Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เจ็บหน้าอก  เหนื่อยง่ายเมื่อออกแรง 

บทนำ

โรคหัวใจ (Heart Disease) เป็นคำที่ทุกคนพูดถึงเมื่อเกิดโรคขึ้นกับหัวใจแต่เนื่องจากโรคของหัวใจมักมีความสัมพันธ์กับโรคของหลอดเลือดเสมอ ดังนั้น ทางการแพทย์จึงเรียกโรคนี้ว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease)

หัวใจ เป็นอวัยวะสำคัญ มีหน้าที่หลักในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย (หัวใจ: กายวิภาคและสรีรวิทยา) ดังนั้นเมื่อเกิดโรคกับหัวใจ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว/ภาวะหัวใจวาย ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงการขาดเลือดของเนื้อเยื่อ/อวัยวะทั่วร่างกาย อันนำไปสู่การเสียชีวิต(ตาย)ได้

โรคหัวใจ เป็นโรคพบได้บ่อยมากของประชากรทั้งโลก และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ติด 1 ใน 4 ลำดับสาเหตุสูงสุดของคนทุกเชื้อชาติและทุกประเทศ พบโรคได้ในคนทุกอายุ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ เช่น ในเด็กแรกเกิดสาเหตุจะเป็นจากความผิดปกติแต่กำเนิด ส่วนในผู้สูงอายุ โรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุด คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ ทั้งนี้ พบโรคหัวใจในผู้ชายได้สูงกว่าในผู้หญิง

โรคที่เกิดกับหัวใจ มีหลากหลายโรค เช่น โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค/ภาวะหัวใจล้มเหลว/หัวใจวาย ทั้ง 3 โรคเป็นโรคหัวใจที่พบได้บ่อยที่สุด นอกจากนั้น เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม โรค/ภาวะหัวใจเสียจังหวะ (จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ) โรคหัวใจติดเชื้อ เช่น โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ โรคลิ้นหัวใจ และที่พบได้บ้าง คือโรคความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดแต่กำเนิด ส่วนโรคเนื้องอกและโรคมะเร็งของหัวใจ เป็นโรคที่พบได้น้อยมากที่สุด มักเป็นเพียงรายงานประปรายบ้างเท่านั้น

โรคหัวใจมีสาเหตุจากอะไร?

โรคหัวใจ

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจมีได้หลากหลายสาเหตุ ที่เป็นสาเหตุสำคัญ ได้แก่

โรคหัวใจมีปัจจัยเสี่ยงจากอะไร?

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกัน ควบคุม ได้ และปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันควบคุมไม่ได้

ก. ปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกัน ควบคุมได้ คือ

ข. ปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันควบคุมไม่ได้ คือ

  • อายุ ยิ่งสูงอายุ โอกาสเกิดยิ่งสูงขึ้น จากมีการเสื่อมตามธรรมชาติของเซลล์ทุกชนิดของร่างกาย รวมทั้งของหัวใจ
  • เพศชาย มีโอกาสเกิดสูงกว่าเพศหญิง โดยในเพศชายอัตราเสี่ยงสูงขึ้นในช่วงอายุ 40-45 ปี ส่วนในเพศหญิงอัตราเสี่ยงสูงขึ้นเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้ว
  • พันธุกรรม พบโรคหัวใจได้สูงขึ้นในคนที่มีคนในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง พ่อแม่เดียวกัน) เป็นโรคหัวใจ

โรคหัวใจมีอาการอย่างไร?

อาการของโรคหัวใจแตกต่างกันบ้างตามชนิดของโรคหัวใจ แต่โดยทั่วไปอาการที่คล้ายกัน ที่มักเกิดกับโรคหัวใจทุกชนิด คือ

แพทย์วินิจฉัยโรคหัวใจได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคหัวใจได้จาก อายุ เพศ น้ำหนัก ชีพจร ความดันโลหิต ประวัติอาการต่างๆ ประวัติการเจ็บป่วยทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ประวัติการใช้ยาต่างๆ การตรวจร่างกาย การตรวจฟังการเต้นของหัวใจ การตรวจเลือดดูค่าไขมัน น้ำตาล และสารต่างๆที่เกี่ยวกับโรคทางหัวใจ เช่น เอนไซม์ในกลุ่ม Cardiac troponins การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจเอกซเรย์ปอดดูภาพของหัวใจและปอด

นอกจากนั้น อาจมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับอาการผู้ป่วย สิ่งผิดปกติที่แพทย์ตรวจพบ และดุลพินิจของแพทย์ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย (Stress test) การตรวจอัตรซาวด์หัวใจ การสวนหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยเอมอาร์ไอ การตรวจหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Cardiac scintigraphy) และบางครั้งอาจมีการตัดชิ้นเนื้อจากหัวใจเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา

รักษาโรคหัวใจอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคหัวใจขึ้นกับแต่ละชนิดของโรค ในภาพรวมคือ

โรคหัวใจรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงไหม?

โดยทั่วไปโรคหัวใจเป็นโรครุนแรง แต่เมื่อได้รับการรักษาตั้งแต่ในเบื้องต้นของโรค มักสามารถรักษา ดูแล และควบคุมโรคได้ดี ซึ่งการรักษาโรคหัวใจต้องได้รับความร่วมมืออย่างดีระหว่างแพทย์ พยาบาล กับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยจำเป็นต้องมีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดหลายประการในการใช้ชีวิตประจำวัน อาหาร เครื่องดื่ม การกินยา และการต้องพบแพทย์ที่ต้องต่อเนื่อง เป็นต้น

ผลข้างเคียงจากโรคหัวใจที่สำคัญ คือ การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว/หัวใจวาย การเกิดอาการหัวใจล้ม (Heart attack) ซึ่งมักเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน/กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เพราะโรคหัวใจจะเป็นสาเหตุให้สมองขาดเลือดหล่อเลี้ยง

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

เมื่อมีอาการต่างๆดังได้กล่าวแล้วในหัวข้ออาการ ควรรีบพบแพทย์เสมอ เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุ และเมื่อทราบแล้วว่าตนเองเป็นโรคหัวใจ การดูแลตนเองที่สำคัญ คือ

มีการตรวจคัดกรองโรคหัวใจไหม?

การตรวจคัดกรองโรคหัวใจคือ การตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งเริ่มได้ตั้งแต่อายุ 15-18 ปี โดยการพบแพทย์ ตรวจชีพจร วัดความดันโลหิต การตรวจร่างกาย การตรวจปัสสาวะ การตรวจเลือดดู ค่าน้ำตาไขมัน การทำงานของไต ส่วนการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แพทย์มักแนะนำให้ตรวจเมื่ออายุตั้งแต่ 35-40 ปีขึ้นไป

ส่วนผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจดังกล่าวแล้วในหัวข้อ ปัจจัยเสี่ยง การตรวจคัดกรองโรคหัวใจควรอยู่ในการแนะนำของแพทย์

ป้องกันโรคหัวใจได้อย่างไร?

การป้องกันโรคหัวใจ คือ การป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ ดังกล่าวแล้วในหัวข้อ ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งที่สำคัญ ได้แก่

บรรณานุกรม

  1. http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/article/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88/ [2018,May19]
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular_disease [2018,May19]
  3. http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/other/your_guide/living_hd_fs.pdf [2018,May19]
Updated 2018,May19


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน santirat_ themai armaszxc
Frame Bottom