Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาโบรไมด์ (Bromide) หรือยาที่เป็นสารประกอบประเภทโบรไมด์ หรือประเภทเกลือโบรไมด์ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด นักวิทยาศาสตร์ได้นำสารประกอบโบรไมด์เหล่านี้มาใช้รักษาอาการป่วยทางจิตเวช ใช้เป็นยาสลบในห้องผ่าตัด เป็นยาช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รักษาอาการโรคลมชัก ฯลฯ

อาจแจกแจงรายการยาในกลุ่มโบรไมด์พอสังเขปได้ดังนี้

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยากลุ่มโบร์ไมด์บางตัวลงในบัญชียาหลักแห่งชาติเช่น Pancuronium, Rocuronium, Vecuronium โดยใช้เป็นยาเดี่ยว มีบางรายการที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Ipratropium bromide ที่ผสมร่วมกับ Fenoterol hydro bromide

จากความหลากหลายของยาในกลุ่มนี้ การเลือกใช้ยานี้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย จำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองจากแพทย์ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง

โบรไมด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โบรไมด์

ยากลุ่มโบรไมด์มีสรรพคุณดังนี้เช่น

โบรไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่มโบรไมด์จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติโครงสร้างทางเคมีของยาแต่ละตัว โดยจะออกฤทธิ์กับตัวรับ (Receptors) ที่อยู่ตามอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่น หลอดลม กล้ามเนื้อ กระเพาะอาหาร ฯลฯ และส่งผลให้อวัยวะเหล่านั้นทำงานตามฤทธิ์ของยาที่ได้รับจนเกิดเป็นกลไกของการรักษาในที่สุด

โบรไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากลุ่มโบรไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

โบรไมด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

การใช้ยากลุ่มโบร์ไมด์และขนาดรับประทาน/ขนาดการใช้ยาต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดรับประทาน/การใช้ยาเอง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากลุ่มโบร์ไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยา/ใช้ยากลุ่มโบร์ไมด์สามารถรับประทานยา/ใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยา/ใช้ยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

โบรไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการไม่พึงประสงค์/อาการข้างเคียง) ของยากลุ่มโบรไมด์จะขึ้นกับชนิดโครงสร้างทางเคมีของยาแต่ละตัวยาเช่น

มีข้อควรระวังการใช้โบรไมด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากลุ่มโบรไมด์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มโบรไมด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โบรไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโบรไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

  • การใช้ยา Vecuronium bromide ร่วมกับยา Halothane (ยาดมสลบ), Ether (ยาดมสลบ), Isofurane (ยาดมสลบ), Fentanyl อาจเพิ่มฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อลาย (Increase neuromuscular blockade) หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดการใช้ยาเหล่านี้ให้เหมาะสมกับคนไข้เป็นรายบุคคลไป
  • การใช้ยา Ipratropium bromide ร่วมกับยา Antincholinericgic (Antimuscarinic drugs) อาจเพิ่มความเป็นพิษของยากลุ่มโบรไมด์ หากจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดการใช้ยากลุ่มโบร์ไมด์ให้เหมาะสมเป็นกรณีๆไป

ควรเก็บรักษาโบรไมด์อย่างไร?

ควรเก็บยากลุ่มโบร์ไมด์ช่วงอุณหภูมิที่ระบุในเอกสารกำกับยา เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์หรือในช่องแช่แข็งของตู้เย็น

โบรไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากลุ่มโบร์ไมด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Aerobidol (แอโรไบดอล) Aerocare
Berodual/Berodual Forte (เบอโรดูออล/เบอโรดูออล ฟอร์ท) Boehringer Ingelheim
Chlordibrax (คลอร์ดิแบรกซ์) Utopian
Combivent UDV (คอมบิเวนท์ ยูดีวี) Boehringer Ingelheim
Dicetel (ดิเซเทล) Abbott
Dirax (ไดแรกซ์) Medicpharma
Esmeron (เอสเมอรอน) MSD
Glyco-P (ไกลโค-พี) Klab (Glycopyrrolate)
Hyoscin BM (ไฮออสซิน บีเอ็ม) Patar Lab
Inhalex Forte (อินฮาเลกซ์ ฟอร์ท) Silom Medical
Iperol/Iperol Forte (ไอเพอรอล/ไอเพอรอล ฟอร์ท) L. B. S.
Iprateral (อิพราเทอรอล) Pharma Innova
Kenspa (เคนสปา) Kenyaku
Librax (ไลแบรกซ์) A.Menarini
Licon (ลิคอน) Life Concern
Mestinon (เมสทินอน) A.Menarini (Pyridostigmine Br)
Modurax (โมดูแรกซ์) Utopian
Pancuronium Lisapharma (แพนคูโรเนียม ลิซาฟาร์มา) Lisapharma
Pobrax (โพแบรกซ์) Central Poly Trading
Punol (พูนอล) Biolab
Pyrimine 60 (ไพริมีน 60) Sriprasit Pharma (pyridostigmine br)
Radibrax (แรดิแบรกซ์) Pharmasant Lab
Seebri Breezhaler (ซีไบร บรีซซาเลอร์) Novartis
Spiriva/Spiriva Respimat (สพิริวา/สพิริวา เรสพิแมท) Boehringer Ingelheim
Tumax (ทูแมกซ์) Sriprasit Pharma
Utorax (ยูโทแรกซ์) Utopian

บรรณานุกรม

1 http://www.drugs.com/uk/glycopyrronium-bromide-1mg-tablets-leaflet.html [2015,March7]
2 http://www.rxlist.com/spiriva-drug.htm [2015,March7]
3 http://www.rxlist.com/combivent-drug.htm [2015,March7]
4 http://www.empr.com/vecuronium-bromide-for-injection/drug/3542/ [2015,March7]
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Bromide [2015,March7]
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Thonzonium_bromide [2015,March7]
7 http://www.summitmedicalgroup.com/library/medications/pma_aclidinium_bromide_inhalation/ [2015,March7]
8 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=ipratropium+bromide [2015,March7]
9 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/194#item-9080 [2015,March7]
10 http://www.canine-seizures.freeservers.com/potassium_bromide.htm [2015,March7]
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_%28medication%29#Side_effects [2015,March7]
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Glycopyrronium_bromide#Side_effects [2015,March7]
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Tiotropium_bromide#Adverse_effects [2015,March7]
14 http://www.medicinenet.com/vecuronium_bromide-injection/article.htm [2015,March7]
15 http://www.drugsupdate.com/generic/view/211/Glycopyrronium-Bromide [2015,March7]
16 http://www.mims.com/USA/drug/info/vecuronium%20bromide/ [2015,March7]
17 http://www.mims.com/USA/drug/info/ipratropium%20bromide/ [2015,March7]
18 https://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=bromide&page=0 [2015,March7]
19 http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/f1016?lang=en&region=TH [2015,March7]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul Kongkaw Nn89 PRdelivery landa Dominiccoco
Frame Bottom