Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคหัวใจ 

บทนำ

ยาไทโรไฟแบน(Tirofiban หรือ Tirofiban hydrochloride หรือ Tirofiban HCl) เป็นยาต้านเกล็ดเลือดประเภท ไกลโคโปรตีน IIบี/IIIเอ อินฮิบิเตอร์ (Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors) ทางคลินิกนำยานี้มาบำบัดอาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และในบางกรณีอาจใช้เป็นยาป้องกันการรวมตัว/จับตัวของเกล็ดเลือดจนอาจเกิดเป็นลิ่มเลือด/ ก้อนเลือด ขณะใส่สายสวนเพื่อละลายก้อนเลือดที่อุดตัน(Percutaneous coronary intervention/PCI) อนึ่งแนะนำอ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง โรคหัวใจ: การซ่อมรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ยาไทโรไฟแบนถูกรับรองและขึ้นทะเบียนยาในปีค.ศ.2000(พ.ศ. 2543) จัดเป็นกลุ่มยาที่เป็นยาอันตรายสูงที่ประกอบด้วยมีข้อจำกัดการใช้งานอยู่หลายประการ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้ ด้วยรูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาไทโรไฟแบน เป็นยาฉีด การเตรียมสำหรับฉีดให้ผู้ป่วยจะต้องเจือจางตัวยาร่วมกับสารละลาย 0.9% Sodium chloride ซึ่งเมื่อ ผู้ป่วยได้รับยานี้ไปแล้วประมาณ 10 นาที ตัวยาก็จะเริ่มออกฤทธิ์ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

*กรณีที่ได้รับยาไทโรไฟแบนเกินขนาด จะทำให้เกิดอาการ เลือดออกในเนื้อสมอง เลือดออกในกะโหลกศีรษะ หรือในช่องท้องตามมา การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาด ต้องใช้วิธีถ่ายเลือดโดยเร็ว จากเหตุผลที่กล่าวมา บุคลากรทางการแพทย์ที่จะใช้ยานี้ได้นั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนจนชำนาญและปฏิบัติขั้นตอนการให้ยานี้กับผู้ป่วยอย่างถูกต้องโดยไม่มีข้อผิดพลาด

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของยาไทโรไฟแบน ผู้ป่วย/ผู้บริโภคสามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ที่ให้การตรวจรักษา หรือจากเภสัชกรในสถานพยาบาลนั้นๆได้

ไทโรไฟแบนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไทโรไฟแบน

ยาไทโรไฟแบนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ไทโรไฟแบนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไทโรไฟแบน มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะออกฤทธิ์โดยเข้ารวมตัวกับตัวรับ(Receptor)ที่อยู่บริเวณพื้นผิวของเกล็ดเลือดที่มีชื่อว่า Glycoprotein IIb/IIIa receptor ส่งผลทำให้เกล็ดเลือดหมดความสามารถที่จะรวมตัวกับโปรตีนบางอย่างที่จะก่อให้เกิดกระบวนการแข็งตัวของเลือด อย่างเช่น Fibrinogen จากกลไกที่กล่าวมาทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ไทโรไฟแบนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไทโรไฟแบนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่มีส่วนประกอบของตัวยาTirofiban ขนาด 0.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หรือ 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

ไทโรไฟแบนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไทโรไฟแบน มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเพื่อบำบัดอาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เช่น

อนึ่ง:

 • แพทย์อาจใช้ยาไทโรไฟแบนร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือดชนิดอื่น เช่นยา Heparin หรือ Aspirin โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยตามอาการโรคเป็นกรณีๆไป
 • การใช้ยานี้กับผู้ที่มีค่าครีเอตินินเคลียแรนซ์(Creatinine clearance)น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร/นาที แพทย์อาจลดขนาดการใช้ยาลงประมาณ 50%

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไทโรไฟแบน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ไทโรไฟแบนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไทโรไฟแบนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไทโรไฟแบนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไทโรไฟแบน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ และ/หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • หลีกเลี่ยง กิจกรรมต่างๆ กีฬา ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือบาดแผลตามร่างกายหลังจากได้รับยานี้มาใหม่ๆ เพราะจะเป็นสาเหตุให้ตกเลือดได้
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และมารับการตรวจรักษา/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไทโรไฟแบนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไทโรไฟแบนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไทโรไฟแบนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาไทโรไฟแบนอย่างไร?

ควรเก็บยาไทโรไฟแบนภายใต้อุณหภูมิ 15–30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไทโรไฟแบนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไทโรไฟแบน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Aggrastat (แอกแกรสแตท) BAXTER

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Aggramed, Aggriblock, Aggritor, Aggrifib

บรรณานุกรม

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/1998/20912lbl.pdf [2017,Nov25]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Tirofiban [2017,Nov25]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/tirofiban/?type=brief&mtype=generic [2017,Nov25]
 4. http://www.mims.com/philippines/drug/info/tirofiban?mtype=generic [2017,Nov25]
 5. https://www.drugs.com/ppa/tirofiban.html [2017,Nov25]
 6. https://www.drugs.com/dosage/tirofiban.html#Usual_Adult_Dose_for_Acute_Coronary_Syndrome [2017,Nov25]
 7. https://www.drugs.com/drug-interactions/tirofiban-index.html?filter=3&generic_only=#T [2017,Nov25]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom