Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เป็นลม  วิงเวียน 

บทนำ

ยาโคนิแวปแทน (Conivaptan) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มวาโซเพรสซิน รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Vasopressin receptor antagonist) ด้วยมีโครงสร้างเคมีคล้ายฮอร์โมนวาโซเพรสซิน(Vasopressin) ที่ทำหน้าที่ยับยั้งการหลั่ง/การขับปัสสาวะ ยานี้ถูกนำมาใช้รักษาภาวะเกลือโซ เดียมในร่างกาย/ในเลือดต่ำ และได้รับการขึ้นทะเบียนภายใน ปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) มีบางกรณีที่แพทย์ได้ใช้ยานี้มารักษาโรคหัวใจล้มเหลว รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาฉีดเท่านั้น มีข้อจำกัดบางประการที่ไม่สามารถใช้ยานี้กับผู้ป่วยบางรายได้เช่น

อนึ่ง เราจะพบเห็นการใช้ยาโคนิแวปแทนแต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น แพทย์มักจะชี้แจงให้ผู้ป่วยทราบเมื่อได้รับยานี้ทั้งนี้เพื่อผู้ป่วยจะได้ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมขณะที่ได้รับการรักษาเช่น

ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยอาจไม่ค่อยพบเห็นการใช้ยานี้มากเท่าใด แต่ในต่างประเทศใช้ยานี้ภายใต้ชื่อยาชื่อการค้าว่า “Vaprisol”

โคนิแวปแทนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โคนิแวปแทน

ยาโคนิแวปแทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดรักษาภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำ

โคนิแวปแทนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโคนิแวปแทนคือ ต้วยาจะออกฤทธิ์ที่ตำแหน่งตัวรับ (Receptor) ที่ชื่อ V1B receptor (Vasopressin 1B receptor) และ V2 receptor (Vasopressin 2 receptor) ในต่อมใต้สมอง โดยมีการแข่งขันกับการทำงานของฮอร์โมนวาโซเพรสซินจากต่อมใต้สมองที่ทำหน้าที่ยับยั้งการขับปัสสาวะ ส่งผลให้ไตขับปัสสาวะโดยที่ยังคงรักษาปริมาณเกลือโซเดียมในร่างกาย/ในเลือดได้อย่างปกติ และทำให้มีฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

โคนิแวปแทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโคนิแวปแทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น

  • ยาฉีด ขนาด 20 มิลลิกรัม/ 4 มิลลิลิตร
  • ยาฉีด ขนาด 20 มิลลิกรัม/ 100 มิลลิลิตร

โคนิแวปแทนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาโคนิแวปแทนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะเกลือโซเดียมในเลิอดต่ำเช่น

  • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 20 มิลลิกรัมโดยละลายในสารน้ำ 5% Dextrose 100 มิลลิลิตรและใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปในการให้ยา หลังจากนั้นให้ยานี้ต่อเนื่อง (Loading dose) โดยละลายตัวยา 20 มิลลิกรัมในสารน้ำ 5% Dextrose 250 มิลลิลิตร ให้ยาทางหลอดเลือดดำโดยใช้เวลา 24 ชั่วโมง และสามารถให้ยานี้ต่อเนื่องได้ทุกๆ 1 - 3 วันขึ้นกับอาการผู้ป่วยและดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยให้ยาขนาด 20 มิลลิกรัม/วันในลักษณะเป็น Loading dose
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาโคนิแวปแทน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

โคนิแวปแทนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโคนิแวปแทนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น

ก. อาการข้างเคียงที่พบได้โดยทั่วไป: มีภาวะเลือดออกง่าย ตัวเย็น ผิวซีด มีผื่นคัน ใบหน้า-แขน-มือ-เท้าบวม ตาพร่า วิงเวียน ปัสสาวะลดลง ปวดศีรษะ กระหายน้ำมากขึ้น อารมณ์แปรปรวน คลื่นไส้ อาเจียน เกิดภาวะลมชัก หายใจติดขัด/หายใจลำบาก

ข. อาการข้างเคียงที่พบได้น้อย: เช่น ปวดท้อง ปัสสาวะมีเลือดปน/ปัสสาวะเป็นเลือด เจ็บหน้าอก รู้สึกสับสน ไอ ซึมเศร้า เป็นลม มีไข้ หนาวสั่น นอนไม่หลับ พูดไม่ชัด เจ็บคอ เหงื่อออกมาก

มีข้อควรระวังการใช้โคนิแวปแทนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโคนิแวปแทนเช่น

***** อนึ่ง:

โคนิแวปแทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโคนิแวปแทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาโคนิแวปแทนอย่างไร?

ควรเก็บยาโคนิแวปแทนภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โคนิแวปแทนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

โคนิแวปแทนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Vaprisol (วาพริซอล) Baxter
HYPONAT (ไฮโปแนท) Zydus

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Vasopressin_receptor_antagonist [2015,Oct17]
  2. http://www.drugs.com/sfx/conivaptan-side-effects.html [2015,Oct17]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Conivaptan [2015,Oct17]
  4. http://www.drugs.com/drug-interactions/conivaptan-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Oct17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom