Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นอนไม่หลับ 

บทนำ

ยาโลปราโซแลม(Loprazolam หรืออีกชื่อคือ Triazulenone)เป็นหนึ่งในกลุ่มยาBenzodiazepine ทางคลินิกนำมาใช้รักษา อาการวิตกกังวล อาการชัก ใช้เป็นยาสงบประสาท/ยาคลายเครียด และยานอนหลับ รวมถึงมีฤทธิ์เป็นยาคลายกล้ามเนื้อ โดยทั่วไป ยานี้มีขนาดรับประทานอยู่ที่ 1 หรือ 2 มิลลิกรัมก่อนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ยาโลปราโซแลมมีการออกฤทธิ์คล้ายกับยากลุ่มBenzodiazepine ทั่วไป โดยมี กลไกต่อตัวรับ(Receptor)ที่ชื่อ GABA receptor ในระบบประสาทส่วนกลาง และมีการออกฤทธิ์ในระยะเวลาสั้นๆ ทั้งนี้หลังจากตัวยาถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ยาชนิดนี้จะมีระยะเวลาอยู่ในร่างกาย/ในกระแสโลหิตได้นานประมาณ 6–12 ชั่วโมง แต่กรณีผู้สูงอายุ ร่างกายจะกำจัดตัวยานี้ได้ช้ากว่าคนทั่วไป ทำให้ยาโลปราโซแลมสามารถอยู่ในร่างกายผู้สูงอายุได้นานประมาณ 19.8 ชั่วโมง และเป็นเหตุผลทำให้แพทย์จะรักษาอาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุด้วยการเริ่มให้ยานี้ขนาดต่ำที่สุดก่อน

ด้วยยาโลปราโซแลมเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อสมอง/ระบบประสาทส่วนกลาง หากใช้ไม่ถูกต้อง ก็สามารถก่อให้เกิดการเสพติด หรือทำให้เกิดภาวะถอนยาขึ้นได้ ทางคลินิกจึงมีข้อแนะนำให้ใช้ยานี้เพียงระยะสั้นๆโดยต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

สำหรับข้อจำกัดการใช้ยาโลปราโซแลมที่ควรทราบมีดังนี้ เช่น

อนึ่ง ด้วยยาโลปราโซแลมออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง การใช้ยาโลปราโซแลมได้อย่างปลอดภัย จึงควรต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด และยานี้มักถูกสั่งจ่ายโดยแพทย์ตาสถานพยาบาล ซึ่งในต่างประเทศเราจะพบเห็นการจัดจำหน่ายยานี้ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Dormonoct” และ “Havlane”

โลปราโซแลมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โลปราโซแลม

ยาโลปราโซแลมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ โดยทางคลินิก จะใช้ยานี้มาบำบัดอาการนอนไม่หลับ โดยมีระยะเวลาการใช้ยาเพียงสั้นๆ

โลปราโซแลมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโลปราโซแลม มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อสมอง โดยตัวยาจะยับยั้งการส่งกระแสประสาทที่ใช้ควบคุมการทำงานของ กล้ามเนื้อ และของความรู้สึกตัว ส่งผลให้ผู้ที่ใช้ยานี้มีอาการสงบประสาท ลดความวิตกกังวล รวมถึงเกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อ ด้วยกลไกเหล่านี้ จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

โลปราโซแลมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโลปราโซแลมมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

โลปราโซแลมมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโลปราโซแลม มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 1 มิลลิกรัม ครั้งเดียวก่อนนอน ทั้งนี้แพทย์อาจเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 1.5 หรือ 2 มิลลิกรัมตามความจำเป็น
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยการใช้ยานี้ในเด็ก โยทั่วไปจึงห้ามใช้ยานี้ในเด็ก

อนึ่ง:

 • ไม่ควรใช้ยานี้นานติดต่อกันเกิน 4 สัปดาห์
 • ผู้สูงอายุควรเริ่มรับประทานยานี้ที่ 0.5 มิลลิกรัม และขนาดรับประทานยาสูงสุดของผู้สูงอายุไม่ควรเกิน 1 มิลลิกรัมต่อวัน

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโลปราโซแลม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโลปราโซแลม สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าให้รับประทานในขนาดปกติ

โลปราโซแลมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโลปราโซแลมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โลปราโซแลมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโลปราโซแลม เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง และใช้ยานี้ตามที่แพทย์แนะนำ
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก สีเม็ดยาเปลี่ยน
 • ห้ามใช้ยานี้ต่อเนื่องนานเกิน 4 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดยา
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก
 • กรณีที่ใช้ยานี้แล้วไม่ได้ผล ให้รีบกลับมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาลอีกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโลปราโซแลมด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

โลปราโซแลมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโลปราโซแลมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโลปราโซแลมอย่างไร?

ควรเก็บยาโลปราโซแลม ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

โลปราโซแลมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโลปราโซแลม มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Dormonoct (ดอร์โมนอก)sanofi Aventis
Havlane (แฮฟเลน)sanofi Aventis

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Sonin, Somnovit

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Loprazolam[2017,July15]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/loprazolam/?type=brief&mtype=generic[2017,July15]
 3. https://www.drugs.com/uk/pdf/leaflet/895906.pdf[2017,July15]
 4. http://home.intekom.com/pharm/hmr/dormnoct.html[2017,July15]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน peachppp
Frame Bottom