Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคหัวใจ 

บทนำ

ยาโคลพิโดเกรล (Clopidogrel) หรือยาชื่อการค้าที่รู้จักแพร่หลาย คือ 'ยาพลาวิกซ์ (Plavix)' เป็นยาชนิดรับประทาน ใช้ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดที่เกิดจากการรวมตัวของเกล็ดเลือดหรือจากลิ่มเลือด ทำให้ขัดขวางและลดการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะสมองและหัวใจ

วงการแพทย์นำยานี้มาใช้ควบคู่ไปกับ Aspirin ซึ่งเป็นยาดั้งเดิมที่ใช้ป้องกันการอุดตันในหลอดเลือด พบว่าโคลพิโดเกรลมีประสิทธิภาพดีกว่า รวมถึงฤทธิ์ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารก็น้อยกว่า

จากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) ของยานี้พบว่า โคลพิโดเกรลดูดซึมได้จากทางเดินอาหารมากกว่า 50% เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดสามารถรวมกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 94 - 98% ตับจะคอยเปลี่ยนโครง สร้างทางเคมีของยา ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลา 7 - 8 ชั่วโมง เพื่อกำจัดยาออกจากร่างกาย 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุโคลพิโดเกรลลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยระบุเงื่อนไขการใช้ยาดังนี้

ทั้งนี้ต้องระวังเรื่องการใช้โคลพิโดเกรลร่วมกับ Aspirin ด้วยอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการเลือดออกมากกว่าใช้ยาเพียงตัวใดตัวหนึ่ง โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันจัดเป็นโรคที่มีอัน ตรายสูง จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลา หลังเข้ารับการรักษาผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวและรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

โคลพิโดเกรลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โคลพิโดเกรล

โคลพิโดเกรลมีสรรพคุณดังนี้

โคลพิโดเกรลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

โคลพิโดเกรลมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะเข้าไปยับยั้งการรวมตัวของ Adenosine diphosphate (ADP, สารประกอบสำคัญในกระบวนการใช้พลังงานของร่างกาย) กับเกล็ดเลือด(Platelets) รวมถึงชะลอกลไกการรวมตัวของ Fibrinogen (สารชนิดหนึ่งที่ช่วยการแข็งตัวของเลือด) และลดการรวมกลุ่มของเกล็ดเลือด จึงมีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

โคลพิโดเกรลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

โคลพิโดเกรลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 75 และ 300 มิลลิกรัม/เม็ด

โคลพิโดเกรลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโคลพิโดเกรลมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันประเภท Non-ST elevation acute coronary syndrome:

 • ผู้ใหญ่: ครั้งแรกรับประทาน 300 มิลลิกรัม จากนั้นรับประทาน 75 มิลลิกรัมวันละครั้งร่วม กับ Aspirin 75 - 325 มิลลิกรัมวันละครั้ง ขนาด Aspirin ที่แนะนำไม่ควรเกิน 100 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับรักษาภาวะ/โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียบพลันประเภท ST segment elevation acute myocardial infarction:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 75 มิลลิกรัม/วัน โดยรับประทานร่วมกับ Aspirin ไม่จำเป็นต้องเริ่มรับประทานยาที่ขนาด 300 มิลลิกรัมก่อนก็ได้

ค. สำหรับรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial fibrillation):

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 75 มิลลิกรัม/วันร่วมกับ Aspirin 75 - 100 มิลลิกรัม/วัน

*****หมายเหตุ:

 • สามารถรับประทานโคลพิโดเกรลก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้ ขนาดของการรับประทานยาต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ ห้ามปรับขนาดรับประทานหรือหยุดการใช้ยาด้วยตนเอง
 • เด็ก: ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลถึงขนาดยานี้ที่ใช้ในเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงขึ้นกับดุลพิ นิจของแพทย์
 • สำหรับการรักษาหรือป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด สาเหตุนอกเหนือจากดังได้กล่าวแล้ว ขนาดของยานี้จะขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ โดยประเมินจากความรุนแรงของโรค สา เหตุของโรค อายุผู้ป่วย โรคประจำตัวอื่นของผู้ป่วย และยาต่างๆที่ผู้ป่วยใช้อยู่

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโคลพิโดเกรล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโคลพิโดเกรลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับ การรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

โคลพิโดเกรลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโคลพิโดเกรล สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ กระ เพาะอาหารอักเสบ ท้องอืด ท้องผูก อาเจียน เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ (โรคแผลเปบติค) ระยะเวลาของการห้ามเลือดยาวนานขึ้น (เมื่อมีอาการเลือดออก) ผื่นคัน จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง ตับอักเสบ ลมพิษ มีไข้ พบภาวะเลือดออกตาผิวหนัง ในลูกตา และในโพรงจมูก เกิดภาวะจิตหลอน/ประสาทหลอน ตับอ่อนอักเสบ การรับรสชาติผิดปกติ Stevens-Johnson syndrome ข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ

มีข้อควรระวังการใช้โคลพิโดเกรลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้โคลพิโดเกรลดังนี้

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคตับระยะรุนแรง
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคแผลในกระเพาะอาหารที่อยู่ในระยะมีเลือดออก
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • การใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น (ทั้งนี้ไม่แนะนำการใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์ นอกจากได้รับคำสั่งแพทย์เท่านั้น)
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะสูญเสียเลือดซึ่งเกิดจากบาดแผลหรือจากการผ่าตัด
 • หากต้องเข้ารับการผ่าตัดและอยู่ในระหว่างการรับประทานยานี้ ควรต้องหยุดการใช้ยานี้ประมาณ 7 วันก่อนเข้ารับการผ่าตัด ทั้งนี้ต้องได้รับการยืนยันและเป็นไปตามคำสั่งจากแพทย์ผู้ รักษาเท่านั้น
 • ควรแนะนำผู้ป่วยว่าระหว่างใช้ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย หรือการห้ามเลือดจากบาดแผลต้องใช้เวลามากกว่าเดิม
 • ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ "ยา" ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบัน ทุกชนิด (รวมยาโคลพิโดเกรลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โคลพิโดเกรลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

โคลพิโดเกรลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษาโคลพิโดเกรลอย่างไร?

ควรเก็บยาโคลพิโดเกรลที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้น แสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

โคลพิโดเกรลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโคลพิโดเกรลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Apolets (อะโพเล็ทส์)Apotex
Ceruvin (เซรูวิน)Ranbaxy
Clopidogrel Sandoz (โคลพิโดเกรล แซนดอซ) Sandoz
CoPlavix (โคพลาวิกซ์)sanofi-aventis
Plavix (พลาวิกซ์)sanofi-aventis

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Clopidogrel [2014,Nov29]
2 http://www.medscape.com/viewarticle/764052[2014,Nov29]
3 http://www.google.com/patents/US20070191609[2014,Nov29]
4 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/45#item-8427 [2014,Nov29]
5 http://www.mims.com/usa/drug/info/clopidogrel/?type=full&mtype=generic [2014,Nov29]
6 http://www.mims.com/thailand/drug/info/Plavix/?type=full#Indications [2014,Nov29]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul suksun Whatyoudo Mk193
Frame Bottom