Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อาการของโรคอัลไซเมอร์ ได้ถูกแบ่งเป็น 4 ระยะ

ระยะก่อนสมองเสื่อม (Pre-dementia) - อาการแรกเริ่มมักเข้าใจผิด โรคนี้เกิดขึ้นเองจากความชรา หรือความเครียด การทดสอบทางจิตประสาทวิทยาต้องใช้เวลา 8 ปี กว่าผู้ป่วยจะมีเกณฑ์วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยจะมีการสูญเสียความจำ จำข้อมูลที่เรียนรู้ไม่นานมานี้ไม่ได้ อีกทั้งไม่สามารถรับข้อมูลใหม่ๆ ได้

สมองเสื่อมระยะแรก (Early) - ผู้ป่วยจะมีความบกพร่องทางความจำและการเรียนรู้จนสามารถวินิจฉัยได้ ผู้ป่วยมีอาการบกพร่องทางภาษา การบริหาร การสูญเสียการระลึกได้ การทำอะไรที่ซับซ้อนไม่ได้ เห็นชัดกว่าการสูญเสียความทรงจำ แต่ก็ไมได้มีผลต่อความจำทั้งหมดเท่าๆ กัน ผู้ป่วยเริ่มมีปัญหาทางภาษาคือใช้คำสั้นๆ และไม่คล่องเหมือนเดิม พูดและเขียนได้น้อยลง เริ่มมีปัญหาการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยสามารถทำงานได้หลายอย่าง แต่ก็ต้องอาศัยผู้ดูแลในงานที่ต้องใช้การคิดอย่างมาก

สมองเสื่อมระยะปานกลาง (Moderate) - ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง การพูดลำบากขึ้น ทักษะการอ่านและการเขียนเสียไปเรื่อยๆ ความจำเริ่มแย่ลง ไม่สามารถจำญาติของตนเองได้ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง หงุดหงิด โมโหง่าย กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ซึ่งสร้างความเครียดกับผู้ดูแลหรือญาติ จนต้องส่งไปสถานรับดูแลผู้ป่วยระยะยาว เพื่อลดความเครียด

สมองเสื่อมระยะสุดท้าย (Advanced) - ผู้ป่วยต้องอาศัยคนดูแลตลอดเวลา พูดได้แต่คำง่ายๆ จนพูดไม่ได้เลย แต่สามารถเข้าใจคำพูด และตอบสนองได้ ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมได้เลยถ้าขาดผู้ดูแล กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวลดลงจนผู้ป่วยต้องนอนนิ่งเฉยๆ ไม่สามารถทานข้าวได้ด้วยตนเอง และเสียชีวิตจากปัจจัยภายนอกเช่น แผลกดทับ หรือ ปอดบวม ซึ่งไม่ใช่โรคจริงๆของมัน

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ - มีการตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายสาเหตุการเกิดโรคอัลไซเมอร์ไว้ถึง 3 ข้อ

  1. สมมุติฐานโคลิเนอจิก (Cholinergic) เป็นสมมติฐานที่เก่าที่สุด โดยเชื่อว่า โรคนี้เกิดจากการลดการสังเคราะห์สารสื่อในระบบ ประสาทที่ชื่อ อะเซทิลโคลีน (Acetylcholine hypothesis) ปัจจุบันไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากเมื่อให้ยารักษาการขาดอะเซทิลโคลีนโดยตรง กลับไม่มีประสิทธิภาพมากนัก
  2. สมมุติฐานอะมีลอยด์ (Amyloid) ตั้งเมื่อปี 2534 โดยเชื่อว่าการสะสม อะมีลอยด์ เบต้า เป็น สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ ที่น่าสนใจคือ จีน/ยีน (Gene) ของสารตั้งต้น อะมีลอยด์ เบต้า (Aamyloid Precursor Protein: APP) อยู่บน จีน/ยีนโครโมโซมคู่ที่ 21 เหมือนคนกลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) ซึ่งแสดงอาการของโรคอัลไซเมอร์เมื่ออายุประมาณ 40 ปี
  3. สมมุติฐานโปรตีนเทา (Tau protein) โดยเชื่อว่า ความผิดปกติของโปรตีนเทาเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดความผิดปกติ ซึ่งโปรตีนเทาที่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟต (Phosphate) มากเกินไป จะจับคู่กับโปรตีนเทาปกติ เกิดเป็นความพัวพัวในใยประสาท (Neurofibrillary tangles) ที่สะสมในเซลล์ประสาท แล้วทำลายระบบการขนส่งสารสื่อประสาทในเซลล์ประสาท ยังผลให้เซลล์ประสาทผิดปกติ และเซลล์ตายในที่สุด

แหล่งข้อมูล

  1. Alzheimer's disease - http://www.naewna.com/local/40662 [2013, February 22].
  2. Alzheimer's disease-http://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer's_disease [2013, February 22].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน Punnatath117 BANGVIOZ KiYoSHi tr05370 Chollasit
Frame Bottom