Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบทางเดินอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องอืด  อาหารไม่ย่อย  คลื่นไส้อาเจียน 

บทนำ

อนุพันธุ์ยา/กลุ่มยา/ยาโปรไคเนติก เบนซาไมด์ (Prokinetic benzamide derivative หรือ Prokinetic benzamide) เป็นกลุ่มยาที่มีฤทธิ์เพิ่มการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ ถูกนำมาใช้บำบัดอาการป่วยได้หลายวัตถุประสงค์เช่น

จากสรรพคุณที่ได้กล่าวถึงนั้นอาจมาจากกลไกการออกฤทธิ์ของกลุ่มยาโปรไคเนติก เบนซา ไมด์ที่เกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทในร่างกายที่พอจะสรุปได้ดังนี้

จากกลไกการออกฤทธิ์ที่หลากหลายของยาในกลุ่มโปรไคเนติก เบนซาไมด์อย่างที่กล่าว มาข้างต้นล้วนแล้วช่วยทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นจากภาวะคลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ท้องอืด แสบร้อนกลางอกจากกรดในกระเพาะหรือที่เรียกว่า กรดไหลย้อน รวมถึงภาวะกล้ามเนื้อของกระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานน้อยหลังจากได้รับการผ่าตัดหรือทำหัตถการในบริเวณช่องท้องหรือ จะกล่าวว่าช่วยบรรเทาอาการท้องผูกนั่นเอง

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยากลุ่มโปรไคเนติก เบนซาไมด์จะมีทั้งยาชนิดรับประทาน ยาฉีด ยาเหน็บทวาร แต่ผู้บริโภคจะคุ้นเคยและพบเห็นในรูปแบบยารับประทานเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตัวยา นี้สามารถถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยผ่านไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

อย่างไรก็ตายาในกลุ่มโปรไคเนติก เบนซาไมด์นี้ก็สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ต่างๆอาทิ ปวดท้อง ท้องเสีย ผื่นคัน ปวดศีรษะ มีปัญหาในการนอนหลับ/นอนไม่หลับ วิงเวียน เต้านมโตขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของตัวยาและการตอบสนองต่อตัวยาของตัวผู้ป่วยแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน

ทางคลินิกพอจะจำแนกกลุ่มรายการยาในหมวดโปรไคเนติก เบนซาไมด์ได้ดังนี้ Alizapride, Batanopride, Bromopride, Cinitapride, Cisapride, Clebopride, Dazopride, Domperidone, Itopride, Metoclopramide, Mosapride, Prucalopride, Renzapride, Trimethobenzamide, Zacopride

อนึ่งยาบางตัวในกลุ่มยาโปรไคเนติก เบนซาไมด์ก็ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของ ไทยอย่าง Metoclopramide และ Domperidone บางตัวก็จัดอยู่ในประเภทยาควบคุมพิเศษ และส่วนมากจะถูกระบุให้เป็นยาอันตรายที่ต้องใช้ตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถพบเห็นการใช้ยากลุ่มนี้ได้ตาสถานพยาบาลและมีจำหน่ายในร้านขายยาโดยทั่วไป

อนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โปรไคเนติก-เบนซาไมด์

ยาอนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

อนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

จาก “บทนำ” พอจะสรุปกลไกการออกฤทธิ์ให้ฟังดูง่ายๆดังนี้ กลุ่มยาโปรไคเนติก เบนซาไมด์จะออกฤทธิ์ต่อการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้กล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างมีแรงดันเพิ่มขึ้นพร้อมกับกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของกระเพาะ อาหารและลำไส้มีการเคลื่อนและบีบตัว ทำให้อาหารที่ตกค้างไม่ว่าจะเป็นในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กสามารถเคลื่อนตัวและผ่านกระบวนการย่อยอาหารได้ตามปกติจนไปสิ้นสุดที่ลำไส้ใหญ่ จึงส่งผลให้มีการขับถ่ายอย่างเป็นปกติตามมาซึ่งเป็นที่มาของสรรพคุณ

อนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

อนึ่งความแรงของยา/ขนาดยาจะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นกับโครงสร้างในระดับโมเลกุลของตัวยาแต่ละชนิด

อนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยตัวยาของกลุ่มโปรไคเนติก เบนซาไมด์มีหลากหลายรายการ ขนาดรับประทานจึงต้องขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายยาได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ป่วย

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโปรไคเนติก เบนซาไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและ เภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโปรไคเนติก เบนซาไมด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้ เคียงกับการรับประทานยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาโปรไคเนติก เบนซาไมด์ตรงเวลา

อนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาในกลุ่มอนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้าง เคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้อนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมอนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

อนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาอนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์อย่างไร

ควรเก็บยาโปรไคเนติก เบนซาไมด์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส (Celsius) หรือตาม คำแนะนำในเอกสารกำกับยา ไม่เก็บยาในห้องน้ำ รถยนต์ หรือในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อนุพันธุ์โปรไคเนติก เบนซาไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโปรไคเนติก เบนซาไมด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Ganaton (กานาทอน)Abbott
Cipasid (ซิพาซิด)Siam Bheasach
Cisapac (ซิซาแพค)Inpac Pharma
Cisapid (ซิซาพิด)Inpac Pharma
Cisaride (ซิซาไรด์)Pharmasant Lab
Palcid (แพลซิด)Pharmadica
Pri-De-Sid (ไพร-เด-ซิด) Polipharm
Emex (อีเม็ก)Thai Nakorn Patana
Meridone (เมอริโดน)GPO
Mirax-M (ไมแร็ก-เอ็ม)Berlin Pharm
Mocydone M (โมไซโดน เอ็ม)Pharmasant Lab
Modomed (โมโดเมด)Medifive
Molax (โมแล็ก)Siam Bheasach
Molax-M (โมแล็ก-เอ็ม)Siam Bheasach
Moticon (โมทิคอน)Condrugs
Motidom (โมทิดอม)T.O. Chemicals
Motidom-M (โมทิดอม-เอ็ม)T.O. Chemicals
Motilar (โมทิลาร์)Inpac Pharma
Motilin (โมทิลิน)Inpac Pharma
Emetal (อีเมทัล)Asian Pharm
Hawkperan (ฮ็อกเพอแรน)L.B.S.
H-Peran (เฮท-เพอแรน)L.B.S.
K.B. Meta (เค.บี. เมต้า) K.B. Pharma
Manosil (แมโนซิล)March Pharma
Maril (แมริล)Atlantic Lab
Metoclopramide GPO (เมโทโคลพราไมด์ จีพีโอ)GPO
Metoclor (เมโทคลอ)Pharmaland
Met-Sil (เม็ท-ซิล)T P Drug
Nausil (นอซิล) Siam Bheasach
Plamide (พลาไมด์)Utopian

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Prokinetic_agent [2016,May21]
  2. file:///C:/Users/apai/Downloads/35-143-1-PB.pdf [2016,May21]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcholine [2016,May21]
  4. http://www.digestivedistress.com/motility-rx [2016,May21]
  5. http://www.healthline.com/health/gerd/prokinetics#2 [2016,May21]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oath9999
Frame Bottom