Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โซเดียมในเลือดสูง 

บทนำ

ยาโทลแวปแทน (Tolvaptan) จัดอยู่ในกลุ่มยา วาโสเพรสซิน รีเซพเตอร์2 แอนตาโกนิสต์ (Vasopressin receptor2 antagonist) ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดภาวะเกลือโซเดียมในเลือดต่ำซึ่งมีความเกี่ยวพันกับภาวะหัวใจล้มเหลว โรคตับแข็ง รวมถึงกลุ่มอาการของการหลั่งฮอร์โมนต้านการขับปัสสาวะผิดปกติ (Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone)

ยาโทลแวปแทนเป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการยาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) และถูกวางจำหน่ายภายใต้ยาชื่อการค้าว่า “Samsca” มีกลไกการออกฤทธิ์หลักคือ ตัวยาโทลแวปแทนจะทำให้เพิ่มการขับเฉพาะน้ำออกจากร่างกายทางไตจนทำให้ระดับความเข้มข้นของเกลือแร่โซเดียม ในร่างกายเพิ่มขึ้นจึงช่วยคงความดันโลหิตไม่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำและก็ไม่ทำให้ไตทำงานหนักจนเกินไป นอกจากนี้ยังช่วยสงวนเกลือแร่อื่นๆในร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติอีกด้วยอย่าง เช่น เกลือแร่โพแทสเซียม

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาโทลแวปแทนจะเป็นยาชนิดรับประทาน เมื่อยาถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารและเข้าสู่กระแสเลือด จะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 99% ตัวยาจะถูก เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีโดยตับ และร่างกายต้องใช้เวลา 12 ชั่วโมงโดยประมาณเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด

ยาโทลแวปแทนมีข้อจำกัดของการใช้บางประการที่ผู้บริโภคควรทราบเช่น

อนึ่งยาโทลแวปแทนสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ที่พบเห็นได้บ่อยอย่าง เช่น ท้องผูก เบื่ออาหาร ปากแห้ง กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้ และอ่อนเพลีย

ยาโทลแวปแทนจัดอยู่ในหมวดของยาอันตราย ผู้ที่จะใช้ยาชนิดนี้จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง/ตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อนทุกครั้ง ห้ามมิให้ผู้ป่วยไปหาซื้อยาโทลแวปแทนมารับประทานเองโดยเด็ดขาด

โทลแวปแทนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โทลแวปแทน

ยาโทลแวปแทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

  • บำบัดรักษาภาวะร่างกายมีเกลือโซเดียมในเลือดต่ำ (Hyponatremia)
  • บำบัดภาวะปริมาตร/ปริมาณของพลาสมาสูงเกินในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว (Volume overload in heart failure)

โทลแวปแทนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโทลแวปแทนมีกลไกการออกฤทธิ์คือ ตัวยาจะต่อต้านการทำงานของฮอร์โมนวาโสเพรสซิน (Vasopressin) ส่งผลให้ร่างกายสามารถขับปริมาณน้ำที่อยู่ในร่างกายออกจากร่างกายผ่านทางไตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุให้ร่างกายเกิดการปรับระดับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ จนเป็นที่มาของสรรพคุณ

โทลแวปแทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโทลแวปแทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 15 มิลลิกรัม/เม็ด

โทลแวปแทนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโทลแวปแทนมีขนาดรับประทานเช่น

ก. สำหรับภาวะเกลือโซเดียมในเลือดต่ำ:

  • ผู้ใหญ่: รับประทานเริ่มต้น 15 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ และแพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานในวันถัดมาเป็น 30 มิลลิกรัมวันละครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 60 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับบำบัดภาวะปริมาตรพลาสมาสูงเกินในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 15 มิลลิกรัมวันละครั้ง กรณีผู้ป่วยมีระดับเกลือโซเดียมในเลือดต่ำกว่า 125 มิลลิอิควิวาเลนท์/ลิตร (125 mEq/L) แพทย์จะเริ่มใช้ยาในขนาด 7.5 มิลลิกรัม/วัน

*อนึ่ง เด็ก: การใช้ยานี้กับเด็กต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างมากด้วยยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมาสนับสนุนขนาดยานี้ในเด็กที่ชัดเจน

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโทลแวปแทน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโทลแวปแทนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาโทลแวปแทนตรงเวลา

โทลแวปแทนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโทลแวปแทนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โทลแวปแทนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโทลแวปแทนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโทลแวปแทนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

โทลแวปแทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโทลแวปแทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาโทลแวปแทนอย่างไร?

ควรเก็บยาโทลแวปแทนในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์หรือในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โทลแวปแทนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโทลแวปแทนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Samsca (แซมสกา) Thai Otsuka

อนึ่งยานี้ที่นำเข้าจากอินเดียมีชื่อการค้าคือ Resodim

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tolvaptan [2016,May28]
  2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/samsca/?type=brief [2016,May28]
  3. http://www.drugs.com/ppa/tolvaptan.html [2016,May28]
  4. http://www.otsuka-us.com/products/Documents/Samsca.PI.pdf [2016,May28]
  5. https://www.samsca.com/mechanism-of-action [2016,May28]
  6. http://www.drugs.com/drug-interactions/tolvaptan-index.html?filter=3&generic_only= [2016,May28]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom