Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง  ทั่วร่างกาย  

บทนำ

ยาโอริทาแวนซิน(Oritavancin) เป็นยาปฏิชีวนะกึ่งสังเคราะห์ (Semisynthetic glycopeptides antibiotic) มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับยาVancomycin ทางคลินิก นำมาใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงในบริเวณผิวหนัง ยาโอริทาแวนซินได้รับการขึ้นทะเบียนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.2014(พ.ศ.2557) รูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีดชนิดผง ที่ต้องเตรียมเป็นสารละลายก่อนใช้กับผู้ป่วย

มีข้อควรระวังก่อนใช้ยาโอริทาแวนซินกับผู้ป่วยดังนี้ เช่น

ปัจจุบันโอริทาแวนซินที่จัดจำหน่ายจะใช้ชื่อการค้าว่า Orbactiv และสามารถพบเห็นการใช้ยานี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

โอริทาแวนซินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โอริทาแวนซิน

ยาโอริทาแวนซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

โอริทาแวนซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโอริทาแวนซินสามารถออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียจำพวก S.aureus(Staphylococcus aureus), S.pyogenes(Staphylococcus pyogenes) และ E.faecalis (Enterococcus faecalis) โดยตัวยาจะปิดกั้นการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย และยังรบกวนทำลายความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ ส่งผลให้แบคทีเรียไม่สามารถคงสภาพรูปร่างของตัวมัน หมดสภาพในการเจริญเติบโต หยุดการแบ่งเซลล์และตายลงในที่สุด

โอริทาแวนซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโอริทาแวนซินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดชนิดผงปราศจากเชื้อ ที่บรรจุตัวยา Oritavancin ขนาด 400 มิลลิกรัม/ขวดและบรรจุ 3 ขวด/กล่อง

โอริทาแวนซินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาโอริทาแวนซินมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: หยดยาขนาด 1,200 มิลลิกรัมที่เตรียมเป็นสารละลายแล้วเข้าหลอดเลือดดำ วันละ1ครั้ง การหยดยาเข้าหลอดเลือดฯต้องใช้เวลานาน 3 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ แต่ต้องไม่เกิน 6 ชั่วโมง
 • ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้

อนึ่ง:

 • การเตรียมยานี้เป็นสารละลาย โดยละลายตัวยานี้แต่ละขวดด้วยน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ 40 มิลลิลิตร เขย่าให้ตัวยาละลายหมด หากพบเศษผงปนเปื้อน ห้ามใช้ยาเตรียมขวดนั้น
 • นำยานี้ที่เตรียมเป็นสารละลายแล้วใส่ลงในสารละลาย 5% Dextrose เพื่อเจือจางตัวยา จากนั้นจึงหยดเข้าหลอดเลือดดำของผู้ป่วย
 • ห้ามใช้ 0.9% Sodium chloride เป็นตัวเจือจางยาเตรียมนี้ เพราะยา Oritavancin จะทำปฏิกิริยากับ Sodium chloride และตกตะกอนออกมา

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโอริทาแวนซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

โอริทาแวนซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโอริทาแวนซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โอริทาแวนซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโอริทาแวนซิน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับ ยา Heparin หากจำเป็นต้องใช้ยาHeparin ควรต้องเว้นระยะเวลาการใช้ยาทั้ง2ชนิดห่างกัน 5 วันเป็นอย่างต่ำ
 • ห้ามใช้ยาที่บรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือมีสิ่งปนเปื้อนลงในตัวยา
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา
 • ตัวยานี้ที่เจือจางเป็นสารละลาย ควรใช้ให้หมดภายใน 6 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง หากนำไปแช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นานไม่เกิน 12 ชั่วโมง
 • ห้ามหยุดใช้ยานี้โดยไม่มีคำสั่งแพทย์ ผู้ป่วยต้องได้รับยานี้จนครบเทอมการรักษาเพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย
 • ระหว่างที่ได้รับยานี้ ต้องระวังไม่ให้เกิดบาดแผล ด้วยจะทำให้เลือดออกง่ายและหยุดได้ช้า
 • ระหว่างการใช้ยานี้เป็นระยะเวลานาน อาจเปิดโอกาสให้เชื้อโรคบางชนิดเข้ามาเล่นงาน/ก่อโรคให้กับร่างกายได้
 • หากพบอาการแพ้ยา เช่น อึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก เกิดผื่นคันตามร่างกาย ท้องเสียบ่อยครั้ง ต้องหยุดใช้ยานี้ทันที แล้วรีบแจ้งให้ แพทย์ พยาบาลดำเนินการรักษา
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาโอริทาแวนซินด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

โอริทาแวนซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโอริทาแวนซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโอริทาแวนซินอย่างไร?

ควรเก็บยาโอริทาแวนซินในช่วงอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โอริทาแวนซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโอริทาแวนซิน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
ORBACTIV (ออแบคทีพ)The Medicine Company

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Oritavancin [2018,March17]
 2. https://www.drugs.com/npc/kaolin-hydrated-aluminum-silicate.html [2018,March17]
 3. https://www.drugs.com/cdi/oritavancin.html [2018,March17]
 4. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/206334s000lbl.pdf [2018,March17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sanook25222
Frame Bottom