Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  ระบบประสาทวิทยา  ระบบโรคติดเชื้อ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หมดสติ  สับสน 

บทนำ

ผู้ป่วยเอชไอวี นอกจากมีปัญหาการติดเชื้อฉวยโอกาสสูงกว่าคนทั่วไปแล้ว ยังมีโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง/อัมพาต (Stroke) ได้สูงกว่าคนทั่วไป ซึ่งเป็นเพราะอะไร และการรักษาแตกต่างกันหรือไม่ เป็นเรื่องที่ควรทราบจากบทความนี้ครับ

อนึ่ง อ่านเพิ่มเติมเรื่องของหลอดเลือดสมองของคนทั่วไปได้ในเว็บ haamor.com ในบท ความเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง, โรคอัมพาต, และเรื่อง โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดและชนิดเลือดออก

ผู้ป่วยเอชไอวีมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองต่างกับคนทั่วไปหรือไม่? อย่างไร?

โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวี

จากหลายการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเอชไอวี มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนทั่วไป โดยพบ 1-5% ของผู้ป่วยเอชไอวี แต่จากการตรวจศพผู้ป่วยเอชไอวี พบโรคนี้สูงถึง 4 -34%, ต่างกันในแต่ละรายงาน)

อนึ่ง รายงานจากสหรัฐอเมริกา พบโรคหลอดเลือดสมองในคนทั่วไปได้ประมาณ 1.5 -4.4% ของประชากร ทั้งนี้ขึ้นกับ อายุ เพศ และการมีโรคประจำตัว

โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวี มีความแตกต่างจาก โรคหลอดเลือดสมองในคนทั่วไป เพราะ

ผู้ป่วยเอชไอวีกลุ่มใดที่มีปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมอง?

ผู้ป่วยเอชไอวีที่มีปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ควบคุมโรคเอชไอวีได้ไม่ดี, ผู้ป่วยที่มีผลข้างเคียงจากยาที่ใช้รักษาเอชไอวี, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลให้มีพยาธิสภาพของหลอดเลือด (เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน), ผู้ป่วยสูบบุหรี่, และ/หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลไกการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวีแตกต่างจากคนทั่วไปหรือไม่?

โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ชนิดสมองขาดเลือด และชนิดเลือดออกในสมอง (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com ในบทความเรื่อง โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดและชนิดเลือดออก)

1.กลไกการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด จะแตกต่างกัน โดยคนทั่วไปมักเกิดจากโรคหลอดเลือดแดงแข็งเป็นส่วนใหญ่ แต่ในผู้ป่วยเอชไอวีมีกลไกการเกิดหลัก ดังนี้

2. กลไกการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง ก็แตกต่างเช่นกัน โดยคนทั่วไปมักเกิดจาก ภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดี หรือจากการทานยาละลายลิ่มเลือด แต่ในผู้ป่วยเอชไอวี มักเกิดจาก

ชนิดของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวีต่างกับในคนทั่วไปหรือไม่?

โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวี เกือบ 90% เป็นชนิดสมองขาดเลือด เพียง 10 % เป็นชนิดเลือดออกในสมอง ซึ่งต่างกับคนทั่วไปที่พบสมองขาดเลือดประมาณ 70% และเลือดออกในสมองประมาณ 30%

อาการผิดปกติทางระบบประสาทต่างกันหรือไม่?

อาการผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดขึ้น ก็แตกต่างกัน คือ ในผู้ป่วยเอชไอวี มักมีอา การ สับสน อาจมีไข้ หมดสติ โดยอาการมักค่อยๆเป็น และพบในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า ร่วมกับผู้ป่วยมีประวัติติดเชื้อเอชไอวี ส่วนในคนทั่วไป อาการของโรคหลอดเลือดสมอง จะเป็นทันที คือ แขน ขา อ่อนแรง วิงเวียน ใบหน้าเบี้ยว พูดไม่ชัด อาจร่วมกับปวดศีรษะรุนแรง มักเกิดในผู้สูงอายุ และไม่มีประวัติติดเชื้อเอชไอวี

ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันทีที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทดัง กล่าวในหัวข้อ อาการ

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวีมีแนวทางอย่างไร?

แนวทางการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวี ที่สำคัญ คือ การพิจารณาข้อ มูลจากประวัติการติดเชื้อเอชไอวี ประวัติอาการต่างๆ ประวัติการกินยาต่างๆ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางรังสีวิทยา เช่น เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมอง หรือ เอมอาร์ไอสมอง และจะต้องพิจารณาว่าไม่มีสาเหตุอื่น เช่น การติดเชื้อในสมอง (สมองอักเสบ) ที่จะก่อให้เกิดอาการคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมอง

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวีต่างกับในคนทั่วไปอย่างไร?

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองคล้ายกันทั้งในผู้ป่วยเอชไอวีและในคนทั่วไป คือ การรัก ษาสาเหตุของการเกิดโรคฯ และให้ยาป้องกันการเกิดโรคฯกลับเป็นซ้ำ (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง, เรื่อง อัมพาต, และเรื่อง โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดและชนิดเลือดออก)

นอกจากนั้น ในผู้ป่วยเอชวี คือ การปรับยาต้านไวรัสให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองในเอชไอวีก่อผลข้างเคียง/ภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้าง?

ผลข้างเคียง/ภาวะแทรกซ้อนที่พบในโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวี เหมือนกับที่พบในโรคหลอดเลือดสมองในคนทั่วไป ได้แก่ แผลกดทับ ชัก ปอดติดเชื้อ/ปอดอักเสบ การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ และภาวะซึมเศร้า

การพยากรณ์โรคในโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวีต่างจากในคนทั่วไปหรือไม่?

การพยากรณ์โรค/ผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวีแตกต่างจากในคนทั่วไป คือ ผลการรักษาเลวกว่ามาก เนื่องจาก มักไม่สามารถแก้ไขรักษาสาเหตุได้

ผู้ป่วยควรดูแลตนเองอย่างไร?

ผู้ป่วยเอชไอวีที่มีโรคหลอดเลือดสมองร่วมด้วย ควรดูแลตนเองโดย

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไร?

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ทำได้ คือสมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mumiii Phxsrp
Frame Bottom