Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาระบาย 

บทนำ

ยาโซเดียมไบฟอสเฟต (Sodium biphosphate) จัดเป็นสารประเภทเกลือชนิดหนึ่ง มีแร่ธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus) ที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ทางคลินิกได้นำยาโซเดียมไบฟอสเฟตมาผสมรวมกับยาโซเดียมฟอสเฟต (Sodium phosphate) เพื่อใช้เป็นยาระบายกับผู้ที่มีอาการท้องผูก ผู้ป่วยที่ต้องทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ก่อนการผ่าตัด รวมถึงผู้ที่ต้องทำการส่องกล้องในทางเดินลำไส้หรือที่เราเรียกกันว่า Endoscopic examinations

ข้อจำกัดของการใช้ยาโซเดียมไบฟอสเฟตมีอยู่หลายประการเช่น ผู้ป่วยเป็นโรคไต ผู้ป่วยมีภาวะลำไส้อุดตัน ลำไส้อักเสบ เป็นแผลที่ลำไส้ หรือมีภาวะหัวใจล้มเหลว แพทย์จะไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้ กรณีที่ใช้เป็นยาระบายห้ามใช้เกิน 1 ครั้ง/วัน การใช้ยานี้มากเกินไปจะส่งผลต่อการทำ งานของไตหนักขึ้น รวมถึงรบกวนสมดุลของเกลือแร่ต่างๆในร่างกายจนกระทบต่อระบบการทำ งานของหัวใจอีกด้วย

อนึ่ง ก่อนที่แพทย์จะใช้ยานี้ ผู้ป่วยมักจะได้รับคำถามจากแพทย์เช่น

ปกติการใช้ยาโซเดียมไบฟอสเฟตมักจะถูกนำมาใช้กับผู้ป่วยในสถานพยาบาลเท่านั้น ด้วยต้องอาศัยการตรวจร่างกายมาประกอบก่อนการใช้ยา และระหว่างการใช้ยาต้องคอยควบคุมการทำงานของอวัยวะสำคัญอย่างเช่น ไต หัวใจ รวมถึงสภาพของลำไส้หลังการใช้ยา เป็นต้น

ยาโซเดียมไบฟอสเฟตที่เป็นยาระบายชนิดรับประทานนั้น หลังการดูดซึมจากระบบทาง เดินอาหาร ตัวยาจะถูกขับออกโดยไต ระหว่างการใช้ยาประเภทรับประทานนี้จะต้องดื่มน้ำตามเป็นปริมาณที่เพียงพอเพื่อช่วยมิให้ไตทำงานหนักจนเกินไป

ทั้งนี้ การใช้ยานี้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มิได้มีการระบุให้ใช้ยานี้เช่น เด็ก สตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร หรือกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคลมชัก จะ ต้องเพิ่มความระมัดระวังและต้องมีการประเมินผลได้ - ผลเสียก่อนการใช้ยาเป็นอย่างดีจากแพทย์ ผู้รักษาเท่านั้น

โซเดียมไบฟอสเฟตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โซเดียมไบฟอสเฟต

ยาโซเดียมไบฟอสเฟตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

 • ใช้เป็นยาระบายเมื่อท้องผูก
 • ใช้เป็นยาระบายในผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือกรณีที่ต้องส่องกล้องตรวจในระบบทางเดินอาหาร
 • โซเดียมไบฟอสเฟตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

  กลไกการออกฤทธิ์ของยาโซเดียมไบฟอสเฟตคือ ในขณะที่ตัวยาอยู่ในลำไส้จะเกิดภาวะเร่งการดูดน้ำของร่างกายให้เข้าสู่ลำไส้ ส่งผลให้เกิดแรงดันพร้อมกับมีการบีบตัวของลำไส้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นจนเป็นเหตุให้เกิดการระบายอุจจาระตามมา

  โซเดียมไบฟอสเฟตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

  ยาโซเดียมไบฟอสเฟต มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

  โซเดียมไบฟอสเฟตมีขนาดรับประทาน/การบริหารยาอย่างไร?

  ยาโซเดียมไบฟอสเฟตมีตัวอย่างขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

  ก.เพื่อการทำความสะอาดลำไส้ก่อนรับการผ่าตัดหรือก่อนการส่องกล้องในช่องทางเดินลำไส้:

  • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: รับประทานยาขนาด 32 เม็ด (ประมาณ 48 กรัม) ร่วมกับน้ำสะอาดประมาณ 2 ลิตร (2,000 ซีซี/cc/cubic centimeter) โดยแบ่งรับประทานครั้งละ 4 เม็ดต่อน้ำประมาณ 250 ซีซีทุกๆ 15 นาทีหลังรับประทานเสร็จแล้ว
  • เด็กและผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ไม่ควรใช้ยานี้กับเด็กและกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

  ข. ชนิดยาสวนทวาร:

  • ผู้ใหญ่: ใช้ยาชนิดสวนทวาร 1 ขวดเพียง 1 ครั้งเพื่อระบายลำไส้ก่อนเข้ารับการผ่าตัด หรือก่อนการส่องกล้องในทางเดินลำไส้/ระบบทางเดินอาหาร
  • เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็กต้องอยู่ในคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

  *อนึ่ง:

 • เมื่อใช้ยาโซเดียมไบฟอสเฟตห้ามใช้ยาสวนทวารหรือยาระบายชนิดอื่นร่วมอีก
 • *****หมายเหตุ:

 • ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ
 • เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

  เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโซเดียมไบฟอสเฟต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและ เภสัชกรดังนี้

  หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

  การใช้ยาโซเดียมไบฟอสเฟตชนิดรับประทานมักจะใช้ในสถานพยาบาลโดยมีบุคคลากรทางการแพทย์เป็นผู้กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ทำให้ยากต่อการลืมรับประทานยา

  โซเดียมไบฟอสเฟตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

  ยาโซเดียมไบฟอสเฟตสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น

  กรณีใช้เป็นยาระบาย: อาจพบอาการปวดศีรษะ วิงเวียน อาเจียน ปัสสาวะน้อยลง มีไข้ ปวดท้องแบบเฉียบพลัน ท้องเสียอย่างรุนแรง มีเลือดออกทางทวารหนัก/อุจจาระเป็นเลือด มีภาวะลมชัก หัวใจเต้นเร็วหรือช้าไม่แน่นอน ลำไส้อาจหยุดเคลื่อนไหว (ท้องอืดมาก) หลังใช้ยานี้

  สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาด: จะพบอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ มีอาการชักกระตุก ไตวาย จนอาจถึงขั้นเสียชีวิต (ตาย) ดังนั้นการใช้ยานี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก หากพบอาการผิดปกติจากการได้รับยานี้เกินขนาดควรต้องพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

  มีข้อควรระวังการใช้โซเดียมไบฟอสเฟตอย่างไร?

  มีข้อควรระวังการใช้ยาโซเดียมไบฟอสเฟต เช่น

  ***** อนึ่ง:

  ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาโซเดียมไบฟอสเฟตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

  โซเดียมไบฟอสเฟตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

  ยาโซเดียมไบฟอสเฟตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น ระหว่างการใช้ยาโซเดียมไบฟอสเฟตควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายสูญ เสียเกลือโพแทสเซียมติดตามมา

  ควรเก็บรักษาโซเดียมไบฟอสเฟตอย่างไร?

  ควรเก็บรักษายาโซเดียมไบฟอสเฟตดังนี้เช่น

  • รูปแบบยาชนิดรับประทาน: ควรเก็บภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius)
  • รูปแบบยาสวนทวาร: สามารถเก็บที่อุณหภูมิ 23 - 35 องศาเซลเซียส

  *อนึ่ง: ห้ามเก็บยานี้ทุกรูปแบบในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาที่มีสภาพเสื่อมหรือที่วัสดุบรรจุชำรุดเสียหาย

  โซเดียมไบฟอสเฟตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

  ยาคาร์บิโดปาที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

  ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
  OsmoPrep (ออสโมเพรป)Salix Pharmaceuticals, Inc
  Unima enema (ยูนิมา อีนีมา)Unison
  Visicol (วิซิคอล)Pharmaceutical Manufacturing Research Services Inc.

  บรรณานุกรม

  1. http://www.drugs.com/mtm/sodium-biphosphate-and-sodium-phosphate.html [2015,July18]
  2. http://ikt-info.ru/usa-drugs/usa-o/9118-osmoprep.html [2015,July18]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Quart [2015,July18]
  4. http://drugline.org/drug/medicament/9790/ [2015,July18]
  5. http://china.mims.com/Myanmar/drug/info/Unima%20Enema/?type=full#Indications [2015,July18]
  6. http://www.drugs.com/pro/Visicol.html [2015,July18]  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
  Frame Bottom