มิลลิกรัม/ขวด (Vial)

ไบอะเพเนมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไบอะเพเนมมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

 • ผู้ใหญ่: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำ 1,200 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งการให้ยานี้กับผู้ป่วยเป็น 2 ครั้ง/วัน ระยะเวลาการให้ยาจะขึ้นกับการตอบสนองของโรค ซึ่งแพทย์จะกำหนดระยะเวลาการใช้ยาได้ดีที่สุด
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง: การเตรียมยานี้เพื่อหยดเข้าหลอดเลือดดำ ต้องผสมตัวยาเข้ากับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ตามสัดส่วนที่แนะนำไว้ในเอกสารกำกับยา

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไบอะเพเนม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร?

การใช้ยาไบอะเพเนมจะกระทำอยู่ในสถานพยาบาล โดยมีการบันทึกเวลาการฉีดยาอย่างชัดเจน โอกาสที่ลืมให้ยานี้กับผู้ป่วยจึงเป็นไปได้น้อยมาก กรณีที่พบว่าผู้ป่วยยังไม่ได้รับยาไบอะเพเนม สามารถสอบถามจากบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล ได้ตลอดเวลา

ไบอะเพเนมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไบอะเพเนมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไบอะเพเนมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไบอะเพเนม เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีประวัติด้วยโรคลมชัก
 • ห้ามใช้ยากับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ยาเปลี่ยนสี ผงยาเปียกชื้น
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช
 • ระหว่างการใช้ยานี้ แพทย์อาจต้องตรวจประสิทธิภาพการทำงานของปอดและ หลอดลมผู้ป่วย เพื่อคอยตรวจสอบอาการข้างเคียงที่อาจเกิดกับอวัยวะดังกล่าว
 • กรณีพบอาการข้างเคียงรุนแรงที่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันในระหว่างใช้ยานี้ เช่น ท้องเสียรุนแรง เกิดผื่นคัน ลมพิษ ต้องรีบแจ้งแพทย์/พยาบาลทันที เพื่อทำการรักษาโดยเร็ว
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไบอะเพเนมด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไบอะเพเนมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไบอะเพเนมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาไบอะเพเนมอย่างไร?

ควรเก็บยาไบอะเพเนม ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

ไบอะเพเนมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไบอะเพเนม มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Omegacin (โอเมกาซิน)Meiji

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/omegacin/?type=brief[2017,June17]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Biapenem[2017,June17]
 3. https://www.drugs.com/international/biapenem.html[2017,June17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom