Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

สารคัดหลั่งมาก 

บทนำ

ยาไกลโคไพโรเลต(Glycopyrrolate หรือ Glycopyrronium หรือ Glycopyrronium bromide หรือ Glycopyrronium Br)เป็นยาประเภทแอนตี้มัสคารินิก (Antimuscarinic drugs) มีฤทธิ์ลดสารคัดหลั่งของร่างกาย เช่น น้ำลาย เมือก/ เสมหะในช่องคอ การหลั่งกรดของกระเพาะอาหาร รวมถึงการหลั่งเหงื่อของร่างกาย ยานี้มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ทางคลินิก อาทิ ยาไกลโคไพโรเลตในรูปแบบยาฉีดจะใช้กับผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อช่วยลดสารคัดหลั่งใน ช่องปาก ช่องคอ กระเพาะอาหาร และมีส่วนช่วยให้ทางเดินหายใจเปิดโล่งขณะที่ผู้ป่วยได้รับยาสลบ นอกจากนี้ผู้ป่วยด้วยแผลในกระเพาะอาหารยังใช้ฉีดหรือใช้แบบยารับประทานเพื่อลดการหลั่งกรดที่มากเกินไป หรือใช้เป็นยาสูดพ่นเพื่อบรรเทาอาการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ยานี้สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้ใหญ่และกับเด็ก แต่ขนาดการใช้ยาต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์ ทั้งนี้ ตัวยาไกลโคไพโรเลตสามารถอยู่ในร่างกายได้นาน 0.6–1.2 ชั่วโมง ก็จะถูกกำจัดออกโดยผ่านทิ้งไปกับน้ำปัสสาวะเสียเป็นส่วนมาก

มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ไม่เหมาะกับการใช้ยาไกลโคไพโรเลต เช่น

ทั้งนี้ ยังมีข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ได้รับยาชนิดนี้ที่ควรปฏิบัติเพื่อลดผลข้างเคียง และเป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ยาไกลโคไพโรเลต อาทิ

ในประเทศไทยเราจะพบเห็นยาไกลโคไพโรเลต เป็นลักษณะยาฉีด ซึ่ง คณะกรรมการอาหารและยา ได้ระบุให้ยาไกลโคไพโรเลตอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษ โดยการใช้ยานี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์แต่เพียงผู้เดียว

ไกลโคไพโรเลตมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไกลโคไพโรเลต

ยาไกลโคไพโรเลตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ไกลโคไพโรเลตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาไกลโคไพโรเลตมีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า Acetylcholine มีผลลดสารคัดหลั่งต่างๆของร่างกาย อาทิ น้ำลาย น้ำเมือกในช่องคอรวมถึงเสมหะในช่องทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังส่งผลลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ลดการขับเหงื่อของต่อมเหงื่อที่ผิวหนัง จากกลไกนี้เองจึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาได้ตามสรรพคุณ

ไกลโคไพโรเลตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไกลโคไพโรเลตมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ไกลโคไพโรเลตมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ในบทความนี้ ขอยกตัวอย่างขนาดการใช้ยา/การบริหารยาไกลโคไพโรเลต เฉพาะชนิดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย คือ ยาฉีด ดังนี้ เช่น

ก. สำหรับฉีดให้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยา 0.004 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เข้ากล้ามเนื้อก่อนวางยาสลบประมาณ 30–60 นาที และในระหว่างการผ่าตัด อาจฉีดยานี้เข้าหลอดเลือดดำ ขนาด 0.1 มิลลิกรัม โดยฉีดให้ผู้ป่วยทุกๆ 2–3 นาที เท่าที่จำเป็นตามดุลพินิจของแพทย์
 • เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป: ฉีดยา 0.004 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เข้ากล้ามเนื้อก่อนวางยาสลบประมาณ 30–60 นาที และในระหว่างการผ่าตัดอาจฉีดยานี้เข้าหลอดเลือดดำขนาด 0.004 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมแต่ห้ามใช้ยาเกิน 0.1 มิลลิกรัม โดยฉีดให้ทุกๆ 2–3 นาที เท่าที่จำเป็นตามดุลพินิจของแพทย์
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี: ฉีดยา 0.009 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เข้ากล้ามเนื้อประมาณ 30–60 นาที ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

ข.สำหรับรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไกลโคไพโรเลต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ไกลโคไพโรเลตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไกลโคไพโรเลตสามารถก่อให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไกลโคไพโรเลตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไกลโคไพโรเลต เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง และใช้ยานี้ตามที่แพทย์แนะนำ
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น มีผงในน้ำยา
 • ห้ามใช้ยานี้ต่อเนื่องนานเกินคำสั่งแพทย์
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็กแรกเกิด
 • ปฏิบัติตามคำสั่ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไกลโคไพโรเลตด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไกลโคไพโรเลตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไกลโคไพโรเลตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาไกลโคไพโรเลตอย่างไร?

ควรเก็บยาไกลโคไพโรเลตภายใต้คำแนะนำของเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

ไกลโคไพโรเลตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไกลโคไพโรเลต มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น ชื่อการค้า

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Glyco-P (กลายโค-พี)Klab
Robinul (โรบินูล)First Horizon Pharmaceutical Corporation

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Robinul forte, Cuvposa, Glycate, Glyprolate

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/cdi/glycopyrrolate.html[2017,Sept23]
 2. https://www.drugs.com/pro/glycopyrrolate-injection.html[2017,Sept23]
 3. https://www.drugs.com/drug-interactions/glycopyrrolate-index.html?filter=3&generic_only=[2017,Sept23]
 4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/glyco-p/?type=brief[2017,Sept23]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Glycopyrronium_bromide[2017,Sept23]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom