Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาไทคาร์ซิลลิน (Ticarcillin) เป็นยาปฏิชีวนะที่อยู่ในกลุ่ม Carboxypenicillin มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ตัวยาไทคาร์ ซิลลินเป็นยาปฏิชีวนะไม่กี่ตัวที่สามารถต่อต้านเชื้อ Stenotrophomonas maltophillia กลไกการออกฤทธิ์ของยานี้คือยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ในตัวแบคทีเรียส่งผลให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต

ผลข้างเคียงของยาไทคาร์ซิลลินอาจทำให้เกิดอาการต่อผิวหนัง ต่อระบบทางเดินอาหาร ต่อการทำงานของหัวใจ รวมถึงต่อระบบเลือดในร่างกายมนุษย์

ยาไทคาร์ซิลลินไม่สามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ จึงมีรูปแบบยาแผนปัจจุบันเป็นยาฉีด ตัวยาสามารถละลายน้ำได้ดี ในทางคลินิกเมื่อละลายตัวยาเพื่อเตรียมฉีดให้กับผู้ป่วยควรใช้ยานี้ทันทีทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเสื่อมสลายของยาไทคาร์ซิลลินนั่นเอง ในสูตรตำรับของยาไทคาร์ซิลลินอาจจะมีส่วนผสมของยา Clavulanate (ยาปฏิชีวนะที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะชนิดอื่น) ร่วมด้วย

สรรพคุณทางคลินิกได้นำยาไทคาร์ซิลลินมารักษาการติดเชื้อของโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงการติดเชื้อที่ผิวหนัง ปอด ข้อกระดูก และการติดเชื้อในกระแสเลือด (ภาวะพิษเหตุ ติดเชื้อ) อีกด้วย

ยังมีข้อมูลสำคัญบางประการที่ผู้บริโภคควรทราบเกี่ยวกับยาไทคาร์ซิลลินเช่น

ผู้บริโภคสามารถพบเห็นการใช้ยานี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้นด้วยต้องอาศัยผลการตรวจร่างกายมาประกอบกัน เพื่อทำการสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัย

ไทคาร์ซิลลินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไทคาร์ซิลลิน

ยาไทคาร์ซิลลินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ไทคาร์ซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไทยคาร์ซิลลินคือ ตัวยาจะยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต ไม่สามารถขยายพันธุ์และตายลงในที่สุด

ไทคาร์ซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไทคาร์ซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาฉีด ขนาด 1, 3, 20 และ 30 กรัม/ขวด
 • ยาฉีดที่มีส่วนผสมของยาอื่นเช่น
  • Clavulanic Acid 100 มิลลิกรัม + Ticarcillin 3 กรัม/ขวด
  • Clavulanic Acid 200 มิลลิกรัม + Ticarcillin 3 กรัม/ขวด

ไทคาร์ซิลลินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ขนาดยาไทคาร์ซิลลินจะขึ้นกับชนิดโรคและความรุนแรงของอาการโรค รวมถึงดุลพินิจของแพทย์ ดังนั้นในที่นี้ขอยกตัวอย่างขนาดยานี้เฉพาะในบางโรคดังนี้

ก. สำหรับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ:

ข. สำหรับการติดเชื้อในกระแสเลือด (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ):

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี: ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ 3 กรัมทุก 4 ชั่วโมงเป็น เวลา 14 วัน
 • เด็กอายุ 1 เดือน - 12 ปี: ฉีดยาขนาด 200 - 300 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เข้าหลอดเลือดดำโดยแบ่งการให้ยาเท่าๆกันทุกๆ 4 - 6 ชั่วโมง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึงขนาดการใช้ยานี้ การใช้ยานี้ในเด็กวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาไทคาร์ซิลลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

ไทคาร์ซิลลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไทคาร์ซิลลินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ท้องเสียลักษณะถ่ายเหลวหรือกระทั่งมีเลือดปน เกิดภาวะเลือดออกง่าย อ่อนเพลีย ปากแห้ง กระหายน้ำ รู้สึกสับสน ปัสสาวะมาก ปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว มีไข้ หนาวสั่น ปวดตามร่างกาย อาจมีผื่นคัน หูดับ ผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการติดเชื้อยีสต์/Yeast/เชื้อราประเภทหนึ่งในบริเวณช่องคลอด

มีข้อควรระวังการใช้ไทคาร์ซิลลินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไทคาร์ซิลลินเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานเดิม
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 • ให้หยุดใช้ยานี้ทันทีกรณีตรวจพบร่างกายผู้ป่วยมีการติดเชื้อราหรือเชื้อโรคชนิดอื่นๆที่ไม่ตอบสนองต่อยาไทคาร์ซิลลิน ซึ่งแพทย์จะเปลี่ยนยานี้และปรับแนวทางการรักษาใหม่
 • การใช้ยานี้กับผู้ป่วยจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้อาการป่วยจะดีขึ้นก็ยังต้องใช้ยานี้จนครบมาตรฐานของการรักษา
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไทคาร์ซิลลินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไทคาร์ซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไทคาร์ซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาไทคาร์ซิลลินอย่างไร?

ควรเก็บยาไทคาร์ซิลลินภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไทคาร์ซิลลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไทคาร์ซิลลินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
CLATIPLUS (คลาไทพลัส) Fusion
Timentin (ไทเมนติน) GlaxoSmithKline

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ticarcillin [2015,Dec26]
 2. http://www.drugs.com/dosage/ticarcillin.html [2015,Dec26]
 3. http://www.drugs.com/dosage/ticarcillin.html#Usual_Adult_Dose_for_Urinary_Tract_Infection [2015,Dec26]
 4. http://www.drugs.com/drug-interactions/ticarcillin-index.html?filter=2&generic_only= [2015,Dec26]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Carboxypenicillin [2015,Dec26]
 6. http://www.medindia.net/drug-price/ticarcillin-disodium-injection/timentin-inj.html [2015,Dec26]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom