Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เหนื่อยง่าย 

บทนำ

ยาโปรเคนเอไมด์ (Procainamide) เป็นยาที่นำมารักษาและบำบัดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาของอเมริกาใน ปี ค.ศ 1950 (พ.ศ. 2493) ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Pronestyl” และได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) โดยบริษัทยา Bristol-Myers Squibb

จากการศึกษาการกระจายตัวของยาในร่างกายพบว่า การดูดซึมของตัวยาจากระบบทางเดินอา หารมีประมาณ 85% โดยเมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีน 15 - 20% ตับจะเป็นอวัยวะหลักที่มีหน้าที่เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้ ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลา 2.5 - 5 ชั่วโมงในการกำจัดยา 50% ออกจากร่างกายโดยขับผ่านออกไปกับปัสสาวะ

รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยานี้จะมีทั้งชนิดยารับประทานและยาฉีดเข้าหลอดเลือด การใช้ยารับประทานจะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ส่วนยาฉีดจะต้องให้ยากับคนไข้โดยใช้หัตถการทางการแพทย์ที่ถูกต้องในสถานพยาบาลที่เหมาะสมและตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

โปรเคนเอไมด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โปรเคนเอไมด์

ยาโปรเคนเอไมด์มีสรรพคุณดังนี้

โปรเคนเอไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโปรเคนเอไมด์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์รบกวนโดยปิดกั้นการส่งผ่านเกลือโซเดียม แต่จะเพิ่มระยะเวลาการเกิดความต่างศักย์ของคลื่นไฟฟ้าในบริเวณเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นหัวใจให้เต้นอย่างเหมาะสมและดีขึ้น

โปรเคนเอไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโปรเคนเอไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

 • ยาฉีด ขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
 • ยาฉีด ขนาดความแรง 500 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัม/แคปซูล
 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 1 กรัม/เม็ด

โปรเคนเอไมด์มีขนาดรับประทานหรือการบริหารยาอย่างไร?

ยาโปรเคนเอไมด์มีขนาดรับประทานหรือการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้เช่น

ก. สำหรับรักษาภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ (Ventricular arrhythmias):

 • ยารับประทาน:
  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานทุกๆ 3 - 6 ชั่วโมง
  • เด็ก: รับประทาน 15 - 50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน 4 ครั้ง/วัน (ทุก 6 ชั่วโมง)
 • ยาฉีด:

ข. สำหรับการรักษาในระยะสั้นของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะระดับรุนแรง
(Short - term management of severe or symptomatic arrhythmias ):

 • ยารับประทาน:
  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานทุกๆ 3 - 6 ชั่ว โมง
  • เด็ก: รับประทาน 15 - 50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน 4 ครั้ง/วัน (ทุก 6 ชั่วโมง)
 • ยาฉีด:

*****หมายเหตุ:

 • สำหรับการใช้ยาในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต แพทย์จะปรับลดหรือเพิ่มขนาดการใช้ยาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลไป และในผู้ป่วยโรคตับแพทย์อาจลดขนาดการใช้ยาลงเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
 • ควรรับประทานยานี้ในช่วงท้องว่างหรือก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงหรือหลังรับประทานอาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง
 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโปรเคนเอไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

โปรเคนเอไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) จากยาโปรเคนเอไมด์ที่อาจพบได้เช่น อาจมีความดันโลหิตต่ำมาก, การหยดยาเข้าหลอดดำเลือดเร็วเกินไปจะทำให้หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ, อาจมีไข้, เกิดภาวะกดการทำงานของหัวใจ/หัวใจเต้นช้าลง, หัวใจล้มเหลว, ตับโต, มีระคายเคืองที่ผิวหนัง (เช่น คัน แสบ ผื่น), รู้สึกปั่นป่วนในทางเดินอาหาร, และมีผลกระทบต่อสมอง (เช่น สับสน ประสาทหลอน)

มีข้อควรระวังการใช้โปรเคนเอไมด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโปรเคนเอไมด์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโปรเคนเอไมด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โปรเคนเอไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโปรเคนเอไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาโปรเคนเอไมด์อย่างไร?

สามารถเก็บยาโปรเคนเอไมด์ทั้งชนิดรับประทานและยาฉีดภายใต้อุณหภูมิห้องแต่ไม่ควรเกิน 40 องศาเซลเซียส

กรณียาฉีดที่เปิดเจือจางใช้แล้วสามารถเก็บยาที่อุณหภูมิห้องได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส (Celsius) จะเก็บต่อได้อีก 7 วันโดยห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น

เก็บยาทุกประเภทในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โปรเคนเอไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโปรเคนเอไมด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Procan (โปรแคน)Parke-Davis
Procapan (โปรคาแพน)Panray Pharmaceutical
Procanbid (โปรแคนบิด)Monarch
Pronestyl (โปรเนสติล)E. R. Squibb & Sons Limited

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Procainamide [2015,Jan3]
2 http://www.mims.com/usa/drug/info/procainamide/?type=full&mtype=generic [2015,Jan3]
3 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682398.html#discontinued [2015,Jan3]
4 http://www.medicinenet.com/procainamide/article.htm [2015,Jan3]
5 http://www.drugs.com/monograph/procainamide-hydrochloride.html [2015,Jan3]
6 http://www.drugs.com/imprints/p-d-202-2743.html [2015,Jan3]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Sunny_PR Tapanut Pick69
Frame Bottom