Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับอ่อน  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เบาหวาน 

บทนำ

ยาโทลาซาไมด์(Tolazamide หรือ Ben-zenesulfonamide) เป็นยาในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (Sulfonylurea) ทางคลินิกใช้ยานี้สำหรับรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โดยยาโทลาซาไมด์จะเข้าไปกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งฮอร์โมนอินซูลินที่ทำให้ร่างกายใช้น้ำตาลในเลือดได้เป็นปกติ รูปแบบผลิตภัณฑ์ของยานี้ เป็นยาชนิดรับประทาน โดยรับประทานเพียงวันละ 1 ครั้งหลังอาหารเช้าภายใน 20 นาที หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยานี้จะเริ่มออกฤทธิ์โดยทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลดลง ยานี้ออกฤทธิ์ได้ยาวนานประมาณ 10 – 24 ชั่วโมง และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

การใช้ยาโทลาซาไมด์ อาจไม่ใช่ทางเลือกต้นๆในการรักษาโรคเบาหวาน แพทย์จะหันมาใช้ยานี้ก็ต่อเมื่อการใช้ยารักษาเบาหวานกลุ่มซัลโฟนิลยูเรียตัวอื่น ใช้ไม่ได้ผล หรือมีการตอบสนองต่อการรักษาต่ำ เคยมีการเปรียบเทียบความแรงของยารักษาเบาหวานพบว่า ยาโทลาซาไมด์ออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่ายาโทลบูตาไมด์ (Tolbutamide) ถึง 5 เท่า

อย่างไรก็ตาม มีคำเตือนของการใช้ยาโทลาซาไมด์ประการหนึ่งที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบคือ ยาโทลาซาไมด์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ และยานี้ไม่เหมาะกับสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานร่วมด้วย(โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์) จากมีการศึกษาวิจัยพบว่า ยานี้อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภ์ผิดปกติและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้

อาจสรุปข้อควรระวังและข้อพึงปฏิบัติต่างๆของการใช้ยาโทลาซาไมด์ได้ดังนี้

อนึ่ง หากผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลของยาโทลาซาไมด์ เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ที่รักษาโรคเบาหวาน หรือจากเภสัชกรได้ทั่วไป

โทลาซาไมด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โทลาซาไมด์

ยาโทลาซาไมด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Non-insulindependent typeII) โดยผู้ป่วยจะต้องควบคุมอาหาร ควบคุมน้ำหนักตัว และมีการออกกำลังกายร่วมด้วยเสมอ การควบคุมโรคเบาหวานจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

โทลาซาไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโทลาซาไมด์คือ ตัวยาจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน และช่วยเพิ่มการตอบสนองของร่างกายต่อฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้ร่างกายมีการใช้น้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดได้มากยิ่งขึ้น จนส่งผลให้เกิดฤทธิ์รักษาโรคเบาหวานได้ตามสรรพคุณ

โทลาซาไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโทลาซาไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 100 และ 250 มิลลิกรัม/เม็ด

โทลาซาไมด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโทลาซาไมด์มีขนาดรับประทาน เช่น

  • ผู้ใหญ่: เริ่มรับประทานยา 100 – 250 มิลลิกรัม วันละ1ครั้งหลังอาหารเช้าภายใน 20 นาที ทั้งนี้ขนาดยาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์โดยพิจารณาความรุนแรงของโรคเบาหวานขณะนั้น และขนาดรับประทานสูงสุดห้ามเกิน 1,000 มิลลิกรัม/วัน
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

  • การรับประทานยานี้หลังอาหารเช้า เพื่อให้ยาควบคุมระดับน้ำตาลในระหว่างวันได้
  • ห้ามปรับขนาดรับประทานหรือหยุดการใช้ยานี้โดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์
  • ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองขณะที่อยู่ในที่พักอาศัยตามแพทย์ พยาบาล เภสัชกร แนะนำ กรณีพบว่าการใช้ยานี้ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนดแล้วไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ควรรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัด เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโทลาซาไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโทลาซาไมด์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการบำบัดอาการโรคเบาหวาน ควรรับประทานยาโทลาซาไมด์ตรงขนาดและตรงเวลาตามที่แพทย์สั่ง

โทลาซาไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโทลาซาไมด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โทลาซาไมด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโทลาซาไมด์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโทลาซาไมด์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกร ประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

โทลาซาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

โทลาซาไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโทลาซาไมด์อย่างไร?

ควรเก็บ ยาโทลาซาไมด์ในช่วงอุณหภูมิ 20 – 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

โทลาซาไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโทลาซาไมด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Tolinase (โทลิเนส)Pharmacia Corp

บรรณานุกรม

  1. https://www.drugs.com/pro/tolazamide.html [2016,Dec10]
  2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/tolazamide?mtype=generic [2016,Dec10]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Tolazamide [2016,Dec10]
  4. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-8719/tolazamide-oral/details#uses [2016,Dec10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom